Main Menu
สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความพึงพอใจ
แนะนำ ติดชม narcotic@fda.moph.go.th

View Results

Loading ... Loading ...
สำหรับ admin
ชื่อเรียกอื่น Acetic acid butyl ester; Butyl ethanoate; n-butyl ester; Butyl acetate
CAS No. 123-86-4
สูตรโมเลกุล C6H12O2
สูตรโครงสร้าง
น้ำหนักโมเลกุล 116.16 
จุดเดือด 126 องศาเซลเซียส
คุณสมบัติ ของเหลวไม่มีสี มีกลิ่นผลไม้
การใช้ที่ผิดกฎหมาย เป็นตัวทำละลายสำหรับเปลี่ยนโคเคนให้เป็นโคเคนไฮโดรคลอไรด์
การใช้ที่ถูกกฎหมาย ใช้ในการผลิตแลคเกอร์ หนังเทียม ฟิลม์ถ่ายรูป พลาสติกและกระจกนิรภัย
การควบคุม • จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
• ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่1 ไม่ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในขนาดบรรจุไม่เกิน 550 มิลลิลิตร จัดเป็นสารระเหย ตามพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533
- ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าซึ่งสารระเหย ก่อนนำออกจำหน่ายจะต้องทำฉลากข้อความ คำเตือน ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ
- ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขายสารระเหย ไม่จัดให้มีฉลากข้อความคำเตือน ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ • กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

                                                                                   Last updated : กุมภาพันธ์ 2548
                                               กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Comments are closed.