Main Menu
สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความพึงพอใจ
แนะนำ ติดชม narcotic@fda.moph.go.th

View Results

Loading ... Loading ...
สำหรับ admin

Archive for the ‘หนังสือแจ้งเวียน’ Category

 หนังสือเวียน เรื่อง มาตรการควบคุมวัตถุดิบ Pseudoephedrine ที่เป็นโควต้าผลิตยา
     หรือนำเข้าเพื่อจำหน่ายภายใน ประเทศ ประจำปี พ.ศ.2554

 แจ้งผู้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
 แจ้งผู้ประกอบการฯ ผู้รับอนุญาต นำเข้า ยาสูตรผสม Pseudoephedrine

 หนังสือเวียน เรื่อง ขอความร่วมมือโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ระงับการใช้/ซื้อ
และให้รายงานยอดคงเหลือของยาสูตรผสมที่มีซูโดอีเฟดรีน เป็นส่วนประกอบ

 หนังสือที่ สธ 1003/ว132 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2555
แบบฟอร์มรายงานประมาณคงเหลือยาสูตรผสมที่มีซูโดอีเฟดรีน เป็นส่วนประกอบ

เลขที่หนังสือ

ลงวันที่

ชื่อเรื่อง
ที่ สธ 1003.4/13837 15/11/59 ทบทวนสิทธิเจ้าหน้าที่เข้าใช้งานระบบสารสนเทศข้อมูลยาเสพติดให้โทษของกลาง
ที่ สธ 1003.2/11092 21/09/59 รูปแบบการออกใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ที่ สธ 1003.2/ว8893 03/08/59 การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2560
ที่ สธ 1003.6/ว23 04/01/59 การนำส่งยาเสพติดที่เหลือจากตรวจพิสูจน์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ สธ 1003.2/ว10015 16/07/58 การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2559
สธ 1003.3/4197 18/03/58 การจัดทำบัญชีและรายงานเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด (นพ.สสจ.)
สธ 1003.3/ว534 19/09/57 ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบสถานพยาบาลที่มีการสั่งซื้อยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบ
สธ 1003.5/ว11692 10/09/57 แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุม APAAN เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (INCB)
สธ 1003.5/ว11543 08/09/57 แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุม APAAN เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (หน่วยราชการ)
สธ 1003.5/ว11542 08/09/57 แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุม APAAN เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (นพ.สสจ.)
สธ 1003.5/ว11541 08/09/57 แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุม APAAN เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
สธ 1008.2/11071 28/08/57 เรื่อง การดำเนินการแจ้งพิกัดรหัสสถิติ และรายละเอียดก่อนการนำเข้าวัตถุเสพติด
สธ 1003.3/ว366 16/07/57 การจัดทำบัญชีรับจ่ายและรายงานวัตถุออกฤทธิ์
สธ 1003.6/1346 05/06/57 แจ้งกำหนดการตรวจรับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ของกลาง
สธ 1003.3/ว6240 19/05/57 ขอให้ตรวจสอบสถานพยาบาลที่มีการสั่งซื้อยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบ
สธ 1003.4/ว5085 23/04/57 การตรวจสอบการกระจายผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดสำเร็จรูป 
สธ 1003.3/ว2703 27/02/57 การลักลอบขายยา Alprazolam ในร้านขายยา 
สธ 1003.3/ว1239 28/01/57 ขอให้ตรวจสอบสถานพยาบาลของเอกชนที่มีการสั่งซื้อยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบ
สธ 1003.3/ว602 16/01/57 ขอให้ตรวจสอบสถานพยาบาลที่มีการสั่งซื้อยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบ
สธ 1003.3/ว505 14/01/57  การจัดทำบัญชีและรายงานเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ของสถานพยาบาลรัฐ 
สธ 1003.4/ว14044 07/10/56 ข้อมูลรายงานการกระจายผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด
สธ 1003.5/ว10924 02/08/56 แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกำหนดการควบคุมกัญชา (Cannabis) (สสจ.)
สธ1003.5/ว10923 02/08/56 แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกำหนดการควบคุมกัญชา (Cannabis) (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
สธ 1003.3/ว7320 21/05/56 แนวทางปฏิบัติภายหลัง Alprazolam ยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (นายกสมาคม)
สธ 1003.3/ว7319 21/05/56 แนวทางปฏิบัติภายหลัง Alprazolam ยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (ผอ.สถานพยาบาล)
สธ 1003.3/ว7318 21/05/56 แนวทางปฏิบัติภายหลัง Alprazolam ยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (สสจ.)
สธ 1003.4/ว547 09/01/56 การตรวจสอบข้อมูลรายงานการกระจายผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดสำเร็จรูปผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
สธ 1003.5/ว523 14/01/56 แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อยกระดับการควบคุม Alprazolam
สธ 1003.3/ว573 27/08/55 ขอให้สถานพยาบาลของรัฐพิจารณาการใช้ยาซูโดอีเฟดรีนสูตรผสมพาราเซตามอล
สธ 1003.3/5622 18/08/55 แจ้งมาตรการควบคุมยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม
สธ 1003.3/1458 02/05/55 เน้นย้ำให้สถานพยาบาลของรัฐจัดทำรายงานและบัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธิ์
สธ 1003.5/ว3989 05/04/55 แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมซูโดอีเฟดรีน
สธ 1003.3/ว1265 08/02/55 การทำลายวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์
สธ 1003.2/ว2369 02/03/55 การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ของสถานพยาบาลสังกัดหน่วยราชการอื่น
สธ 1003.3/ว931 30/01/55 การครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ฯ ของสถานพยาบาลของรัฐสังกัดหน่วยราชการอื่น
สธ 1003.3/ว108 27/02/55 ขอความร่วมมือในการดำเนินการควบคุมยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบอย่างเข้มงวด
สธ 1003.3/ว931 30/01/55 การครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ฯของสถานพยาบาลของรัฐสังกัดหน่วยราชการอื่น
สธ 1003.2/ว2369 02/03/55 การขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ของสถานพยาบาลสังกัดหน่วยราชการอื่น
สธ 1003.3/ว108 27/02/55 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการควบคุมยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบอย่างเข้มงวด
สธ 1011/ว9299 10/08/53 เรื่อง การดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับยาสูตรผสม (Combired Drug) ที่มี Pseudoephedrine เป็นส่วนผสม
คำสั่ง ปปส. 13/53 06/10/53 คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ 13/2553 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำยาแก้หวัดที่มีส่วนผสมของซูโดอีเฟดรีนไปใช้ในการผลิตยาเสพติด
No.1004.7/13911 23/11/52 อย. แจ้ง INCB ในการควบคุมการนำเข้าตำรับยาที่มี Pseudoephedrineเป็นส่วนผสมมายังประเทศไทย(LettertoINCB)
No.1004.7/13910 23/11/52 อย. ขอความร่วมมือนานาประเทศในการควบคุมการนำเข้าตำรับยาที่มีPseudoephedrineเป็นส่วนผสมมายังประเทศไทย(Letter of Competent Authority)
สธ 1004.2/ว12470 24/08/52 ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ก. (สสจ.)
สธ 1004.2/ว15911 11/09/51
ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ก. (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
สธ 1004.3/ว6424 17/04/51 เรื่อง ขอความร่วมมือในการแจ้งแบบคำขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (เฉพาะ Pseudoephedrine สูตรตำรับเดี่ยว)
สธ 1004.5/ว12587 08/09/49 เรื่อง การควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ n-Butyl Nitrite และ iso-Butyl Nitrite

 

 หนังสือเวียน เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
    
พ.ศ. 2518 สำหรับสถานพยาบาล

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 101) พ.ศ. 2540
 แบบบัญชี (บ.จ.8)และแบบรายงาน (บ.จ.9/บ.จ.10)
 เอกสารสรุปแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
   
พ.ศ. 2518 สำหรับสถานพยาบาล

  หนังสือเวียน เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทำแบบฟอร์มคำรับรองการซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 
     หรือ 4 /ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3

 คำชี้แจงการกรอกแบบฟอร์มคำรับรองการซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ 4/ ยาเสพติด
    ให้โทษในประเภท 3

  หนังสือเวียน เรื่อง ขอทราบข้อมูลผู้ซื้อและให้จัดทำใบคำขอซื้อวัตถุเสพติด

 แบบฟอร์มคำรับรองการซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ 4/ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3
 แบบฟอร์มข้อมูลของผู้ซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ 4/ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3

  หนังสือเวียน เรื่อง การควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ n-Butyl Nitrite 
     และ iso-Butyl Nitrite

 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทย
 ข้อมูลเพิ่มเติม

เลขที่หนังสือ

ลงวันที่

ชื่อเรื่อง

สธ 1003.2/ว8896 03/08/59 การขออนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
สธ 1003.2/ว8895 03/08/59 การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2560
สธ 1003.2/ว8894 03/08/59 การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เพื่อใช้ในปี 2560 (เพื่อผลิต, เพื่อประโยชน์ของ อย., เพื่อใช้ทางวิทยาศาสตร์)
สธ 1003.2/ว8894 03/08/59 การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เพื่อใช้ในปี 2560 (สำหรับสถานพยาบาลเอกชน, บริษัท)
สธ 1003.5/ว5091 03/04/58 แจ้งกฎกระทรวง กำหนดฉลากและเอกสารกำกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 หรือคำเตือนหรือข้อความระวังการใช้ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่ผลิต นำเข้า หรือส่งออก พ.ศ. 2558
สธ 1003.3/4196 18/03/58 การจัดทำบัญชีและรายงานเกี่่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด (ผู้รับอนุญาต)
สธ 1003.3/ว83 23/02/58 การใช้ยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด)
สธ 1003.3/ว82 23/02/58 การใช้ยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลของรัฐ)
สธ 1003.2/ว8891 07/07/57 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตนำเข้าและมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4
สธ 1003.2/ว8892 07/07/57 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหัโทษในประเภท 4 (Anthranilic acid รายอุตสาหกรรม) ประจำปี พ.ศ. 2558
สธ 1003.2/ว8893 07/07/57 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ (รายวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ หรือใช้ในการผลิตยา) ประจำปี พ.ศ. 2558
สธ 1003.2/ว8894 07/07/57 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ประจำปี พ.ศ. 2558
สธ 1019.1/1492 17/04/57 ขอชี้แจงเรื่อง Morphine sulfate IR tablet 10 mg
สธ 1003.4/ว12025  28/08/56 อความร่วมมือในการตรวจสอบคุณสมบัติของสถานพยาบาลก่อนการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
สธ 1004/08/9297 28/06/56 ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดใช้งานระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สธ 1003.3/ว7317 21/05/56 แนวทางปฏิบัติภายหลัง Alprazolam ยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
สธ 1003.4/7114 15/05/56 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแจ้งข้อมูลพิกัดรหัสสถิติศุลกากรผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด
สธ 1003.3/2977 04/03/56 การรายงานข้อมูลการรับ-จ่าย ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดสำเร็จรูปผ่านระบบโลจิสติกส์
สธ 1003.4/ว270 14/01/56 การรายงานข้อมูลการรับ – จ่าย ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดสำเร็จรูป
สธ 1003.5/ว673 16/01/56 แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อยกระดับการควบคุม Alprazolam
สธ 1003.3/ว573 27/08/55 ขอให้สถานพยาบาลของรัฐพิจารณาการใช้ยาซูโดอีเฟดรีนสูตรผสมพาราเซตามอล
สธ1003.3/ว7969 09/07/55 ขอความร่วมมือชะลอการผลิต นำเข้า และจำกัดปริมาณการขาย Alprazolam 
สธ 1003.3/ว5622 18/05/55 แจ้งมาตรการควบคุมยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม
สธ 1003.3/ว263 10/05/55 เน้นย้ำให้จัดทำรายงานและบัญชีรับจ่ายเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด
สธ 1009.2/ว3956 05/04/55 การส่งคืนยาแก้หวัดสูตรผสมที่มีซูโดอีเฟดรีน เป็นส่วนประกอบ
สธ 1003.3/ว208 11/04/55 แจ้งยกเลิกการระงับใช้/ซื้อยาสูตรผสมที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบ
สธ 1003.3/ว132 09/03/55 ขอความร่วมมือโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ระงับการใช้/ซื้อ และให้รายงานยอดคงเหลือของยาสูตรผสมที่มีซูโดอีเฟดรีน เป็นส่วนประกอบ
สธ 1003.3/ว1264 08/02/55 การทำลายวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์
กต 0302/236 06/01/55 รายชื่อยาต้องห้ามนำเข้ารัฐสุลต่านโอมาน
สธ1019.3/ว11822 12/10/53 แจ้งมาตรการ และกำหนดเพดานการขาย Pseudoephedrine HCI powder
สธ 1004.3/ว6094 28/04/51 การจัดทำบัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
สธ 1004.3/ว6425 17/04/51 ขอความร่วมมือจัดทำแบบคำขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (เฉพาะ Pseudoephedrine สูตรตำรับเดี่ยว)
สธ 1004.3/ว19578 02/11/50 การจ่ายยาและวัตถุออกฤทธิ์ปลอม และที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับ
สธ 1004.3/ว1733 08/10/50 แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 สำหรับสถานพยาบาล
สธ 1004.3/ว480 15/01/50 ขอความร่วมมือจัดทำแบบฟอร์มคำรับรองการซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ 4 / ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3
สธ1004.3/ว17198 08/12/49 ขอทราบข้อมูลผู้ซื้อและให้จัดทำใบคำขอซื้อวัตถุเสพติด
สธ1004.4/ว1317  15/03/48 ขอความร่วมมือในการจ่ายยาลดความอ้วนให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี  

 

เลขที่หนังสือ

ลงวันที่

หนังสือเวียนถึง

             ชื่อเรื่อง