Main Menu
สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความพึงพอใจ
แนะนำ ติดชม narcotic@fda.moph.go.th

View Results

Loading ... Loading ...
สำหรับ admin

Archive for the ‘ชื่อวัตถุเสพติดและสารตั้งต้น’ Category

 ตารางแสดงสารเคมี และผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหย
Last updated : March 20, 2012
ชื่อสารเคมี / CAS number
  1.      Aliphatic hydrocarbon and Aromatic hydrocarbon
           -   Toluene ชื่อเคมี methylbenzene สูตรทางเคมี C6H5CH3 CAS number 108-88-3 
 
  2.      Ketone
  -  Acetone  ชื่อเคมี propan-2-one สูตรทางเคมี CH3COCHCAS number 67-64-1
  -   Methyl ethyl ketone (MEK) ชื่อเคมี butan-2-one  สูตรทางเคมี CH3COCH2CH 
   CAS number 78-93-3
  -   Methyl isobutyl ketone (MIBK) ชื่อเคมี 4-methylpentan-2-one   
  สูตรทางเคมี CH3COCH2CH(CH3)CAS number 108-10-1
 
  3.      Ester
  -   Ethyl acetate   ชื่อเคมี ethyl acetate สูตรทางเคมี CH3COOC2 H5
  CAS number 141-78-6 
  -   Cellosolve acetate  ชื่อเคมี 2-ethoxyethyl acetate  
   สูตรทางเคมี CH3COOCH2CH2OC2HCAS number 111-15-9 
  -   Methyl acetate   ชื่อเคมี methyl acetate สูตรทางเคมี CH3COOCH3
 CAS number 79-20-9 
  -   n-Butyl acetate   ชื่อเคมี butyl acetate   สูตรทางเคมี CH3COO(CH2)3CH3
    CAS number 123-86-4 
  -   sec-Butyl acetate  ชื่อเคมี butan-2-yl acetate  สูตรทางเคมี CH3COOCH(CH3)CH2CH3
    CAS number 105-46-4 
 
4.      Volatile alkyl nitrite
  -    Amyl  nitrite     ชื่อเคมี 3-methylbutyl nitrite  สูตรทางเคมี (CH3) 2CH CH2CH2ONO
    CAS number 110-46-3 
  -    Cyclohexyl nitrite   ชื่อเคมี Cyclohexyl nitrite  สูตรทางเคมี C6H11ONO
   CAS number 5156-40-1 
  -    Ethyl nitrite       ชื่อเคมี ethyl l nitrite  สูตรทางเคมี CH3CH2ONO
 CAS number 109-95-5 
  -    Isobutyl nitrite     ชื่อเคมี 2-methylpropyl nitrite  สูตรทางเคมี (CH3)2CHCH2ONO
   CAS number 542-56-3 
  -    Isopropyl nitrite  ชื่อเคมี propan-2-yl nitrite  สูตรทางเคมี (CH3)2CHONO
 CAS number 541-42-4 
  -    n-Butyl nitrite     ชื่อเคมี butyl nitrite  สูตรทางเคมี CH3CH2CH2CH2ONO
 CAS number 544-16-1 
 
  5.      Ether
  -   Butyl  cellosolve   ชื่อเคมี 2-butoxyethanol   สูตรทางเคมี HOCH2CH2OC4H9
 CAS number 111-76-2  
  -   Cellosolve          ชื่อเคมี 2-ethoxyethanol  สูตรทางเคมี HOCH2CH2OC2H5
  CAS number  110-80-5 
  -   Methyl cellosolve  ชื่อเคมี 2-methoxyethanol สูตรทางเคมี HOCH2CH2OCH3
 CAS number 109-86-4 
ชื่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหย
  1.  ทินเนอร์ ( Thinners )
  2.  แลกเกอร์ ( Lacquers )
  3.  กาวอินทรีย์สังเคราะห์ ( Synthetic organic adhesives ) ที่มียางนิโอปรีน  
  (Neoprene based) หรือสารกลุ่มไวนิล (Vinyl resin based )  เป็นตัวประสาน
  4.  กาวอินทรีย์ธรรมชาติ ( Natural organic adhesives ) ที่มียางสนหรือซับสน (Rosin) 
  ยางธรรมชาติ (Natural rubber หรือ Isoprene) หรือสารเซลลูโลส (Cellulose compounds) 
เป็นตัวประสาน
  5.  ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ หรือลูกโป่งพลาสติก ( Blowing balloon )

 หมายเหตุ อ้างอิงจาก ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่องระบุชื่อ
 ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์
ที่เป็นสารระเหย พ.ศ. 2554 
ประกาศ ณ 26 มกราคม พ.ศ. 2554

       การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านยาเสพติด 5 ชาติ ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า และไทย ระหว่างวันที่ 22-23 ก.ค. 46 ที่โรงแรมดุสิตไอร์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมประกาศปฏิญญาเชียงราย คุมเข้มสารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด พร้อมเฝ้าระวัง 4 สารเคมีสำคัญ

       ในการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านยาเสพติด 5 ฝ่ายครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการรายงานสถานการณ์ยาเสพติด และความก้าวหน้าของการดำเนินการควบคุมยาเสพติดระหว่าง 5 ประเทศ เพื่อแสวงหาแนวทางและรูปแบบการประสานงานในการควบคุมยาเสพติดที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะการควบคุมสารตั้งต้นและสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด และการพัฒนาทางเลือกแล้ว ประเทศภาคีตกลงที่จะใช้กลไกความร่วมมือ ด้านการควบคุมยาเสพติดที่มีอยู่อย่างเต็มที่ ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมกันนั้นได้ตกลงในหลักการ ที่จะร่วมมือกันในการสกัดกั้นปัญหาของ ATS และการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดที่พบในประเทศนั้น

       ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีฯ ตกลงที่จะจัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเฉพาะ เพื่อที่จะหารือกันเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของสารตั้งต้น และเคมีภัณฑี่ใช้ในการผลิตยาเสพติด และให้มีการปฏิบัติร่วมกันในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติระหว่างประเทศทั้ง 5 กำหนดให้สารต้นต้นและเคมีภัณฑ์ที่สำคัญ 3 ชนิดคือ Ephedrine , Pseudoephedrine และ Acetic anhydride เป็นสารเคมีควบคุมของทั้ง 5 ประเทศ นอกจากนี้ยังร่วมกันกำหนดสารเคมีอีก 4 ชนิดอยู่ในรายการสารเคมี ที่เฝ้าระวังของแต่ละประเทศคือ Hydrochloric Acid , Sulfuric Acid , Toluene และ Acetone พร้อมกับริเริ่มให้จัดการประชุมเกี่ยวกับการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ระหว่างทั้ง 5 ประเทศด้วย
      
        แนวทางการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ในกลุ่มสารควบคุมทั้ง 3 ชนิด ก็คือ การดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารดังกล่าว เช่น การแจ้งข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกสารดังกล่าวต่อประเทศสมาชิก เป็นต้น ขณะที่สารเฝ้าระวัง จะเป็นไปในลักษณะของการป้องกัน ไม่ให้เกิดการรั่วไหลจนนำไปสู่การนำไปใช้ในการผลิตยาเสพติดเป็นต้น
        
        นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นพ้องกัน ในเรื่องการสร้างการกระจายรายได้ โดยการใช้การพัฒนาทางเลือกเพื่อขจัดพื้นที่ปลูกฝิ่นให้หมดไป ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับรากหญ้าและการจัดหาตลาดสินค้า ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
      
