เจ้าหน้าที่ : 1. นายธีระ ชัยพิริยะศักดิ์, 2. ร.ต.อ.(ญ) นันทิยา บุณยะจินดา, 3. นางสาวบุณณดา หิรัญเจริญ    Tel. 02-5907343 Fax. 02-5907333,02-5918471
สำหรับเจ้าหน้าที่ login เข้าระบบ
เพื่อรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน
  ผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
กรกฎาคม
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 

 

 

   e - Inspection  

                ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด  กระทรวงสาธารณสุข  ได้มีบทบาทร่วมในการต่อสู้      เอาชนะยาเสพติดภายใต้ยุทธศษสตร์หลัก  4  ยุทธศาสตร์  คือ  ยุทธศาสตร์การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ  (Demand)  ยุทธศาสตร์การปลุกพลังแผ่นดินและป้องกัน  (Potential Demand)  ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยา        และสารเคมี  (Supply)  และยุทธสาตร์การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  (Management)  ทั้งนี้  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีหน้าที่รับผิดชอบในยุทธศาสตร์การควบคุม       ตัวยาและสารเคมี  โดยมีการดำเนินงานทั้งใน      ส่วนกลาง (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)  และส่วนภูมิภาค  (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)  เพื่อให้การ       ดำเนินงานในยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและสารเคมีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถเห็นภาพรวมของปัญหา       ตัวยาและสารเคมี  ตั้งแต่การนำเข้า  การกระจาย  การใช้  รวมไปถึงการดำเนินการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อ    แก้ไขปัญหาในทิศทางที่เหมาะสมต่อไป  จึงกำหนดให้มีแบบรายงาน  e - Inspection  ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและ        สารเคมี  โดยรายงานข้อมูลผ่านทาง website ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  โดยข้อมูลในรายงาน        นี้จะเข้าสู่โปรแกรม  Cognos  โดยอัตโนมัติ  เพื่อนำเสนอไปยังศูนย์ปฏิบัติการกรม  (DOC)  ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี  (PMOC)  และกระทรวง  (MOC)  ในทุกวันที่  10  ของเดือน  เพื่อเป็นการนำเสนอ        ผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป ..