ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ/หน่วยราชการ สำหรับการยืนยันพิกัดรหัสสถิติและการแจ้งรายละเอียดก่อนการนำเข้า (License per Invoice) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากร ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2556
 ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้รับอนุญาต เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 พ.ศ. 2558 จะต้องยื่นคำขอก่่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 31 ธันวาคม 2557  คลิกดูรายละเอียด
 ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้รับอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือประเภท 5 ที่มียาเสพติดให้โทษดังกล่าวคงเหลือ และประสงค์จะขอรับใบอนุญาตต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2558 จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตดังกล่าว ก่อนใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุใน 31 ธันวาคม 2557คลิกดูรายละเอียด
 แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องเมื่อยกระดับการควบคุม Alprazolam เป็นวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท 2
 รายชื่อผู้ผลิต/นำเข้าที่ได้รับมอบหมายให้ขายยาสูตรผสม Pseudoephedrine
(พร้อมรายชื่อตำรับยาสูตรผสม Pseudoephedrine ที่ขาย)
 แจ้งมาตรการควบคุมยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม (ขอเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อที่มี
ซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม)

ประชาสัมพันธ์  
  แจ้งหนังสือเวียน INCB ที่ สธ 1003.5/11692 ลงวันที่ 10 กันยายน 25587 เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุม APAAN เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (INCB)  update 10/09/2557  
 
หนังสือเวียนหน่วยงานราชการ ที่ สธ 1003.5/ว11543 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุม APAAN เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (หน่วยราชการ)  update 10/09/2557  
 
หนังสือเวียนหน่วยงานราชการ ที่ สธ 1003.5/ว11542 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุม APAAN เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (นพ.สสจ.)  update 10/09/2557  
 
หนังสือเวียนหน่วยงานราชการ ที่ สธ 1003.5/ว11541 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุม APAAN เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (ผู้ว่าราชการจังหวัด)  update 10/09/2557  
 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลทางวิชาการและการนำไปใช้ในทางที่ผิดของ alpha-Phenylacetoacetonitrile (APAAN) update 08/09/2557  
 ประชาสัมพันธ์ คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด  update 03/09/2557  
 หนังสือเวียนเวียนหน่วยงานราชการ ที่่ สธ 1008.2/11071 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการแจ้งพิกัดรหัสสถิติ และรายละเอียดก่อนการนำเข้าวัตถุเสพติด  update 03/09/2557  
 
หนังสือเวียนสถานตรวจพิสูจน์ ที่ สธ 1003.6/ว1346 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2557 เรื่อง แจ้งกำหนดการตรวจรับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ของกลาง  update 12/06/2557  
 
หนังสือเวียนผู้ประกอบการ ที่ สธ 1003.4/6357 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การรายงานข้อมูลรับ-จ่ายผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดสำเร็จรูปในเมนูรายงานปริมาณการจ่ายยาเสพติดในประเภท 3/วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3,4 ของผู้ผลิตแบบขายส่งตรงในระบบโลจิสติกส์   update 26/05/2557  
 
หนังสือเวียนผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้ดำเนินการสถานพยาบาลขอชี้แจง ที่่ สธ 1019.1/1492 ลงวันที่ 17 เมษายน 2557 เรื่อง Morphine sulfate IR tablet 10 mg  update 07/05/2557  
 
หนังสือเวียนนายแพทย์ สสจ. จังหวัดทุกจังหวัด ที่ สธ 1003.4/ว5085 ลงวันที่ 23 เมษายน 2557 เรื่อง การตรวจสอบการกระจายผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดสำเร็จรูป  update 28/04/2557  
 หนังสือเวียนนายแพทย์ สสจ.จังหวัด นายกสมาคมร้านขายยา นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน ประธานชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย เรื่อง การลักลอบขายยา Alprazolam ในร้านขายยา  update 07/03/2557  
 หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ที่ สธ 1003.3/ว505 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 เรื่อง การจัดทำบัญชีและรายงานเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ของสถานพยาบาลรัฐ  update 30/01/2557 
 หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ที่ สธ 1003.4/ว14044 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เรื่อง ข้อมูลรายงานการกระจายผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด  update 24/10/2556
 หนังสือเวียนผู้ประกอบการ ที่ สธ 1003.4/ว12025 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เรื่อง ขอความร่วมมือในการตรวจสอบคุณสมบัติของสถานพยาบาลก่อนการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4  update 29/08/2556
 ประชาสัมพันธ์แนวทางการขึ้นทะเบียนและต่ออายุวัตถุเสพติด แบบ ASEAN HARMONIZATION 
 update 04/08/2556
หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ที่ สธ 1003.5/ว10924 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกำหนดการควบคุมกัญชา (Cannabis)  update 05/08/2556
ภาพกิจกรรม

  กองควบคุมวัตถุเสพติด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบและกระบวนการด้านวัตถุเสพติดรองรับนโยบายอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่นรีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อ่านต่อ  update 07/08/2557

ดูการประชุมอื่นๆ ที่ผ่านมา

กฎหมายสำคัญ / กฏหมายออกใหม่ 
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 16) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 5 กันยายน 2557
026
คำสั่งกองควบคุมวัตถุเสพติด เรื่อง มอบหมายให้เภสัชกรกองควบคุมวัตถุเสพติดเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  สั่ง ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2557
026
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดระยะเวลาผ่อนผันการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับคำขอขึ้นทะเบียน คำขอต่ออายุ และคำขอแก้ไขรายการทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และทะเบียนวัตถุตำรับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 16 พฤษภาคม 2557
026
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 21 เมษายน 2557
026ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 21 เมษายน 2557
026
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม) เพื่อควบคุม JWH-018 และ JWH-073 เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 25 ธันวาคม 2556

026
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 15)   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 4 ธันวาคม 2556
026ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชนิดและจำนวนยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่จะต้องใช้ในทางการแพทย์ และทางวิทยาศาสตร์ทั่วราชอาณาจักร  ประจำปี พ.ศ. 2557  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 4 ธันวาคม 2556
                                                                                                                                        อ่านต่อ…
  รับสมัครงาน
026