T2         M59_3
H59_J bt59_16
bt59_11 bt59_12
bt59_14 bt59_15
bt59_13
arrow-right-xxl ครอบครองวัตถุออกฤทธิ
arrow-right-xxl จำหน่าย/ครอบครองยาเสพติด
bt59_10
arrow-right-xxl  หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ที่ สธ 1006.3/ว10764 เรื่อง แจ้งขอสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบ E-submission วัตถุเสพติด
arrow-right-xxl  หนังสือเวียนผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ สธ1003.2/8893  ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษเพื่อใช้ในปี พ.ศ.2560
arrow-right-xxl  หนังสือผู้ประกอบการ ที่ สธ1003.2/8896  ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559 เรื่อง การขออนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
arrow-right-xxl  หนังสือ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด  ที่ สธ 1003.2/7157  ลงวันที่ 22 มิถุนายน  2559 เรื่อง การออกใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องเมื่อยกระดับการควบคุม Alprazolam เป็นวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท 2
 รายชื่อผู้ผลิต/นำเข้าที่ได้รับมอบหมายให้ขายยาสูตรผสม Pseudoephedrine
(พร้อมรายชื่อตำรับยาสูตรผสม Pseudoephedrine ที่ขาย)
 แจ้งมาตรการควบคุมยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม (ขอเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อที่มี
ซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม)
ball3-1_e0 ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้รับอนุญาต เรื่อง การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 จะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 31 ธันวาคม 2558  คลิกดูรายละเอียด  new171105-2-1
ประชาสัมพันธ์  
 หนังสือเวียนผู้ประกอบการ ที่ สธ 1013/9840 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนาประสานความร่วมมือระหว่าง อย. กับภาคธุรกิจ และภาคส่วนต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 “อย.กับเศรษฐกิจดิจิทัล : นำรายได้เข้าประเทศ”  new171105-2-1
หนังสือเวียนเวียนผู้ประกอบการ ที่ สธ 1003.2/ว 8896 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง การขออนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์  new171105-2-1
หนังสือเวียนเวียนผู้ประกอบการ ที่ สธ 1003.2/ว 8895 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2560  new171105-2-1
หนังสือเวียนเวียนผู้ประกอบการ ที่ สธ 1003.2/ว 8894 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เพื่อใช้ในปี 2560 (เพื่อผลิต, เพื่อประโยชน์ของ อย., เพื่อใช้ทางวิทยาศาสตร์)  new171105-2-1
 หนังสือเวียนเวียนผู้ประกอบการ  ที่ สธ 1003.2/ว 8894 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เพื่อใช้ในปี 2560 (สำหรับสถานพยาบาลเอกชน, บริษัท)  new171105-2-1
 หนังสือเวียนผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ สธ 1003.2/ว 8893 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2560  new171105-2-1
 หนังสือเวียนผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ที่ สธ 1019.2/ว9976 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เรื่อง แจ้งกำหนดการจำหน่ายยาซูโดอีเฟดรีน (pseudoephedrine) และวิธีการในการขอซื้อและรายงานการจำหน่ายยาซูโดอีเฟดรีน (pseudoephedrine) new171105-2-1
star2 หนังสือเวียนแจ้ง เรื่อง การยื่นคำขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 และประเภท 5 ประจำปี พ.ศ. 2560 (รายเดิมขอต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2559)
1398070079_stock_mail-filte1. ขอครอบครองและนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณี Acetic anhydride รายอุตสาหกรรม ภายใต้ระบบปิด รายเดิมขอต่อเนื่อง)
1398070079_stock_mail-filte2. ขอครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณีรายอุตสาหกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ระบบปิด รายเดิมของต่อเนื่อง)
1398070079_stock_mail-filte3. ขอครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณีรายวิทยาศาสตร์ ภาคราชการ รายเดิมขอต่อเนื่อง)
1398070079_stock_mail-filte4. ขอครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณีรายวิทยาศาสตร์ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานในกำกับของรัฐ รายเดิมขอต่อเนื่อง)
1398070079_stock_mail-filte5. ขอผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กรณีรายเดิม ขอต่อเนื่อง)
star2
หนังสือเวียนผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ สธ 7157 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559  เรื่อง การออกใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ของวัตถุออกฤทธิ์
star2  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ที่ นร 0303/ว7505 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เรื่องประการคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
star2 คู่มือนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ เรื่อง การบันทึกรายงานข้อมูลในระบบโลจิสติกส์ สำหรับผู้ประกอบการนำเข้า-ผลิต-ขาย/จำหน่าย วัตถุเสพติด
หนังสือเวียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ที่ สธ 1003.2/ว10015 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2559   update 20/10/2558
  หนังสือเวียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลของรัฐ ที่ สธ 1003.3/ว83 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การใช้ยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบ  update 2/3/2558  
หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ที่ สธ 1003.3/ว82 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การใช้ยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบ   update 2/3/2558  
ภาพกิจกรรม
pic_K_Jan8    กองควบคุมวัตถุเสพติด จัดประชุมเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังเกี่ยวกับวัตถุเสพติดและสารตั้งต้น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี อ่านต่อ update 1/02/2559
Hemp_Sep58_p14    กองควบคุมวัตถุเสพติด จัดประชุมสัมมนาการพัฒนาการกำกับดูแลเฮมพ์ ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่  อ่านต่อ update 24/09/2558
pic16_NK58

   กองควบคุมวัตถุเสพติด จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังเกี่ยวกับวัตถุเสพติด ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท กรุงเทพฯ อ่านต่อ  update 16/2/2558

ดูการประชุมอื่นๆ ที่ผ่านมา

กฎหมายสำคัญ / กฏหมายออกใหม่ 
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 29 กรกฎาคม 2559
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธฺิ์ (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 29 กรกฎาคม 2559

026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชนิดและจำนวนยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่จะต้องใช้ในทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ทั่วราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 3 ธันวาคม 2558
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม)  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 3 ธันวาคม 2558
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 18) ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 3 ธันวาคม 2558
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 17)  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 25 กันยายน 2558
026 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1479/2558 เรื่อง การมอบอำนาจลงนามในใบอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5  สั่ง ณ วันที่ 11 กันยายน 2558
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 21 สิงหาคม 2558
026 คำสั่งคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ที่ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง  สั่ง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000อ่านต่อ
  รับสมัครงาน