ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการเพื่อเตรียมสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด
กับกรมศุลกากร ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2556
 ขอเชิญเสนอความเห็น(ร่าง) กฎกระทรวง การขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ พ.ศ. …
 แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องเมื่อยกระดับการควบคุม Alprazolam เป็นวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท 2
 รายชื่อผู้ผลิต/นำเข้าที่ได้รับมอบหมายให้ขายยาสูตรผสม Pseudoephedrine
(พร้อมรายชื่อตำรับยาสูตรผสม Pseudoephedrine ที่ขาย)
 แจ้งมาตรการควบคุมยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม (ขอเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อที่มี
ซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม)

ประชาสัมพันธ์  
 หนังสือเวียนนายแพทย์ สสจ.จังหวัด นายกสมาคมร้านขายยา นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน ประธานชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย เรื่อง การลักลอบขายยา Alprazolam ในร้านขายยา  update 07/03/2557  
 หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ที่ สธ 1003.3/ว505 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 เรื่อง การจัดทำบัญชีและรายงานเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ของสถานพยาบาลรัฐ  update 30/01/2557 
 หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ที่ สธ 1003.4/ว14044 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เรื่อง ข้อมูลรายงานการกระจายผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด  update 24/10/2556 
 หนังสือเวียนผู้ประกอบการ ที่ สธ 1003.4/ว12025 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เรื่อง ขอความร่วมมือในการตรวจสอบคุณสมบัติของสถานพยาบาลก่อนการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4  update 29/08/2556 
 ประชาสัมพันธ์แนวทางการขึ้นทะเบียนและต่ออายุวัตถุเสพติด แบบ ASEAN HARMONIZATION 
 update 04/08/2556
หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ที่ สธ 1003.5/ว10924 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกำหนดการควบคุมกัญชา (Cannabis)  update 05/08/2556
ภาพกิจกรรม

   กองควบคุมวัตถุเสพติด จัดกิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 2 วัน ในวันที่ 19 และ 26 กุมภาพันธ์ 2557  อ่านต่อ  update 28/02/2557

   กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารข้อมูลนำเข้า และการผลิตวัตถุเสพติด ระหว่างวันที่ 21 - 24 มกราคม 2557 และในวันที่ 31 มกราคม 2557 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 4 โดยมุ่งหวังให้การประมวลผลการนำเข้าและการผลิตวัตถุเสพติด มีความรวดเร็ว ถูกต้อง  อ่านต่อ update  3/02/2557

ดูการประชุมอื่นๆ ที่ผ่านมา

กฎหมายสำคัญ / กฏหมายออกใหม่ 
026ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม) เพื่อควบคุม JWH-018 และ JWH-073 เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 25 ธันวาคม 2556
026
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 15)   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 4 ธันวาคม 2556
026ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชนิดและจำนวนยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่จะต้องใช้ในทางการแพทย์ และทางวิทยาศาสตร์ทั่วราชอาณาจักร  ประจำปี พ.ศ. 2557  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 4 ธันวาคม 2556
026ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 14)
   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2556
026ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 13)   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2556
026ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานว่าด้วยปริมาณส่วนประกอบ คุณภาพความบริสุทธิ์ หรือลักษณะอื่นของวัตถุออกฤทธิ์ ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษาวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. 2556   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2556
026ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานว่าด้วยปริมาณส่วนประกอบ คุณภาพความบริสุทธิ์ หรือลักษณะอื่น ของยาเสพติดให้โทษ ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2556   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2556
026คำสั่งกองควบคุมวัตถุเสพติด ที่ 6/2556 เรื่อง มอบหมายให้เภสัชกร กองควบคุมวัตถุเสพติดเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ 2518 และพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 สั่ง ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2556
026
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ที่ 2/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณายาระงับปวดที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 2  สั่ง ณ วันที่ 20 กันยายน 2556
026ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 12)  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 31 กรกฎาคม 2556
                                                                                                                        อ่านต่อ…
  รับสมัครงาน
 กลุ่มควบคุมของกลางวัตถุเสพติด กองควบคุมวัตถุเสพติด เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม