Main Menu
สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความพึงพอใจ
แนะนำ ติดชม narcotic@fda.moph.go.th

View Results

Loading ... Loading ...
สำหรับ admin

Archive for the ‘สถิติเกี่ยวกับวัตถุเสพติด’ Category

ประเภททะเบียน ปี พ.ศ.2558
จำนวน
คำขอทะเบียน คำขอแก้ไขทะเบียน
วัตถุออกฤทธิ์ฯ มนุษย์นำหรือสั่งเข้าฯ 6 -
วัตถุออกฤทธิ์ฯ สัตว์นำหรือสั่งเข้าฯ - -
การให้ผลิตซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตัวอย่างในประเภท 3 หรือประเภท 4 - -
วัตถุออกฤทธิ์ฯ มนุษย์แบ่งบรรจุ - -
วัตถุออกฤทธิ์ฯ มุนษย์ผลิตภายในประเทศ 10 3
ใบอนุญาตให้นำเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตัวอย่างในประเภท 3 หรือประเภท 4 - -
ยาเสพติดมุนษย์ผลิตภายในประเทศ 9 -
ยาเสพติดมนุษย์นำหรือสั่งเข้าฯ - -
รวม 25 3
ประเภทใบอนุญาต การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต
วัตถุออฤทธิ์และยาเสพติด ( ฉบับ )
ปี พ.ศ.2558
ขอ
ใหม่
ใบ
แทน
แก้
ไข
ต่อ
อายุ
ยก
เลิก
ครอบครอง/ใช้ประโยชน์ซึ่ง วจ. เพื่อผลิตยาแผนปัจจุบัน - - 4 45 3
ครอบครอง/ใช้ประโยชน์ซึ่ง วจ. เพื่อเป็นสถานที่เก็บ 3 - 16 42 1
ครอบครอง/ใช้ประโยชน์ซึ่ง วจ. เพื่อใช้ในทางวิทยาศาสตร์ 3 - 11 44 -
ครอบครอง/ใช้ประโยชน์ซึ่ง วจ. เพื่อใช้ในสถานพยาบาล 366 12 160 2,367 175
ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด หมวด ก. 6 - 19 83 2
ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด หมวด ค. 2 - 14 53 1
ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 175 - 40 - 1
ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 7 - 10 - -
จำหน่ายยาเสพติดหรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เกินโควต้า 64 - - - -
จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ก. 43 7 135 544 24
จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ค. 88 6 140 530 5
จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 - - - - -
นำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 4 88 - - - -
นำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 - - - - -
ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 5 - - - -
ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 - - - - -
ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 2 - 2 - -
รวม 852 25 551 3,708 212
** ข้อมูลเฉพาะที่เป็นการดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา **
ประเภททะเบียน ปี พ.ศ.2557
จำนวน
คำขอทะเบียน คำขอแก้ไขทะเบียน
วัตถุออกฤทธิ์ฯ มนุษย์นำหรือสั่งเข้าฯ - 2
วัตถุออกฤทธิ์ฯ สัตว์นำหรือสั่งเข้าฯ - -
การให้ผลิตซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตัวอย่างในประเภท 3 หรือประเภท 4 3 -
วัตถุออกฤทธิ์ฯ มนุษย์แบ่งบรรจุ - -
วัตถุออกฤทธิ์ฯ มุนษย์ผลิตภายในประเทศ - 16
ใบอนุญาตให้นำเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตัวอย่างในประเภท 3 หรือประเภท 4 2 -
ยาเสพติดมุนษย์ผลิตภายในประเทศ - 7
ยาเสพติดมนุษย์นำหรือสั่งเข้าฯ - -
รวม 5 25
ประเภทใบอนุญาต การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต
วัตถุออฤทธิ์และยาเสพติด ( ฉบับ )
ปี พ.ศ.2557
ขอ
ใหม่
ใบ
แทน
แก้
ไข
ต่อ
อายุ
ยก
เลิก
ครอบครอง/ใช้ประโยชน์ซึ่ง วจ. เพื่อผลิตยาแผนปัจจุบัน - - 4 56 1
ครอบครอง/ใช้ประโยชน์ซึ่ง วจ. เพื่อเป็นสถานที่เก็บ 4 - 9 40 1
ครอบครอง/ใช้ประโยชน์ซึ่ง วจ. เพื่อใช้ในทางวิทยาศาสตร์ 7 1 5 57 -
ครอบครอง/ใช้ประโยชน์ซึ่ง วจ. เพื่อใช้ในสถานพยาบาล 92 5 40 750 12
ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด หมวด ก. 7 1 11 88 -
ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด หมวด ค. 5 - 8 56 1
ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 172 - 43 - -
ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 11 - 1 - -
จำหน่ายยาเสพติดหรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เกินโควต้า 56 - - - -
จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ก. 2 - 15 50 -
จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ค. 56 1 33 518 8
จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 1 - - - -
นำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 4 109 - - - -
นำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 - - - - -
ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 5 - 2 - -
ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 - - - - -
ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 2 - - - -
รวม 529 8 171 1,615 23
** ข้อมูลเฉพาะที่เป็นการดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา **
ประเภททะเบียน ปี พ.ศ.2556
จำนวน
คำขอทะเบียน คำขอแก้ไขทะเบียน
วัตถุออกฤทธิ์ฯ มนุษย์นำหรือสั่งเข้าฯ  -  -
วัตถุออกฤทธิ์ฯ สัตว์นำหรือสั่งเข้าฯ  -  1
การให้ผลิตซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตัวอย่างในประเภท 3 หรือประเภท 4 14  -
วัตถุออกฤทธิ์ฯ มนุษย์แบ่งบรรจุ  -  -
วัตถุออกฤทธิ์ฯ มุนษย์ผลิตภายในประเทศ  - 27
ใบอนุญาตให้นำเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตัวอย่างในประเภท 3 หรือประเภท 4 -  -
ยาเสพติดมุนษย์ผลิตภายในประเทศ  1 10
ยาเสพติดมนุษย์นำหรือสั่งเข้าฯ  - -
รวม 15 38
ประเภททะเบียน ปี พ.ศ.2555
จำนวน
คำขอทะเบียน คำขอแก้ไขทะเบียน
วัตถุออกฤทธิ์ฯ มนุษย์นำหรือสั่งเข้าฯ 4
วัตถุออกฤทธิ์ฯ สัตว์นำหรือสั่งเข้าฯ
การให้ผลิตซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตัวอย่างในประเภท 3 หรือประเภท 4
วัตถุออกฤทธิ์ฯ มนุษย์แบ่งบรรจุ
วัตถุออกฤทธิ์ฯ มุนษย์ผลิตภายในประเทศ 6
ใบอนุญาตให้นำเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตัวอย่างในประเภท 3 หรือประเภท 4 5
ยาเสพติดมุนษย์ผลิตภายในประเทศ 1 59
ยาเสพติดมนุษย์นำหรือสั่งเข้าฯ  1
รวม 6 70
ประเภททะเบียน ปี พ.ศ.2553
จำนวน
คำขอทะเบียน คำขอแก้ไขทะเบียน
วัตถุออกฤทธิ์ฯ มนุษย์นำหรือสั่งเข้าฯ 6 18
วัตถุออกฤทธิ์ฯ สัตว์นำหรือสั่งเข้าฯ    
การให้ผลิตซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตัวอย่างในประเภท 3 หรือประเภท 4 8
วัตถุออกฤทธิ์ฯ มนุษย์แบ่งบรรจุ 1 1
วัตถุออกฤทธิ์ฯ มุนษย์ผลิตภายในประเทศ 47 53
ใบอนุญาตให้นำเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตัวอย่างในประเภท 3 หรือประเภท 4 5
ยาเสพติดมุนษย์ผลิตภายในประเทศ 3 8
ยาเสพติดมนุษย์นำหรือสั่งเข้าฯ    
รวม 70 80
ประเภทใบอนุญาต การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต
วัตถุออฤทธิ์และยาเสพติด ( ฉบับ )
ปี พ.ศ.2557
ขอ
ใหม่
ใบ
แทน
แก้
ไข
ต่อ
อายุ
ยก
เลิก
ครอบครอง/ใช้ประโยชน์ซึ่ง วจ. เพื่อผลิตยาแผนปัจจุบัน
ครอบครอง/ใช้ประโยชน์ซึ่ง วจ. เพื่อเป็นสถานที่เก็บ
ครอบครอง/ใช้ประโยชน์ซึ่ง วจ. เพื่อใช้ในทางวิทยาศาสตร์
ครอบครอง/ใช้ประโยชน์ซึ่ง วจ. เพื่อใช้ในสถานพยาบาล
ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด หมวด ก.
ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด หมวด ค.
ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4
ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
จำหน่ายยาเสพติดหรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เกินโควต้า
จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ก.
จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ค.
จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
นำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 4
นำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 5
ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 4
ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
รวม
** ข้อมูลเฉพาะที่เป็นการดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา **
ประเภทใบอนุญาต การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต
วัตถุออฤทธิ์และยาเสพติด ( ฉบับ )
ปี พ.ศ.2556
ขอ
ใหม่
ใบ
แทน
แก้
ไข
ต่อ
อายุ
ยก
เลิก
ครอบครอง/ใช้ประโยชน์ซึ่ง วจ. เพื่อผลิตยาแผนปัจจุบัน - - 16 66 1
ครอบครอง/ใช้ประโยชน์ซึ่ง วจ. เพื่อเป็นสถานที่เก็บ  13  - 8 39 1
ครอบครอง/ใช้ประโยชน์ซึ่ง วจ. เพื่อใช้ในทางวิทยาศาสตร์ 15  - 15 68 1
ครอบครอง/ใช้ประโยชน์ซึ่ง วจ. เพื่อใช้ในสถานพยาบาล  93 6 58 637 14
ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด หมวด ก.  16 1 20 117  -
ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด หมวด ค.  2 - 10 55 2
ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 166 -  51  - 1
ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  10 -  1 -  -
จำหน่ายยาเสพติดหรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เกินโควต้า  60 - - -  -
จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ก.  - - 29 52  -
จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ค.  41 3 53 496 5
จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  1 -  -  -  -
นำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 4  111 - -  - 1
นำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 2  - - - -
ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 4  - - -  -
ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 4  - - - -  -
ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  2  - -  -  -
รวม 536  10 261 1,530  26
** ข้อมูลเฉพาะที่เป็นการดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา **
ประเภทใบอนุญาต การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต
วัตถุออฤทธิ์และยาเสพติด ( ฉบับ )
ปี พ.ศ.2555
ขอ
ใหม่
ใบ
แทน
แก้
ไข
ต่อ
อายุ
ยก
เลิก
ครอบครอง/ใช้ประโยชน์ซึ่ง วจ. เพื่อผลิตยาแผนปัจจุบัน 13  - 21 68 1
ครอบครอง/ใช้ประโยชน์ซึ่ง วจ. เพื่อเป็นสถานที่เก็บ -  - 6 25 2
ครอบครอง/ใช้ประโยชน์ซึ่ง วจ. เพื่อใช้ในทางวิทยาศาสตร์ 14  - 13 68 -
ครอบครอง/ใช้ประโยชน์ซึ่ง วจ. เพื่อใช้ในสถานพยาบาล 97 2 34 727 11
ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด หมวด ก. 17 - 16 112 -
ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด หมวด ค. 10  - 9 55 3
ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 159 2 33 7
ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 8  - - -  -
จำหน่ายยาเสพติดหรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เกินโควต้า 70  - - - -
จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ก. 3  -  -  - -
จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ค. 41 4 33 529 5
จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  - - - - -
นำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 4 103  - - -  -
นำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 2  -  - - -
ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 5  -  -  - -
ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 1  - - - -
ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 1  -  - - -
รวม 544 8 178 1,641 29
** ข้อมูลเฉพาะที่เป็นการดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา **