Main Menu
สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความพึงพอใจ
แนะนำ ติดชม narcotic@fda.moph.go.th

View Results

Loading ... Loading ...
สำหรับ admin

Archive for the ‘ไม่มีหมวดหมู่’ Category

T2 M59_3
H59_J bt59_16
arrow-right-xxl คู่มือการสมัคร Open ID เพื่อให้ได้ username password เข้าใช้งานระบบ e-submission อย. **Clip การสมัคร arrow-right-xxl คู่มือการสมัคร Open ID เพื่อให้ได้ username password เข้าใช้งานระบบ e-submission อย. **Clip การสมัคร
arrow-right-xxl คู่มือการแจ้งเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ e-submission อย. arrow-right-xxl คู่มือการแจ้งเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ e-submission อย.
arrow-right-xxl คู่มือการติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นในคอมพิวเตอร์ที่จะทำงาน ระบบ e-submission อย. arrow-right-xxl คู่มือการติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นในคอมพิวเตอร์ที่จะทำงาน ระบบ e-submission อย.
arrow-right-xxl คู่มือการใช้งานระบบ e-submission การยื่นคำขออนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2,3,4 และการยื่นคำขอจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (คำขอใหม่) **Clip การสอน arrow-right-xxl คู่มือการใช้งานระบบ e-submission การอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2,3,4 และการอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (คำขอใหม่) **Clip การสอน
arrow-right-xxl one page ภาพรวมการใช้งาน e-submission สำหรับผู้ประกอบการ arrow-right-xxl one page ภาพรวมการใช้งาน e-submission สำหรับเจ้าหน้าที่
arrow-right-xxl หนังสือขอเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ ของ อย. ในงานวัตถุเสพติด
arrow-right-xxl PowerPoint สำหรับการใช้งานระบบ e-submission สำหรับ สสจ. วันที่ 20 – 21/25-26 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมดิ ไอ เดิล จังหวัดปทุมธานี
ระบบ e-submission ที่เปิดใช้งาน 1 ตุลาคม 2559
arrow-right-xxl e-submission การยื่นขอรับใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิในประเภท 2,3,4
arrow-right-xxl e-submission การยื่นขอรับใบอนุญาตจำหน่าย/ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
bt59_10
arrow-right-xxl หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ที่ สธ 1006.3/ว10764 เรื่อง แจ้งขอสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบ E-submission วัตถุเสพติด
arrow-right-xxl หนังสือเวียนผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ สธ1003.2/8893 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษเพื่อใช้ในปี พ.ศ.2560
arrow-right-xxl หนังสือผู้ประกอบการ ที่ สธ1003.2/8896 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559 เรื่อง การขออนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
arrow-right-xxl หนังสือ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ สธ 1003.2/7157 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เรื่อง การออกใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
arrow-right-xxl หนังสือเวียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ สธ 1003.2/11092 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่อง รูปแบบการออกใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ball3-1_e0 กฎหมายใหม่ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 new171105-2-1
000star2 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
000star2 หนังสือเวียนผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ สธ 1003.5/15685 ลว. 29 ธ.ค. 2559 เรื่อง แจ้งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
000star2 หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ที่ สธ 1003.5/ว 15676 ลว. 29 ธ.ค. 2559 เรื่อง พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
000star2 หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ที่ สธ 1003.5/ว 15710 ลว. 29 ธ.ค. 2559 เรื่อง พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
000star2 หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตผลิต ขาย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือในประเภท 4 ที่ สธ 1003.5/ว 15711 ลว. 29 ธ.ค. 2559 เรื่อง พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
000star2 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครองครอบซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 พ.ศ. 2559 new171105-2-1
000star2 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. 2559 new171105-2-1
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องเมื่อยกระดับการควบคุม Alprazolam เป็นวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท 2
รายชื่อผู้ผลิต/นำเข้าที่ได้รับมอบหมายให้ขายยาสูตรผสม Pseudoephedrine
(พร้อมรายชื่อตำรับยาสูตรผสม Pseudoephedrine ที่ขาย)
แจ้งมาตรการควบคุมยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม (ขอเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อที่มี
ซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม)
ball3-1_e0 ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้รับอนุญาต เรื่อง การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 จะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 31 ธันวาคม 2558 คลิกดูรายละเอียด new171105-2-1
ประชาสัมพันธ์
หนังสือแจ้งเวียนผู้รับอนุญาต ที่ สธ 1003.2/ว182 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560 เรื่อง ขอแจ้งวันสิ้นอายุของทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และทะเบียนวัตถุุตำรับ
หนังสือเวียนผู้ประกอบการ ที่ สธ 1013/9840 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนาประสานความร่วมมือระหว่าง อย. กับภาคธุรกิจ และภาคส่วนต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 “อย.กับเศรษฐกิจดิจิทัล : นำรายได้เข้าประเทศ” new171105-2-1
หนังสือเวียนเวียนผู้ประกอบการ ที่ สธ 1003.2/ว 8896 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง การขออนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ new171105-2-1
หนังสือเวียนเวียนผู้ประกอบการ ที่ สธ 1003.2/ว 8895 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2560 new171105-2-1
หนังสือเวียนเวียนผู้ประกอบการ ที่ สธ 1003.2/ว 8894 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เพื่อใช้ในปี 2560 (เพื่อผลิต, เพื่อประโยชน์ของ อย., เพื่อใช้ทางวิทยาศาสตร์) new171105-2-1
หนังสือเวียนเวียนผู้ประกอบการ ที่ สธ 1003.2/ว 8894 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เพื่อใช้ในปี 2560 (สำหรับสถานพยาบาลเอกชน, บริษัท) new171105-2-1
หนังสือเวียนผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ สธ 1003.2/ว 8893 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2560 new171105-2-1
หนังสือเวียนผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ที่ สธ 1019.2/ว9976 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เรื่อง แจ้งกำหนดการจำหน่ายยาซูโดอีเฟดรีน (pseudoephedrine) และวิธีการในการขอซื้อและรายงานการจำหน่ายยาซูโดอีเฟดรีน (pseudoephedrine) new171105-2-1
star2 หนังสือเวียนแจ้ง เรื่อง การยื่นคำขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 และประเภท 5 ประจำปี พ.ศ. 2560 (รายเดิมขอต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2559)
1398070079_stock_mail-filte1. ขอครอบครองและนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณี Acetic anhydride รายอุตสาหกรรม ภายใต้ระบบปิด รายเดิมขอต่อเนื่อง)
1398070079_stock_mail-filte2. ขอครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณีรายอุตสาหกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ระบบปิด รายเดิมของต่อเนื่อง)
1398070079_stock_mail-filte3. ขอครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณีรายวิทยาศาสตร์ ภาคราชการ รายเดิมขอต่อเนื่อง)
1398070079_stock_mail-filte4. ขอครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณีรายวิทยาศาสตร์ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานในกำกับของรัฐ รายเดิมขอต่อเนื่อง)
1398070079_stock_mail-filte5. ขอผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กรณีรายเดิม ขอต่อเนื่อง)
star2
หนังสือเวียนผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ สธ 7157 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เรื่อง การออกใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ของวัตถุออกฤทธิ์
star2 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ นร 0303/ว7505 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เรื่องประการคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
star2 คู่มือนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ เรื่อง การบันทึกรายงานข้อมูลในระบบโลจิสติกส์ สำหรับผู้ประกอบการนำเข้า-ผลิต-ขาย/จำหน่าย วัตถุเสพติด
หนังสือเวียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ที่ สธ 1003.2/ว10015 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2559 update 20/10/2558
หนังสือเวียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลของรัฐ ที่ สธ 1003.3/ว83 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การใช้ยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบ update 2/3/2558
หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ที่ สธ 1003.3/ว82 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การใช้ยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบ update 2/3/2558
ภาพกิจกรรม
M_NW59_CH8 กองควบคุมวัตถุเสพติด จัดอบรมให้ความรู้วัตถุเสพติดสำหรับสถานพยาบาล ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ update 1/12/2559
pic_K_Jan8 กองควบคุมวัตถุเสพติด จัดประชุมเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังเกี่ยวกับวัตถุเสพติดและสารตั้งต้น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี อ่านต่อ update 1/02/2559
Hemp_Sep58_p14 กองควบคุมวัตถุเสพติด จัดประชุมสัมมนาการพัฒนาการกำกับดูแลเฮมพ์ ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ update 24/09/2558
pic16_NK58

กองควบคุมวัตถุเสพติด จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังเกี่ยวกับวัตถุเสพติด ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท กรุงเทพฯ อ่านต่อ update 16/2/2558

ดูการประชุมอื่นๆ ที่ผ่านมา

กฎหมายสำคัญ / กฏหมายออกใหม่
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2559
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชนิดและจำนวนยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่จะต้องใช้ในทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ทั่วราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2559
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 20) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 18 ตุลาคม 2559
026 กฎกระทรวง เรื่อง การขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 6 ตุลาคม 2559
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 7 ตุลาคม 2559
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ พ.ศ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 7 ตุลาคม 2559
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 7 ตุลาคม 2559
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 29 กรกฎาคม 2559
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธฺิ์ (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 29 กรกฎาคม 2559

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000อ่านต่อ
รับสมัครงาน
-

 

การใช้งานระบบสารสนเทศใหม่ อย. new171105-2-1
1. คู่มือ open ID (สำหรับผู้ใช้งานระบบ)
2. คู่มือการกระจาย (สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่)
3. คู่มือขออนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2,3 หรือ 4 และขออนุญาตจำหน่าย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (สำหรับผู้ประกอบการ)
**รายชื่อระบบที่พร้อมเปิดให้บริการ e-submission ในระบบใหม่ 1 ตุลาคม 2559**
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องเมื่อยกระดับการควบคุม Alprazolam เป็นวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท 2
รายชื่อผู้ผลิต/นำเข้าที่ได้รับมอบหมายให้ขายยาสูตรผสม Pseudoephedrine
(พร้อมรายชื่อตำรับยาสูตรผสม Pseudoephedrine ที่ขาย)
แจ้งมาตรการควบคุมยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม (ขอเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อที่มี
ซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม)
ball3-1_e0 ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้รับอนุญาต เรื่อง การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 จะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 31 ธันวาคม 2558 คลิกดูรายละเอียด new171105-2-1
ประชาสัมพันธ์
หนังสือเวียนผู้ประกอบการ ที่ สธ 1013/9840 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนาประสานความร่วมมือระหว่าง อย. กับภาคธุรกิจ และภาคส่วนต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 “อย.กับเศรษฐกิจดิจิทัล : นำรายได้เข้าประเทศ” new171105-2-1
หนังสือเวียนเวียนผู้ประกอบการ ที่ สธ 1003.2/ว 8896 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง การขออนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ new171105-2-1
หนังสือเวียนเวียนผู้ประกอบการ ที่ สธ 1003.2/ว 8895 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2560 new171105-2-1
หนังสือเวียนเวียนผู้ประกอบการ ที่ สธ 1003.2/ว 8894 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เพื่อใช้ในปี 2560 (เพื่อผลิต, เพื่อประโยชน์ของ อย., เพื่อใช้ทางวิทยาศาสตร์) new171105-2-1
หนังสือเวียนเวียนผู้ประกอบการ ที่ สธ 1003.2/ว 8894 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เพื่อใช้ในปี 2560 (สำหรับสถานพยาบาลเอกชน, บริษัท) new171105-2-1
หนังสือเวียนผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ สธ 1003.2/ว 8893 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2560 new171105-2-1
หนังสือเวียนผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ที่ สธ 1019.2/ว9976 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เรื่อง แจ้งกำหนดการจำหน่ายยาซูโดอีเฟดรีน (pseudoephedrine) และวิธีการในการขอซื้อและรายงานการจำหน่ายยาซูโดอีเฟดรีน (pseudoephedrine) new171105-2-1
star2 หนังสือเวียนแจ้ง เรื่อง การยื่นคำขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 และประเภท 5 ประจำปี พ.ศ. 2560 (รายเดิมขอต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2559)
1398070079_stock_mail-filte1. ขอครอบครองและนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณี Acetic anhydride รายอุตสาหกรรม ภายใต้ระบบปิด รายเดิมขอต่อเนื่อง)
1398070079_stock_mail-filte2. ขอครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณีรายอุตสาหกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ระบบปิด รายเดิมของต่อเนื่อง)
1398070079_stock_mail-filte3. ขอครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณีรายวิทยาศาสตร์ ภาคราชการ รายเดิมขอต่อเนื่อง)
1398070079_stock_mail-filte4. ขอครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณีรายวิทยาศาสตร์ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานในกำกับของรัฐ รายเดิมขอต่อเนื่อง)
1398070079_stock_mail-filte5. ขอผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กรณีรายเดิม ขอต่อเนื่อง)
star2
หนังสือเวียนผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ สธ 7157 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เรื่อง การออกใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ของวัตถุออกฤทธิ์
star2 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ นร 0303/ว7505 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เรื่องประการคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
star2 คู่มือนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ เรื่อง การบันทึกรายงานข้อมูลในระบบโลจิสติกส์ สำหรับผู้ประกอบการนำเข้า-ผลิต-ขาย/จำหน่าย วัตถุเสพติด
หนังสือเวียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ที่ สธ 1003.2/ว10015 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2559 update 20/10/2558
หนังสือเวียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลของรัฐ ที่ สธ 1003.3/ว83 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การใช้ยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบ update 2/3/2558
หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ที่ สธ 1003.3/ว82 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การใช้ยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบ update 2/3/2558
ภาพกิจกรรม
pic_K_Jan8 กองควบคุมวัตถุเสพติด จัดประชุมเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังเกี่ยวกับวัตถุเสพติดและสารตั้งต้น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี อ่านต่อ update 1/02/2559
Hemp_Sep58_p14 กองควบคุมวัตถุเสพติด จัดประชุมสัมมนาการพัฒนาการกำกับดูแลเฮมพ์ ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ update 24/09/2558
pic16_NK58

กองควบคุมวัตถุเสพติด จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังเกี่ยวกับวัตถุเสพติด ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท กรุงเทพฯ อ่านต่อ update 16/2/2558

ดูการประชุมอื่นๆ ที่ผ่านมา

กฎหมายสำคัญ / กฏหมายออกใหม่
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 29 กรกฎาคม 2559
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธฺิ์ (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 29 กรกฎาคม 2559

026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชนิดและจำนวนยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่จะต้องใช้ในทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ทั่วราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 3 ธันวาคม 2558
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 3 ธันวาคม 2558
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 18) ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 3 ธันวาคม 2558
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 17) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 25 กันยายน 2558
026 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1479/2558 เรื่อง การมอบอำนาจลงนามในใบอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 สั่ง ณ วันที่ 11 กันยายน 2558
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 21 สิงหาคม 2558
026 คำสั่งคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ที่ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง สั่ง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000อ่านต่อ
รับสมัครงาน
-

การใช้งานระบบสารสนเทศใหม่ อย.  new171105-2-1
1. คู่มือ open ID (สำหรับผู้ใช้งานระบบ)
2. คู่มือการกระจาย (สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่)
3. คู่มือขออนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2,3 หรือ 4 และขออนุญาตจำหน่าย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (สำหรับผู้ประกอบการ)
4. แบบเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในระบบงานวัตถุเสพติด (สำหรับผู้ประกอบการ)
5. หนังสือรักษาความลับ
6. clip สาธิตคู่มือการสอน (สำหรับผู้ประกอบการ)
**รายชื่อระบบที่พร้อมเปิดให้บริการ e-submission ในระบบใหม่ 1 ตุลาคม 2559**

 เอกสารคู่มือ 
353  คู่มือใช้งานระบบการกระจาย  ดาวโหลด
353 คู่มือใช้งานระบบ E-Submission
ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด เฉพาะการยื่น
คำขอใหม่ ครอบครองวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท 2,3 และ4 และหรือเพื่อ
ขออนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
 ดาวโหลด
353 Clip คู่มือการสอน ดาวโหลด
353 ภาพรวมการใช้งานระบบ e-submission ดาวโหลด
 เอกสารคู่มือ
353  คู่มือใช้งานระบบ E-Submission ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด เฉพาะการยื่นคำขอใหม่ ครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2,3 และ4 และหรือเพื่อขออนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2  ดาวโหลด
353  คู่มือการสมัคร Open ID  ดาวโหลด
353  Clip คู่มือการสอน
arrow-right-xxl Clip สอนการสมัคร Open ID
arrow-right-xxl Clip สอนการยื่นคำขอรับใบอนุญาต
ดาวโหลด
ดาวโหลด
353 ภาพรวมการใช้งานระบบ e-submission  ดาวโหลด
 T2         M59_3
H59_J bt59_16
bt59_11 bt59_12
bt59_14 bt59_15
bt59_13arrow-right-xxl ครอบครองวัตถุออกฤทธิ์
arrow-right-xxl จำหน่าย/ครอบครองยาเสพติด
bt59_10
arrow-right-xxl  หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ที่ สธ 1006.3/ว10764 เรื่อง แจ้งขอสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบ E-submission วัตถุเสพติด  752557410xxotgc
arrow-right-xxl  หนังสือเวียนผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ สธ1003.2/8893  ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษเพื่อใช้ในปี พ.ศ.2560  752557410xxotgc
arrow-right-xxl  หนังสือผู้ประกอบการ ที่ สธ1003.2/8896  ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559 เรื่อง การขออนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์  752557410xxotgc
arrow-right-xxl  หนังสือ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด  ที่ สธ 1003.2/7157  ลงวันที่ 22 มิถุนายน  2559 เรื่อง การออกใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์  752557410xxotgc

 

รายชื่อระบบที่พร้อมเปิดให้บริการ e-submission ในระบบใหม่ 1 ตุลาคม 2559
วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1,2,3,4
ครอบครอง วจ.1
 go_search กรณีวิทย์รัฐ
 go_search กรณีเป็นหน่วยงานกำกับของรัฐ
ครอบครอง วจ.2
 go_search เพื่อผลิตวัตถุตำรับ
 go_search กรณีวิทย์ เอกชน
 go_search กรณีสาถนพยาบาลเอกชน
 go_search เพื่อจัดหา วจ.2 ให้ อย.
 go_search กรณีเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ (กรณีไม่ใช่สถานพยาบาลเอกชน)
 go_search เพื่อใช้ในยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ
ครอบครอง วจ.3
 go_search กรณีวิทย์ เอกชน
 go_search กรณีสถานพยาบาลเอกชน
 go_search กรณีเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ (กรณีไม่ใช่สถานพยาบาลเอกชน)
 go_search เพื่อใช้ในยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ
ครอบครอง วจ.4
 go_search กรณีวิทย์ เอกชน
 go_search กรณีสถานพยาบาลเอกชน
 go_search กรณีเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ (กรณีไม่ใช่สถานพยาบาลเอกชน)
 go_search เพื่อใช้ในยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ
จำหน่าย ยส.2 หมวด ก
 go_search เพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยในทางการแพทย์
 go_search เพื่อศึกษาวิจัยด้านการแพทย์ / วิทยาศาสตร์
 go_search เพื่อประโยชน์ทางราชการ
จำหน่าย ยส.2 หมวด ข
 go_search เพื่อใช้ในยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ
จำหน่วย ยส.2 หมวด ค
 go_search เพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วย หรือสัตว์ป่วยในทางการแพทย์
 go_search เพื่อศึกษาวิจัยด้านการแพทย์ / วิทยาศาสตร์
 go_search เพื่อประโยชน์ทางราชการ
ครอบครอง ยส.2 หมวด ก
 go_search เพื่อวิจัยด้านการแพทย์ / วิทยศาสตร์
 go_search เพื่อประโยชน์ทางราชการ
 go_search เพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษา
 go_search เพื่อผลิต ยส.3
ครอบครอง ยส.2 หมวด ข
 go_search เพื่อใช้ในยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ
ครอบครอง ยส.2 หมวด ค
 go_search เพื่อวิจัยด้านการแพทย์ / วิทยศาสตร์
 go_search เพื่อประโยชน์ทางราชการ
 go_search เพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษา
 go_search เพื่อผลิต ยส.3
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตเกี่ยวกับ
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5
ประเภทคำขอ ดาวโหลดแบบฟอร์ม
WORD PDF
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 F-N2-73/แบบ ย.ส.4/5-1/
แบบหนังสือมอบอำนาจ
F-N2-73/แบบ ย.ส.4/5-1/
แบบหนังสือมอบอำนาจ

BACK

ขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มวิธีวิเคราะห์/สูตรการผลิต
เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 4
ประเภทคำขอ ดาวโหลดแบบฟอร์ม
WORD PDF
ขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มวิธีวิเคราะห์/สูตรการผลิตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 F-N2-91/
แบบหนังสือมอบอำนาจ
F-N2-91/
แบบหนังสือมอบอำนาจ

BACK

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 4
ประเภทคำขอ ดาวโหลดแบบฟอร์ม
WORD PDF
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 F-N2-73/แบบ ย.ส.4/5-1/
แบบหนังสือมอบอำนาจ
F-N2-73/แบบ ย.ส.4/5-1/
แบบหนังสือมอบอำนาจ

BACK

(ร่าง)กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ผลิต นำเข้า
หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ พ.ศ. …

**หมดเขตรับฟังความคิดเห็นวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ **

 หนังสือเวียนผู้รับอนุญาต ที่ สธ  ๑๐๐๓.๕/ว ๑๔๘๘๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ พ.ศ. …
(ร่าง)กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ พ.ศ. …

ตารางเปรียบเทียบกฎกระทรวงฯ
แบบเสนอความเห็นต่อร่่างกฎกระทรวงฯ