ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ/หน่วยราชการ สำหรับการยืนยันพิกัดรหัสสถิติและการแจ้งรายละเอียดก่อนการนำเข้า (License per Invoice) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากร ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2556
 แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องเมื่อยกระดับการควบคุม Alprazolam เป็นวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท 2
 รายชื่อผู้ผลิต/นำเข้าที่ได้รับมอบหมายให้ขายยาสูตรผสม Pseudoephedrine
(พร้อมรายชื่อตำรับยาสูตรผสม Pseudoephedrine ที่ขาย)
 แจ้งมาตรการควบคุมยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม (ขอเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อที่มี
ซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม)
ประชาสัมพันธ์  
star2 หนังสือเวียนแจ้ง เรื่อง การยื่นคำขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 และประเภท 5 ประจำปี พ.ศ. 2559 (รายเดิมขอต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2558)
  1398070079_stock_mail-filte1. ขอครอบครองและนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณี Acetic anhydride รายอุตสาหกรรม ภายใต้ระบบปิด รายเดิมขอต่อเนื่อง)
    1398070079_stock_mail-filte2. ขอครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณี Anthranilic acid รายอุตสาหกรรม รายเดิมของต่อเนื่อง)
    1398070079_stock_mail-filte3. ขอครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณีรายวิทยาศาสตร์ ภาคราชการ รายเดิมขอต่อเนื่อง)
    1398070079_stock_mail-filte4. ขอครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณีรายวิทยาศาสตร์ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานในกำกับของรัฐ รายเดิมขอต่อเนื่อง)
    1398070079_stock_mail-filte5. ขอผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กรณีรายเดิม ขอต่อเนื่อง)

  หนังสือเวียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลของรัฐ ที่ สธ 1003.3/ว83 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การใช้ยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบ  update 2/3/2558 
หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ที่ สธ 1003.3/ว82 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การใช้ยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบ   update 2/3/2558  
ภาพกิจกรรม
pic16_NK58

   กองควบคุมวัตถุเสพติด จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังเกี่ยวกับวัตถุเสพติด ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท กรุงเทพฯ อ่านต่อ  update 16/2/2558

ดูการประชุมอื่นๆ ที่ผ่านมา

กฎหมายสำคัญ / กฏหมายออกใหม่ 
026 คำสั่งคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ที่ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง
026 กฎกระทรวงกำหนดฉลากและเอกสารกำกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 หรือคำเตือนหรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่ผลิต นำเข้า หรือส่งออก พ.ศ. 2558   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 27 มีนาคม 2558
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลประเภทฟื้นฟูสมรรถภาพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 25 มีนาคม 2558
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 25 มีนาคม 2558
026 คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558 เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า “บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2558
026 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองการนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสารระเหยในกลุ่มโวลาไทล์อัลคิลไนไตรท์ (volatile alkyl nitrite) พ.ศ. 2558   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2558
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันการใช้สารระเหย  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2558
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลประเภทฟื้นฟูสมรรถภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 20 มกราคม 2558
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 20 มกราคม 2558
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลประเภทสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 20 มกราคม 2558

อ่านต่อ…

  รับสมัครงาน