        นายสะวา มี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อินเดีย ตอบข้อซักถามในประเด็นที่อินเดียไม่ยอมให้มีการควบคุมกาเฟอีน ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตยาบ้า ว่า กาเฟอีน เป็นสารเคมีที่มีการใช้ในอุตสาหกรรมที่ถูกกฎหมาย หลายประเภทในอินเดีย และมีการผลิตอย่างถูกต้องด้วย แต่อย่างไรก็ตามอินเดียก็มีกฎหมายควบคุม ไม่ให้มีการนำสารดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิด ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 10 ปีด้วยกัน


  »» ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 25/07/2546

ชื่อเรียกอื่น เอ็มอีเค (MEK)  2-บิวทาโนน (2-butanone)  เมทิลอาเซโตน (methyl acetone) , ethyl methyl ketone, 2-oxobutane
CAS No. 78-93-3
สูตรโมเลกุล C4H8O;  CH3COCH2CH3
น้ำหนักโมเลกุล 72.11
จุดเดือด 79.6 องศาเซลเซียส
คุณสมบัติ ของเหลวใส มีกลิ่นของอะซีโตน
การใช้ที่ผิดกฎหมาย ใช้เป็นตัวทำละลายในการเปลี่ยนโคเคน เบส ไปเป็น โคเคน ไฮโดรคลอไรด์
การใช้ที่ถูกกฎหมาย ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสารเคลือบ ตัวทำละลาย สารขจัดไขมัน แลคเกอร์ ตัวทำละลายในอุตสาหกรรมทั่วไป
การควบคุม ในขนาดบรรจุมากกว่า 550 มิลลิลิตร จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
• การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ต้องได้รับใบอนุญาต
• ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยมิได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในขนาดบรรจุไม่เกิน 550 มิลลิลิตร จัดเป็นสารระเหย ตามพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533
• ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าซึ่งสารระเหย ก่อนนำออกจำหน่ายจะต้องทำฉลากข้อความ คำเตือน ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ
• ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขายสารระเหย ไม่จัดให้มีฉลากข้อความคำเตือน ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ • กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

                                                                                     Last updated :กุมภาพันธ์ 2548 
                                                     กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการลักลอบผลิตยาเสพติด

สาระสำคัญ  การควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้ในการลักลอบผลิตยาเสพติด เป็นแนวทางการดำเนินงานตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด เป็นการดำเนินงานเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีไปสู่ขบวนการลักลอบผลิตยาเสพติด  อาทิ ยาบ้า ยาอี เฮโรอีน เป็นต้น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ในปริมาณมาก เพื่อใช้ในขบวนการลักลอบผลิตยาเสพติดดังกล่าว เคมีภัณฑ์บางชนิดมีการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมที่ถูกกฎหมายอย่างแพร่หลาย ซึ่งก็สามารถนำไปใช้ในการลักลอบผลิตยาเสพติดได้เช่นกัน ดังนั้น มาตรการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์จะต้องดำเนินงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการรั่วไหลไปสู่การผลิตยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย และจะต้องไม่มีผลกระทบ หรือมีผลกระทบน้อยที่สุด กับภาคอุตสาหกรรมที่ถูกกฎหมาย

การควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการค้ายาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ที่ผิดกฎหมาย ค.ศ.1988 ในมาตรา 12 กล่าวถึงสารเคมีที่นิยมใช้ในการลักลอบผลิตวัตถุเสพติด กำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารเคมี ตามที่ระบุไว้ 23 ชนิด จำแนกออกเป็น 2 ตาราง (Table) ตาราง 1 หมายถึงสารตั้งต้น และตาราง 2 หมายถึงเคมีภัณฑ์จำเป็น โดยสารเคมีในตาราง 1 เป็นสารตั้งต้นซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตวัตถุเสพติด จะมีมาตรการควบคุมเข้มงวดกว่าสารเคมีในตาราง 2 มีรายชื่อสารเคมีที่ควบคุม ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1. สารตั้งต้น

ที่ ชื่อสารเคมี กฎหมายที่ควบคุม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
การนำไปใช้ในทางที่ผิด
1. อาเซติค แอนไฮไดรด์ACETIC ANHYDRIDE พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
(ยาเสพติดประเภท 4)
อย. ผลิต Heroin
2. เอ็น-อาเซติลแอนทรานิลิค อาซิด
N-ACETYLANTHRANILIC ACID
พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
(ยาเสพติดประเภท 4)
อย. ผลิต Methaqualone
3. อีเฟดรีน EPHEDRINE พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2518
(วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2)
อย. ผลิตยาบ้า
(Methamphetamine)
4. เออร์โกโนวีน ERGONOVINE พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
(ยาเสพติดประเภท 4)
อย. ผลิต LSD
5. เออร์โกตามีน ERGOTAMINE พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
(ยาเสพติดประเภท 4)
อย. ผลิต LSD
6. ไอโซซาฟรอล ISOSAFROLE พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
(ยาเสพติดประเภท 4)
อย. ผลิตยาอี (Ecstasy)
7. ไลเซอร์จิค อาซิด LYSERGIC ACID พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
(ยาเสพติดประเภท 4)
อย. ผลิต LSD
8. 3,4-เมทิลลีนไดออกซีเฟนิล-2-โปรปาโนน
3,4-METHYLENEDIOXYPHENYL-2-PROPANONE
พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
(ยาเสพติดประเภท 4)
อย. ผลิตยาอี (Ecstasy)
9. นอร์อีเฟดรีน NOREPHEDRINE พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2518
(วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2)
อย. ผลิตยาบ้า
(Methamphetamine)
10. เฟนิลอาเซติค อาซิด PHENYLACETIC ACID พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
(ยาเสพติดประเภท 4)
อย. ผลิตยาบ้า
(Methamphetamine)
11. 1-เฟนิล-2-โปรปาโนน 1-PHENYL-2-PROPANONE พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
(ยาเสพติดประเภท 4)
อย. ผลิตยาบ้า
(Methamphetamine)
12. alpha-Phenylacetoacetonitrile (APAAN) พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
(ยาเสพติดประเภท 4)
อย. ผลิตยาบ้า
(Methamphetamine)
13. ไพเพอโรนอล PIPERONAL พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
(ยาเสพติดประเภท 4)
อย. ผลิตยาอี (Ecstasy)
14. โพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต
POTASSIUM PERMANGANATE
พรบ.การส่งไปนอกและการนำเข้า
มาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า
พ.ศ. 2522
กรมการค้า
ต่างประเทศ
ผลิต Cocaine
15. ซูโดอีเฟดรีน PSEUDOEPHEDRINE พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2518
(วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2)
อย. ผลิตยาบ้า
(Methamphetamine)
16.  ซาฟรอล SAFROLE พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
(ยาเสพติดประเภท 4)
อย. ผลิตยาอี (Ecstasy)

ตารางที่ 2. เคมีภัณฑ์จำเป็น

ที่ ชื่อสารเคมี กฎหมายที่ควบคุม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
การนำไปใช้ในทางที่ผิด
1.  อาเซโตน ACETONE  พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
(วัตถุอันตรายชนิดที่ 3)
 กรมโรงงานฯ  ผลิตยาบ้า
(Methamphetamine)/
Cocaine/Heroin
2.  แอนทรานิลิค อาซิด ANTHRANILIC ACID  พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
(ยาเสพติดประเภท 4)
 อย.  ผลิต Methaqualone
3.  เอทิล อีเทอร์ ETHYL ETHER  พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
(วัตถุอันตรายชนิดที่ 3)
พรบ. ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495
 กรมโรงงานฯ
กรมการค้าภายใน
 ผลิต Heroin/Cocaine
4.  ไฮโดรคลอริค อาซิด HYDROCHLORIC ACID  พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
(วัตถุอันตรายชนิดที่ 3)
 กรมโรงงานฯ  ผลิตยาบ้า
(Methamphetamine)/
Cocaine/Heroin
5.  เมทิลเอทิลคีโตน METHYL ETHYL KETONE  พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
(วัตถุอันตรายชนิดที่ 3)
 กรมโรงงานฯ  ผลิต Cocaine
6.  ไพเพอริดีน PIPERIDINE  พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
(วัตถุอันตรายชนิดที่ 3)
 กรมโรงงานฯ  ผลิต Phencyclidine
7.  ซัลฟูริค อาซิด SULFURIC ACID  พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
(วัตถุอันตรายชนิดที่ 3)
 กรมโรงงานฯ  ผลิต Cocaine/ยาบ้า
(Amphetamine)
8.  โทลูอีน TOLUENE  พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
(วัตถุอันตรายชนิดที่ 3)
 กรมโรงงานฯ  ผลิต Cocaine

สารเคมีที่ประเทศไทยมีการควบคุมนอกเหนือจากสารเคมีที่ควบคุมตามตาราง 1 และ ตาราง 2 ของอนุสัญญาฯ ค.ศ. 1988
     • กรดอาเซติก Acetic acid
 อาซีโตไนไตรล์ Acetonitrile 
อาเซติล คลอไรด์ Acetyl chloride

     •อัลลิลเบนซีน Allylbenzene
     •แอมโมเนียมคลอไรด์ Ammonuim chloride

     •แอมโมเนียมฟอร์เมท Ammonium formate
     •แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ Ammonium hydroxide
     •เบนซีน Benzene
     •เบนซาลดีไฮด์ Benzyldehyde
     •เบนซิลคลอไรด์ Benzyl chloride
     •เบนซิลไซยาไนด์ Benzyl cyanide
     • เอ็น-บิวทิล อาเซเตด N-Butyl acetate
     •เอ็น-บิวทิล แอลกอฮอล์ N-Butyl alcohol
     •เซค-บิวทิล แอลกอฮอล์ sec-Butyl alcohol
     •กาเฟอีน Caffeine
     •แคลเซียมคาร์บอเนต Calcium carbonate
     •คลอโรฟอร์ม Chloroform
     •โคเดอีน Codeine  (เป็นสารที่ใช้ในการผลิต ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3)
     • ไซโคลเฮกเซน Cyclohexane
     •เอทิล อาเซเตด Ethyl acetate
     • เอทธิลอะมีน Ethylamine
     •เอทิลิดีน ไดอาเซเตต Ethylidine diacetate
     •ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ Hydrogen peroxide
     •เมทิลลีน คลอไรด์ Methylene chloride

     •เมทิล ไอโซบิวทิล คีโตน Methyl isobutyl ketone 
     •ฟอสฟอรัส เพนตะคลอไรด์ Phosphorous pentachloride
ฟอสฟอรัส ไตรคลอไรด์ Phosphorous trichloride

     • โพแทสเซียม ไซยาไนด์ Potassium cyanide
     •โซเดียม ไซยาไนด์ Sodium cyanide
     • โซเดียม ไฮดรอกไซด์ Sodium hydroxide
     • โซเดียม ไฮโปคลอไรท์ Sodium hypochlorite
     • ไธโอนิล คลอไรด์ Thionyl chloride
     • ไตรคลอโรเอทธิลีน Trichloroethylene

 สารเคมีที่ต้องเฝ้าระวังตามปฎิญญาเชียงราย 2003 (Chiang Rai Declaration)  
     1.ซัลฟูริค อาซิด Sulfuric acid 
     2. โทลูอีน Toluene
     3. อาเซโตน Acetone

     4. ไฮโดรคลอริค อาซิด Hydrochloric acid

    ปฏิญญาเชียงราย 2003 »» “5 ชาติ” ประกาศปฏิญญาเชียงรายคุมเข้มสารตั้งต้นผลิตยาเสพติด … อ่านต่อ

ชื่อเรียกอื่น Muriatic acid; hydrogen chloride; Spirits of salts.
CAS No. 7647-01-0
สูตรโมเลกุล HCl
น้ำหนักโมเลกุล 36.46
จุดเดือด 108.58 องศาเซลเซียส
คุณสมบัติ เป็นของเหลวใส มีไอสีเหลืองอ่อนหรือไม่มีสี มีกลิ่นฉุน
การใช้ที่ผิดกฎหมาย ใช้ในการผลิต heroin, amphetamine, cocaine, diethyltryptamine, fentanyl, LSD, mescaline, mathaqualone, phencyclidine, psylocin
การใช้ที่ถูกกฎหมาย ใช้ในการผลิต chloride และ hydrochloride เป็นตัวเร่งปฏิกริยาทางเคมีและตัวทำละลายในการสังเคราะห์อินทรีย์สาร ฯลฯ
กฎหมายควบคุม จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
บทลงโทษ ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยมิได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ตามปฎิญญาเชียงราย 2003 จัดเป็นสารที่ต้องเฝ้าระวัง

                                                                                     Last updated :กุมภาพันธ์ 2548 
                                                      กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ชื่อเรียกอื่น Dimethyl ketone; beta-ketopropane; pyroacetic ether; 2-propanone.
CAS No. 67-64-1
สูตรโมเลกุล C3H6O
น้ำหนักโมเลกุล 58.08
จุดเดือด 56.5 องศาเซลเซียส
คุณสมบัติ เป็นของเหลวไม่มีสี ระเหยได้ มีรสหวาน มีกลิ่นเฉพาะตัว
การใช้ที่ผิดกฎหมาย ใช้เป็นตัวทำละลายในการสกัดฝิ่น(opium) และใบโคคา (coca leaf) เพื่อการผลิต heroin และ cocaine ใช้เป็นตัวทำละลายในการสังเคราะห์ amphetamine และ LSD
การใช้ที่ถูกกฎหมาย ใช้เป็นตัวทำละลายทั่วไปในอุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมผลิตยา ใช้ผลิตน้ำมันหล่อลื่น Chloroform พลาสติก น้ำมันชักเงา และเครื่องสำอาง ฯลฯ
การควบคุม ในขนาดบรรจุมากกว่า 550 มิลลิลิตร จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535• การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ต้องได้รับใบอนุญาต• ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยมิได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในขนาดบรรจุไม่เกิน 550 มิลลิลิตร จัดเป็นสารระเหย ตามพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 • ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าซึ่งสารระเหย ก่อนนำออกจำหน่ายจะต้องทำฉลากข้อความ คำเตือน ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ• ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขายสารระเหย ไม่จัดให้มีฉลากข้อความคำเตือน ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ • กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม• สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ตามปฎิญญาเชียงราย 2003 จัดเป็นสารที่ต้องเฝ้าระวัง

                                                                                    Last updated : กุมภาพันธ์ 2548 
                                                     กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ชื่อเรียกอื่น

Methylbenzene; toluol; phenylmethane; methacide.

CAS No. 108-88-3
สูตรโมเลกุล C7H8
สูตรโครงสร้าง
น้ำหนักโมเลกุล 92.13
จุดเดือด 110.6 องศาเซลเซียส
คุณสมบัติ เป็นของเหลวไม่มีสี ติดไฟง่าย มีกลิ่นคล้าย benzene
การใช้ที่ผิดกฎหมาย ใช้เป็นตัวทำละลายในการผลิต amphetamine, cocaine, methaqualone, mecloqualone, phencyclidine, psilocin
การใช้ที่ถูกกฎหมาย ใช้เป็นตัวทำละลายในภาคอุตสาหกรรม ผลิตวัตถุระเบิด สีย้อม สารเคลือบ ใช้ผสมน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ
การควบคุม ในขนาดบรรจุมากกว่า 550 มิลลิลิตร จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
- การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ต้องได้รับใบอนุญาต
- ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยมิได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในขนาดบรรจุไม่เกิน 550 มิลลิลิตร จัดเป็นสารระเหย ตามพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533
- ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าซึ่งสารระเหย ก่อนนำออกจำหน่ายจะต้องทำฉลากข้อความ คำเตือน ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ
- ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขายสารระเหย ไม่จัดให้มีฉลากข้อความคำเตือน ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ • กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ตามปฎิญญาเชียงราย 2003 จัดเป็นสารที่ต้องเฝ้าระวัง

                                                                                 Last updated : กุมภาพันธ์ 2548 
                                             กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ชื่อเรียกอื่น Oil of vitriol; hydrogen sulfate; BOU; Dipping Acid; Vitriol Brown Oil.
CAS No. 7664-93-9
สูตรโมเลกุล H2SO4
น้ำหนักโมเลกุล 98.08
จุดเดือด 290 องศาเซลเซียส
คุณสมบัติ ของเหลวใสคล้ายน้ำมัน ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เป็นกรดแก่
การใช้ที่ผิดกฎหมาย ใช้ในการผลิต cocaine
การใช้ที่ถูกกฎหมาย ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตเลี่ยม สีย้อม กระดาษหนัง เป็นส่วนประกอบของสารทำความสะอาด ฯลฯ
กฎหมายควบคุม จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
บทลงโทษ ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยมิได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ตามปฎิญญาเชียงราย 2003 จัดเป็นสารที่ต้องเฝ้าระวัง

                                                                                  Last updated : กุมภาพันธ์ 2548
                                              กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ชื่อเรียกอื่น Trichloroethene; TCE; ethinyl trichloride; 1,1,2- Trichloroethylene; Perm-A-chlor; 1,1- Dichloro-2-chloroethylene; Petzinol; Benzinol; Trilene
CAS No. 79-01-6
สูตรโมเลกุล C2HCl3
สูตรโครงสร้าง
น้ำหนักโมเลกุล 131.39
จุดเดือด 86.7 องศาเซลเซียส
คุณสมบัติ ของเหลวใส ไม่มีสี มีกลิ่นคลอโรฟอร์ม
การใช้ที่ผิดกฎหมาย เป็นตัวทำละลายเปลี่ยนโคเคนเบส ให้เป็นโคเคนไฮโดรคลอไรด์
การใช้ที่ถูกกฎหมาย เป็นตัวทำละลายไขมัน ขี้ผึ้ง เรซิน น้ำมัน ยาง สี น้ำมันเคลือบเงาและ เซลลูโลส เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมอินทรีย์เคมี อาหาร และผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
กฎหมายควบคุม จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
บทลงโทษ ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่1 ไม่ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 

                                                                                     Last updated : กุมภาพันธ์ 2548 
                                                 กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ชื่อเรียกอื่น Sulfurous oxychloride; sulfur oxychloride.
CAS No. 7719-09-7
สูตรโมเลกุล SOCl2
น้ำหนักโมเลกุล 118.97
จุดเดือด 76 องศาเซลเซียส
คุณสมบัติ เป็นของเหลวไม่มีสี หรือสีเหลืองอ่อนหรือสีแดง มีกลิ่นฉุนของ SO2 ที่ทำให้สำลักได้
การใช้ที่ผิดกฎหมาย ใช้ในการสังเคราะห์ methamphetamine
การใช้ที่ถูกกฎหมาย ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางเคมีในทางเภสัชกรรม ใช้ในการทำยาฆ่าแมลง การผลิตพลาสติก ใช้เจือน้ำคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อ ทำแบตเตอรี่ลิเธียม

กฎหมายควบคุม

จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
บทลงโทษ ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

                                                                                  Last updated : กุมภาพันธ์ 2548
                                              กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา