Main Menu
สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความพึงพอใจ
แนะนำ ติดชม narcotic@fda.moph.go.th

View Results

Loading ... Loading ...
สำหรับ admin
ชื่อเรียกอื่น 2-Butanol; butylene hydrate; 2-hydroxybutane; methyl ethyl carbinol.
CAS No. 78-92-2
สูตรโมเลกุล C4H10O; C4H9OH
สูตรโครงสร้าง
น้ำหนักโมเลกุล 74.12
จุดเดือด 98-99.5 องศาเซลเซียส
คุณสมบัติ ของเหลวไม่มีสี ระเหยไอที่ทำให้ระคายเคือง
การใช้ที่ผิดกฎหมาย เป็นตัวทำละลายสำหรับเปลี่ยนโคเคนเบส ให้เป็นโคเคนไฮโดรคลอไรด์
การใช้ที่ถูกกฎหมาย ใช้ในการผลิตสาร Methyl ethyl ketone (MEK) สารแต่งกลิ่น น้ำหอม สีย้อม ใช้เป็นตัวทำละลายสี ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตสารทำความสะอาดในโรงงาน ชะล้างสี เป็นตัวทำละลายเรซิน และน้ำมันละหุ่ง
กฎหมายควบคุม จัดเป็นสารเคมีอันตราย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
บทลงโทษ นายจ้างผู้ใดไม่ดำเนินการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามที่ออกในกฎกระทรวง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

                                                                                       Last updated : มีนาคม 2548
                                               กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Comments are closed.