เกี่ยวกับระบบ

ความเป็นมา
ตามมาตรา8 (7) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยาเสพติด มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานพยาบาลซึ่งพบว่าขณะนี้มีจำนวนสถานพยาบาลที่เป็นสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด มีจำนวนมาก และมีการขอจัดตั้งสถานพยาบาลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล กองควบคุมวัตถุเสพติด จึงได้จัดทำฐานข้อมูลสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ

 

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง สามารถสืบค้นข้อมูลสถานพยาบาลที่เป็นสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังสามารถตอบสนองการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ อย./สสจ. ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตรวจสอบติดตามในการสืบค้นข้อมูลสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้สามารถทำได้ แม้ว่าจะอยู่ นอกสถานที่ปฏิบัติการ 

 

ผู้ดูแลระบบ
กลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองควบคุมวัตถุเสพติด
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทรศัพท์ 0 2590 7761 , 0 2590 7314 

 

 

 

 กลับสู่เว็บ กองควบคุมวัตถุเสพติด : NARCOTICS CONTROL DIVISION