ยาเสพติดให้โทษ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
สารระเหย