Psychotropic
1พระราชบัญญัติ
2กฎกระทรวง
3ประกาศกระทรวง
4คำสั่งกระทรวง
5ระเบียบกระทรวง
6ประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
7ระเบียบคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
8ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
9ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
10คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา