Main Menu
สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความพึงพอใจ
แนะนำ ติดชม narcotic@fda.moph.go.th

View Results

Loading ... Loading ...
สำหรับ admin

Archive for the ‘เมนูหลัก’ Category

คำขอขอรับใบอนุญาตต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2558

รายละเอียดแนวทาง/เอกสารประกอบ ดังนี้

 คำขอรับใบอนุญาต PDF WORD
   Acetic anhydride รายอุตสาหกรรม Download Download
   Anthranilic acid รายอุตสาหกรรม Download Download
   ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 รายวิทยาศาสตร์ ภาคราชการ  Download Download
   ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 รายวิทยาศาสตร์ ภาคเอกชน Download  Download
   ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  Download   Download

 หนังสือเวียนแจ้งการยื่นคำขออนุญาตต่อเนื่อง Acetic anhydride รายอุตสาหกรรม ปี 2558
 หนังสือเวียนแจ้งการยื่นคำขออนุญาตต่อเนื่อง Anthranilic acid รายอุตสาหกรรม ปี 2558
 หนังสือเวียนแจ้งการยื่นคำขออนุญาตต่อเนื่อง ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 รายวิทยาศาสตร์ ปี 2558
 หนังสือเวียนแจ้งการยื่นคำขออนุญาตต่อเนื่อง ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ปี 2558

BACK

การอบรมหลักสูตร
การบันทึกข้อมูลในระบบรายงานกระจายยา Pseudoephedrine ในระบบ FDA Reporter
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 4 ตึก อย.

     กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดอบรมเพื่อให้ผู้ผลิต / ผู้นำเข้า ที่ได้รับมอบหมายให้ขายยา Pseudoephedrine ที่เป็นยาสำเร็จรูป ซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ในปริมาณคงคลังที่เหลืออยู่ รายงานข้อมูลการขายผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (FDA Reporter) เพื่อให้กองควบคุมวัตถุเสพติด สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการกระจายยาดังกล่าวได้อย่าง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

การอบรมหลักสูตร เรื่อง “บันทึกข้อมูลใน Excel Template เพื่อใช้ในการยื่นแจ้งรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ยาและวัตถุเสพติด” ก่อนการนำเข้า
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555
ณ ห้องอบรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 4
ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

     กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้ผู้ประกอบการนำเข้ายาและวัตถุเสพติด สามารถบันทึกข้อมูลใน  Excel Template เพื่อใช้ในการยื่นแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยาและวัตถุเสพติด ก่อนการนำเข้า (License Per Invoice) ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ประกอบการนำเข้ายาและวัตถุเสพติด ในการขอ License Per Invoice กับสำนักด่านอาหารและยาจัดอบรม จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

          รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น.
รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 – 16.00 น.

 
 
   

 หนังสือเวียนที่ สธ1003.2/ว2369 ลงวันที่ 2 มี.ค. 2555 เรื่อง การขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง
    หรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ของสถานพยาบาลสังกัดหน่วยราชการอื่น 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถาบันของทางราชการตามมาตรา ๑๗(๒)
    และมาตรา ๖๓(๓) แห่งพระราชบัญญัติที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘
 เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครองครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
    เพื่อใช้ในสถานพยาบาล (สำหรับกรณีที่ไม่ใช่สถานพยาบาลเอกชน)

 คู่มือศึกษาก่อนเข้าสู่บทเรียน
 ลิงห์ไปสู่การเข้าเรียน

Public Hearing No.12 : (ร่าง) กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ เฉพาะเพื่อใช้ในยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร พ.ศ. … (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙)

Public Hearing No.11 : (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตให้ผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ พ.ศ. … (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)  **หมดเขตแสดงความคิดเห็นแล้ว**

Public Hearing No.10 : (ร่าง) กฎกระทรวงการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ พ.ศ. … (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘)

Public Hearing No.9  :  (ร่าง) ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองการนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสารระเหยในกลุ่มโวลาไทล์อัลคิลไนไตรท์ (Volatile alkyl nitrite) พ.ศ. … (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)   **หมดเขตแสดงความคิดเห็นแล้ว**

Public Hearing No.8  :  (ร่าง) ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการออกหนังสือแจ้งข้อมูลการส่งออกหนังสือรับรองการนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสารกาเฟอีน (caffeine) พ.ศ. 2557 (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)    **หมดเขตแสดงความคิดเห็นแล้ว**

Public Hearing No.7  : (ร่าง) กฎกระทรวง การขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ พ.ศ. … (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗)    **หมดเขตแสดงความคิดเห็นแล้ว**

Public Hearing No.6  : (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดระยะเวลาผ่อนผันการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับคำขอขึ้นทะเบียน คำขอต่ออายุ และคำขอแก้ไขทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ และวัตถุตำรับ  (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) **หมดเขตแสดงความคิดเห็นแล้ว**

Public Hearing No.5  :  ร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และการออกใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อนำเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข  (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗) **หมดเขตแสดงความคิดเห็นแล้ว**

Public Hearing No.4  :  ร่างกฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตกัญชง  พ.ศ. ….  (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖) **หมดเขตแสดงความคิดเห็นแล้ว**

Public Hearing No.3 : ร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับ พ.ศ… (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) **หมดเขตแสดงความคิดเห็นแล้ว**

Public Hearing No.2 : ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ พ.ศ. …. (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)  **หมดเขตแสดงความคิดเห็นแล้ว**

Public Hearing No.1 : ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ พ.ศ. ...(หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕) **หมดเขตแสดงความคิดเห็นแล้ว**

 

Clip สาธิตการสอนคู่มือการใช้งานระบบ
การยื่นคำขอใบอนุญาตนำยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท 2 ติดตัวเข้ามาหรือออกนอก
ราชอาณาจักร ผ่านทาง internet
(e-submission)
คู่มือการใช้งานระบบการยื่นคำขอใบอนุญาต
เพื่อตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตให้นำยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ติดตัวเข้ามาหรือออกนอกราชอาณาจักรทางอินเตอร์เน็ต (e-submission)
IMG59_001 K58_image12
คู่มือการใช้งานระบบ
การจัดการคงคลังของกลาง
การจัดทำข้อมูลของกลาง เพื่อนำส่ง อย.
โดยใช้ข้อมูลจากระบบ F-NET
pp_K58 EFT F-NET_exhibit58
คู่มือการใช้งานระบบรายงาน
AA on line สำหรับผู้ประกอบการ
(ฉบับแก้ไขใหม่)
คู่มือสำหรับประชาชน
การขออนุญาตและการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด
PP_AA P.K.P_57
 รวมกฎหมายวัตถุออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท

ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วัตถุออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท
พ.ศ. 2518
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
รวมกฎหมายสารระเหย
ออกตามความในพระราชกำหนด
ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
  pic_law4 pic_law3
 รวมกฎหมายยาเสพติดให้โทษ
ออกตามความในประราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
รวมกฎหมายยาเสพติดให้โทษ
ออกตามความในประราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบัยเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
 pic_law1  pic_law2
รวมกฎหมายยาเสพติดให้โทษ
ออกตามความในประราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2)
คู่มือการรายงานข้อมูลรับ-จ่าย
ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดสำเร็จรูป

แบบขายส่งตรงในระบบโลจิสติกส์
scan0057 (206x300) pic_manual_wholesale57
คู่มือรูปแบบเภสัชภัณฑ์วัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ
ในประเทศไทย พ.ศ. 2556
คู่มือการตรวจสอบรายงาน
การกระจายวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท 2,3,4 และ ยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท 2,3 ผ่านระบบโลจิสติกส์
pic_pn2013 pic_kvjys_lgt
 หลักปฏิบัติสำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้ขายวัตถุตำรับที่มี Pseudoephedrine เป็นส่วนผสม
 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติสำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้ผลิตเพื่อจำหน่ายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (เฉพาะ Pseudoephedrine)
หน้าหลัก

ถัดไป

 

ยอดคงคลังประจำปี 2559

   

     
     

ดูข้อมูลย้อนหลังปี 2558

ดูข้อมูลย้อนหลังปี 2557

ดูข้อมูลย้อนหลังปี 2556

ดูข้อมูลย้อนหลังปี 2555

ดูข้อมูลย้อนหลังปี 2554

ดูข้อมูลย้อนหลังปี 2553

ดูข้อมูลย้อนหลังปี 2552

ดูข้อมูลย้อนหลังปี 2551

ดูข้อมูลย้อนหลังปี 2550

ดูข้อมูลย้อนหลังปี 2549

 ลำดับ  กฎ/ระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษ/วัตถุออกฤทธิ์ ของกลาง
1 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง พ.ศ. 2541
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 115 ตอนพิเศษ 106ง. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2541
 – บัญชีแสดงรายละเอียดการรับของกลาง สำหรับ อย. (แบบ 1)
 – บัญชีแสดงรายละเอียดการส่งของกลาง สำหรับ สถานตรวจพิสูจน์ (แบบ 2) 
2 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเก็บรักษาของกลางที่มิใช่ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2521
 3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจับ ยึดและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111/ตอนพิเศษ 33 ง/หน้า 24 / 10 สิงหาคม 2537

ข้อกำหนดการแบ่งประเภทของกลางเป็นรายใหญ่ / รายย่อย เพื่อใช้เป็นแนวทางให้สถานตรวจพิสูจน์ ในการจัดแยกบัญชีนำส่งของกลางเป็น 3 บัญชี เพื่อส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เก็บรักษา

หนังสือเวียนที่ สธ 1004/6/ว14854 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง ขอความร่วมมือสถานตรวจพิสูจน์ในการจัดแยกบัญชีนำส่งยาเสพติดให้โทษของกลาง

 

  กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง
  ปริมาณคงคลัง
  สถิติการเผาทำลาย  
  กิจกรรม