ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ/หน่วยราชการ สำหรับการยืนยันพิกัดรหัสสถิติและการแจ้งรายละเอียดก่อนการนำเข้า (License per Invoice) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากร ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2556
 ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้รับอนุญาต เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 พ.ศ. 2558 จะต้องยื่นคำขอก่่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 31 ธันวาคม 2557  คลิกดูรายละเอียด
 เชิญเสนอความเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ พ.ศ. …
 ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้รับอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือประเภท 5 ที่มียาเสพติดให้โทษดังกล่าวคงเหลือ และประสงค์จะขอรับใบอนุญาตต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2558 จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตดังกล่าว ก่อนใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุใน 31 ธันวาคม 2557คลิกดูรายละเอียด
 แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องเมื่อยกระดับการควบคุม Alprazolam เป็นวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท 2
 รายชื่อผู้ผลิต/นำเข้าที่ได้รับมอบหมายให้ขายยาสูตรผสม Pseudoephedrine
(พร้อมรายชื่อตำรับยาสูตรผสม Pseudoephedrine ที่ขาย)
 แจ้งมาตรการควบคุมยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม (ขอเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อที่มี
ซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม)

ประชาสัมพันธ์  
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารระเหย  update 24/10/2557    
 
 แจ้งหนังสือเวียน INCB ที่ สธ 1003.5/11692 ลงวันที่ 10 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุม APAAN เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (INCB)  update 10/09/2557  
 
หนังสือเวียนหน่วยงานราชการ ที่ สธ 1003.5/ว11543 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุม APAAN เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (หน่วยราชการ)  update 10/09/2557  
 
หนังสือเวียนหน่วยงานราชการ ที่ สธ 1003.5/ว11542 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุม APAAN เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (นพ.สสจ.)  update 10/09/2557  
 
หนังสือเวียนหน่วยงานราชการ ที่ สธ 1003.5/ว11541 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุม APAAN เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (ผู้ว่าราชการจังหวัด)  update 10/09/2557  
 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลทางวิชาการและการนำไปใช้ในทางที่ผิดของ alpha-Phenylacetoacetonitrile (APAAN) update 08/09/2557  
 ประชาสัมพันธ์ คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด  update 03/09/2557  
 หนังสือเวียนเวียนหน่วยงานราชการ ที่่ สธ 1008.2/11071 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการแจ้งพิกัดรหัสสถิติ และรายละเอียดก่อนการนำเข้าวัตถุเสพติด  update 03/09/2557  
ภาพกิจกรรม
P44_8

  กองควบคุมวัตถุเสพติด จัดพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 44 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านต่อ  update 23/12/2557

 picN_pu24

  กองควบคุมวัตถุเสพติด จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังเกี่ยวกับวัตถุเสพติดและสารตั้งต้นในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 ในระหว่างวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  อ่านต่อ  update 29/10/2557 

  กองควบคุมวัตถุเสพติด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบและกระบวนการด้านวัตถุเสพติดรองรับนโยบายอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่นรีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อ่านต่อ  update 07/08/2557

ดูการประชุมอื่นๆ ที่ผ่านมา

กฎหมายสำคัญ / กฏหมายออกใหม่ 
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลประเภทฟื้นฟูสมรรถภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 20 มกราคม 2558
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 20 มกราคม 2558
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลประเภทสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 20 มกราคม 2558
026
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชนิดและจำนวนยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่จะต้องใช้ในทางการแพทย์ และทางวิทยาศาสตร์ทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2558   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 29 ธันวาคม 2557
026 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชนิดและจำนวนยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่จะต้องใช้ในทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2)  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 6 ตุลาคม 2557
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 23 กันยายน 2557
026
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 23 กันยายน 2557
026
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ว่าด้วยการออกหนังสือแจ้งข้อมูลการขอส่งออก หนังสือรับรองการนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสารกาเฟอีน (Caffeine) พ.ศ. 2557  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 18 กันยายน 2557
026 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 16) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 5 กันยายน 2557
026
คำสั่งกองควบคุมวัตถุเสพติด เรื่อง มอบหมายให้เภสัชกรกองควบคุมวัตถุเสพติดเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  สั่ง ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2557
026
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดระยะเวลาผ่อนผันการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับคำขอขึ้นทะเบียน คำขอต่ออายุ และคำขอแก้ไขรายการทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และทะเบียนวัตถุตำรับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 16 พฤษภาคม 2557
026
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 21 เมษายน 2557
026ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 21 เมษายน 2557

อ่านต่อ…

  รับสมัครงาน
026  กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด กองควบคุมวัตถุเสพติด เปิดรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 ตำแหน่ง ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม