Main Menu
สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความพึงพอใจ
แนะนำ ติดชม narcotic@fda.moph.go.th

View Results

Loading ... Loading ...
สำหรับ admin

Archive for the ‘การขออนุญาต/ทะเบียน’ Category

การขออนุญาตเฉพาะคราว
การขอใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อนำเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1,2
การขอใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1,2
การขอใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อนำเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3,4
การขอใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อนำเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
การขอใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
การขอใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อนำเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3
การขอใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3
การขอแจ้ง
การขอแจ้งนำเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3,4
การขอแจ้งส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3,4
การขออนุญาตเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ 4
การขอใบอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ตัวอย่างหรือนำเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตัวอย่างในประเภท 3 หรือประเภท 4
การขอแก้ไขรายการทะเบียนวัตถุตำรับ (ไม่ผ่านผู้เชี่ยวชาญ)
การขอแก้ไขรายการทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 (ไม่ผ่านผู้เชี่ยวชาญ)
การขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ ประเภท 4 (ยาใหม่)
การขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 (ยาใหม่)
การขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ ประเภท 4 (ยาสามัญ)
การขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 (ยาสามัญ)
การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับ
การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนยาเสพติดให้โทษในประเภท 3
การขอแก้ไขรายการทะเบียนวัตถุตำรับ (ผ่านผู้เชี่ยวชาญ)
การขอแก้ไขรายการทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 (ผ่านผู้เชี่ยวชาญ)
การขออนุญาตโฆษณา
การขออนุญาตโฆษณายาเสพติดให้โทษ
การขอหนังสือรับรอง
การขอหนังสือรับรองในการนำหรือส่งกากาเฟอีน (caffeine) เข้ามาในราชอาณาจักร

ย้อนกลับ

คู่มือประชาชนกองควบคุมวัตถุเสพติด มีรายชื่อดังนี้  click ดูรายละเอียด

star2แจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
การขออนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เพื่อใช้ในสถานพยาบาล (กรณีสถานพยาบาลเอกชน)
การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เพื่อใช้ในสถานพยาบาล (กรณีไม่ใช่สถานพยาบาลเอกชน)
การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เพื่อประโยชน์ในการจัดหาวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เพื่อใช้ในทางวิทยาศาสตร์ (กรณีหน่วยงานราชการ)
การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เพื่อใช้ในทางวิทยาศาสตร์ (กรณีภาคเอกชน)
การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เพื่อผลิตวัตถุตำรับ
การขอใบอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ก (สำหรับสถานพยาบาลภาครัฐ/หน่วยงานราชการ)
การขอใบอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ค (สำหรับสถานพยาบาลเอกชน)
การขอใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ก (สำหรับหน่วยงานราชการ)
การขอใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ค (สำหรับหน่วยงานเอกชน)
การขอรับใบแทนใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
การขอใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เกินปริมาณที่กำหนดไว้ตามมาตรา 8(5)
การต่ออายุใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 2
การขอใบอนุญาตให้นำเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 กรณีผู้ป่วยนำติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักร
การขอใบอนุญาตให้ส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 กรณี ผู้ป่วยนำติดตัวออกนอกราชอาณาจักร
การขออนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่มีโคเดอีนเป็นส่วนผสม
การขออนุญาตนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ตำรับที่มีโคเดอีนเป็นส่วนผสม ประจำปี
การขอใบอนุญาตมีโคเดอีนไว้ในครอบครอง เพื่อใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 สำหรับจำหน่ายในประเทศ และ /หรือสำหรับการส่งออก ประจำปี
การขอนุญาตนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ตำรับที่มีโคเดอีนเป็นส่วนผสม เพิ่มเติมระหว่างปี
การขออนุญาตมีโคเดอีนไว้ในครอบครอง เพื่อใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 สำหรับจำหน่ายในประเทศ และ /หรือสำหรับการส่งออก เพิ่มเติมระหว่างปี
การขออนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 และประเภท 5
การขอนุญาตนำเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (Aectic anhydride เฉพาะคราว)
การขอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณี Acetic anhydride รายอุตสาหกรรมภายใต้ระบบปิด รายใหม่)
การขอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (รายเดิม ขอต่อเนื่อง)
การขอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณีรายอุตสาหกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ระบบปิด รายใหม่)
การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณีรายวิทยาศาสตร์ รายใหม่)
การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 เพิ่มปริมาณระหว่างปี/เพิ่มชนิดระหว่างปี
การขอหนังสือรับรองเพื่อนำเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4
การขออนุญาตผลิตจำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ยกเว้น Hemp)

อ่านต่อ

แนวทางการขึ้นทะเบียนยาเสพติดให้โทษในประเภท 3/วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 และ 4
Form (Word)
แนวทางการขึ้นทะเบียน ยส. 3 (ยาใหม่) Download
แนวทางการขึ้นทะเบียน ยส. 3 (ยาสามัญ) Download
แนวทางการขึ้นทะเบียน วจ. 3,4 (ยาใหม่) Download
แนวทางการขึ้นทะเบียน วจ. 3,4 (ยาสามัญ) Download
แนวทางการขอหนังสือรับรองยาเสพติดให้โทษในประเภท 2/วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
Form (Word)
แนวทางการขอหนังสือรับรอง ยส. 2 (ยาใหม่) Download
แนวทางการขอหนังสือรับรอง ยส. 2 (ยาสามัญ) Download
แนวทางการขอหนังสือรับรอง วจ. 2 (ยาใหม่) Download
แนวทางการขอหนังสือรับรอง วจ. 2 (ยาสามัญ) Download
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินการออกใบอนุญาต
oหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อการอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 และการต่ออายุ (RL-N2-5)
oหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อการอนุญาตนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (RL-N2-9)
oหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อการอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ในทางวิทยาศาสตร์ (RL-N2-7)
oหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อการอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์และการต่ออายุ (RL-N2-14)
oหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ในทางอุตสาหกรรม(RL-N2-8)
oหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตโฆษณาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ (RL-N2-13)
oหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตโฆษณายาเสพติดให้โทษ (RL-N2-12)
oหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โนประเภท 2 และการต่อายุ (RL-N2-6)
oหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตสำหรับยาเสพติดให้โทษ (RL-N2-1)
oหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตสำหรับวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (RL-N2-2)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินทะเบียนตำรับ
oหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินการขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษและการต่ออายุ (RL-N2-3)
oหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับและการต่ออายุ (RL-N2-4)
oส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดด้าน Technical Requirements สำหรับการพิจารณาทะเบียนตำรับ
ส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดด้าน Technical Requirements สำหรับการพิจารณาทะเบียนตำรับ
o ASEAN Analytical Validation Guideline
o ASEAN Guideline for the Conduction of Bioavailability and Bioequivalence Studies
o ASEAN Process Validation Guideline
o ASEAN Stability Study Guideline
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินทะเบียนตำรับ
oหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินการขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษและการต่ออายุ (RL-N2-3)
oหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับและการต่ออายุ (RL-N2-4)
oส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดด้าน Technical Requirements สำหรับการพิจารณาทะเบียนตำรับ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินการออกใบอนุญาต
oหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อการอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 และการต่ออายุ (RL-N2-5)
oหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อการอนุญาตนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (RL-N2-9)
oหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อการอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ในทางวิทยาศาสตร์ (RL-N2-7)
oหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อการอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์และการต่ออายุ (RL-N2-14)
oหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ในทางอุตสาหกรรม(RL-N2-8)
oหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตโฆษณาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ (RL-N2-13)
oหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตโฆษณายาเสพติดให้โทษ (RL-N2-12)
oหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โนประเภท 2 และการต่อายุ (RL-N2-6)
oหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตสำหรับยาเสพติดให้โทษ (RL-N2-1)
oหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตสำหรับวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (RL-N2-2)