ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ/หน่วยราชการ สำหรับการยืนยันพิกัดรหัสสถิติและการแจ้งรายละเอียดก่อนการนำเข้า (License per Invoice) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากร ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2556
 ขอเชิญเสนอความเห็น (ร่าง)ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองการนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสารระเหยในกลุ่มโวลาไทล์อัลคิลไนไตรท์ (volatile alkyl nitrite) พ.ศ. …
 ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้รับอนุญาต เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 พ.ศ. 2558 จะต้องยื่นคำขอก่่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 31 ธันวาคม 2557  คลิกดูรายละเอียด
 ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้รับอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือประเภท 5 ที่มียาเสพติดให้โทษดังกล่าวคงเหลือ และประสงค์จะขอรับใบอนุญาตต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2558 จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตดังกล่าว ก่อนใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุใน 31 ธันวาคม 2557คลิกดูรายละเอียด
 แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องเมื่อยกระดับการควบคุม Alprazolam เป็นวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท 2
 รายชื่อผู้ผลิต/นำเข้าที่ได้รับมอบหมายให้ขายยาสูตรผสม Pseudoephedrine
(พร้อมรายชื่อตำรับยาสูตรผสม Pseudoephedrine ที่ขาย)
 แจ้งมาตรการควบคุมยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม (ขอเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อที่มี
ซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม)

ประชาสัมพันธ์  
  แจ้งหนังสือเวียน INCB ที่ สธ 1003.5/11692 ลงวันที่ 10 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุม APAAN เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (INCB)  update 10/09/2557  
 
หนังสือเวียนหน่วยงานราชการ ที่ สธ 1003.5/ว11543 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุม APAAN เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (หน่วยราชการ)  update 10/09/2557  
 
หนังสือเวียนหน่วยงานราชการ ที่ สธ 1003.5/ว11542 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุม APAAN เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (นพ.สสจ.)  update 10/09/2557  
 
หนังสือเวียนหน่วยงานราชการ ที่ สธ 1003.5/ว11541 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุม APAAN เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (ผู้ว่าราชการจังหวัด)  update 10/09/2557  
 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลทางวิชาการและการนำไปใช้ในทางที่ผิดของ alpha-Phenylacetoacetonitrile (APAAN) update 08/09/2557  
 ประชาสัมพันธ์ คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด  update 03/09/2557  
 หนังสือเวียนเวียนหน่วยงานราชการ ที่่ สธ 1008.2/11071 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการแจ้งพิกัดรหัสสถิติ และรายละเอียดก่อนการนำเข้าวัตถุเสพติด  update 03/09/2557  
ภาพกิจกรรม

  กองควบคุมวัตถุเสพติด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบและกระบวนการด้านวัตถุเสพติดรองรับนโยบายอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่นรีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อ่านต่อ  update 07/08/2557

ดูการประชุมอื่นๆ ที่ผ่านมา

กฎหมายสำคัญ / กฏหมายออกใหม่ 
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชนิดและจำนวนยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่จะต้องใช้ในทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2)  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 6 ตุลาคม 2557
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 23 กันยายน 2557
026
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 23 กันยายน 2557
026
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ว่าด้วยการออกหนังสือแจ้งข้อมูลการขอส่งออก หนังสือรับรองการนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสารกาเฟอีน (Caffeine) พ.ศ. 2557  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 18 กันยายน 2557
026 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 16) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 5 กันยายน 2557
026
คำสั่งกองควบคุมวัตถุเสพติด เรื่อง มอบหมายให้เภสัชกรกองควบคุมวัตถุเสพติดเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  สั่ง ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2557
026
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดระยะเวลาผ่อนผันการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับคำขอขึ้นทะเบียน คำขอต่ออายุ และคำขอแก้ไขรายการทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และทะเบียนวัตถุตำรับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 16 พฤษภาคม 2557
026
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 21 เมษายน 2557
026ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 21 เมษายน 2557
026
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม) เพื่อควบคุม JWH-018 และ JWH-073 เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 25 ธันวาคม 2556

026
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 15)   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 4 ธันวาคม 2556
026ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชนิดและจำนวนยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่จะต้องใช้ในทางการแพทย์ และทางวิทยาศาสตร์ทั่วราชอาณาจักร  ประจำปี พ.ศ. 2557  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 4 ธันวาคม 2556
                                                                                                                                        อ่านต่อ…
  รับสมัครงาน
026 กลุ่มพัฒนาระบบ กองควบคุมวัตถุเสพติด เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่