Narcotic
  วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่มีผลบังคับใช้ ประเภท เรื่อง
1 04 ก.ค. 2562 05 ก.ค. 2562 ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ กำหนดแบบการจัดทำบัญชีรับจ่าย ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา พ.ศ. ๒๕๖๒
2 04 ก.ค. 2562 05 ก.ค. 2562 ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ การแสดงความจำนงและการตรวจสอบผู้แสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย พ.ศ. ๒๕๖๒
3 04 ก.ค. 2562 05 ก.ค. 2562 ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ กำหนดฉลากและเอกสารกำกับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา
4 11 เม.ย. 2562 12 เม.ย. 2562 ประกาศกระทรวง กำหนดตำรับกัญชาที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. ๒๕๖๒
5 11 เม.ย. 2562 12 เม.ย. 2562 ประกาศกระทรวง กำหนดผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ ที่จะสามารถปรุง จ่าย กัญชา
6 03 เม.ย. 2562 04 เม.ย. 2562 ประกาศกระทรวง ระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมวินัยสาหรับสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๒
7 03 เม.ย. 2562 04 เม.ย. 2562 ประกาศกระทรวง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามมาตรา ๙๔
8 26 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 ประกาศกระทรวง การกาหนดให้ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ กัญชา บุคคลอื่น
9 26 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 ประกาศกระทรวง การครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา สาหรับผู้ป่วยฯ
10 26 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 ประกาศกระทรวง การแจ้งการมีไว้ในครอบครองกัญชา สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖/๕ฯ
11 18 ก.พ. 2562 19 ก.พ. 2562 พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
12 15 ก.พ. 2562 16 ก.พ. 2562 ประกาศกระทรวง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และกาหนดอานาจหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๑
13 15 ก.พ. 2562 16 ก.พ. 2562 ประกาศกระทรวง การออกเอกสารมอบหมายให้ไว้ประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ เฉพาะเฮมพ์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๑
14 13 ก.พ. 2562 14 ก.พ. 2562 ประกาศกระทรวง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๑
15 13 ก.พ. 2562 14 ก.พ. 2562 ประกาศกระทรวง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
16 13 ก.พ. 2562 14 ก.พ. 2562 ประกาศกระทรวง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๑
17 13 ก.พ. 2562 14 ก.พ. 2562 ประกาศกระทรวง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
18 16 ส.ค. 2561 12 ก.พ. 2562 ประกาศกระทรวง กาหนดมาตรฐานว่าด้วยปริมาณ ส่วนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ์ หรือลักษณะอื่นของยาเสพติดให้โทษ ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๑
19 13 ธ.ค. 2561 01 ม.ค. 2562 ประกาศกระทรวง กาหนดชนิดและจานวนยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ที่จะต้องใช้ในทางการแพทย์ และทางวิทยาศาสตร์ทั่วราชอาณาจักรประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
20 19 พ.ย. 2561 20 พ.ย. 2561 ประกาศกระทรวง ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญฯ ที่ทำหน้าที่ประเมินเอกสารทางวิชาการฯ พ.ศ. 2561
21 19 พ.ย. 2561 20 พ.ย. 2561 ประกาศกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญฯ เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ ผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2561
22 17 ส.ค. 2561 29 ก.ย. 2561 ประกาศกระทรวง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
23 24 ส.ค. 2561 23 ก.ย. 2561 ประกาศกระทรวง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๑
24 24 ส.ค. 2561 23 ก.ย. 2561 ประกาศกระทรวง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑
25 24 ส.ค. 2561 23 ก.ย. 2561 ประกาศกระทรวง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑
26 24 ส.ค. 2561 23 ก.ย. 2561 ประกาศกระทรวง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
27 24 ส.ค. 2561 23 ก.ย. 2561 ประกาศกระทรวง ยกเลิกสาธารณสุขเกี่ยวกับการระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๑
28 08 ส.ค. 2561 09 ส.ค. 2561 ประกาศกระทรวง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
29 08 ส.ค. 2561 09 ส.ค. 2561 ประกาศกระทรวง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑
30 08 ส.ค. 2561 09 ส.ค. 2561 ประกาศกระทรวง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๑