Main Menu
สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความพึงพอใจ
แนะนำ ติดชม narcotic@fda.moph.go.th

View Results

Loading ... Loading ...
สำหรับ admin

ข้อมูลทางวิชาการและการนำไปใช้ในทางที่ผิดของ
Paramethoxymethamphetamine (PMMA)

คุณสมบัติ Paramethoxymethamphetamine (PMMA) เป็นสารสังเคราะห์ที่มีสูตรโครงสร้างและมีฤทธิ์สัมพันธ์กับสารในกลุ่ม Amphetamines โดยเป็นอนุพันธ์ของ Methamphetamine ที่มีการเติม methoxy group (-OCH3) ลงไป ดังสูตรโครงสร้างแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง PMMA และสารในกลุ่ม Amphetamines ที่ปรากฏด้านล่าง

ข้อมูลทั่วไปของ PMMA
PMMA มี ๒ optical isomers คือ S(+) PMMA และ R(-) PMMA โดย S-isomer จะ active กว่า
ลักษณะทางกายภาพ : ผงสีขาว
IUPAC name : 1-(4-methoxyphenyl)-N-methylpropan-2-amine
Molecular formula : C11H17NO
Molar mass : 179.259 g/mol
CAS Number : 3398-68-3

ฤทธิ์เภสัชวิทยา PMMA มีกลไกการออกฤทธิ์ ดังนี้
     ๑. เพิ่มการหลั่งสารสื่อประสาท serotonin จากปลายประสาท โดยมีความเฉพาะเจาะจงอย่างมากต่อ serotonergic neuron
     ๒. เป็นสารยับยั้งอย่างแรงของเอนไซม์ monoamine oxidase – A (MAO-A) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ inactivated สารสื่อประสาท serotonin, dopamine และ noradrenaline ด้วย ๒ กลไกดังกล่าวจะทำให้มีสารสื่อประสาท serotonin, dopamine และ noradrenaline ในสมองเพิ่มมากขึ้น เกิดฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เพิ่มความรู้สึกตื่นตัว เกิดอารมณ์เคลิ้มสุข (euphoria) รู้สึกอยากรับประทานอาหารน้อยลงและยังเกิดการกระตุ้นระบบประสาทส่วนปลายทำให้หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง ภาวะตัวร้อนเกิน (hyperthermia) นอกจากนี้พบว่า PMMA มีฤทธิ์หลอนประสาทด้วย
     มีรายงานการวิจัยในผู้ที่ใช้ PMMA พบว่า การรับประทานในขนาด ๑๐๐ มิลลิกรัมจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายและเกิดอารมณ์เคลิ้มสุข (euphoric)  ขนาด ๑๕๐ มิลลิกรัมจะเริ่มก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย และพบว่าที่ขนาดสูง ๒๐๐ มิลลิกรัมจะมีฤทธิ์คล้าย MDMA อย่างมาก  พบว่า PMMA มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางน้อยกว่า Amphetamine, Methamphetamine และ PMA  โดย Amphetamine มีฤทธิ์กระตุ้นประสาทมากกว่า PMMA อย่างน้อย ๖ เท่า    

อาการไม่พึงประสงค์ : ปวดศีรษะ ปวดท้อง คลื่นไส้ เพิ่มอัตราชีพจร กล้ามเนื้อติด (muscle stiffness) ขากรรไกรค้าง

ความเป็นพิษ : เกิด serotonin syndrome, การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ (intravasal coagulopathy) ภาวะเลือดมีโพแทสเซียมมาก (hyperkalaemia), ภาวะหัวใจ        เสียจังหวะ (arrhythmia), ชัก, อวัยวะภายในล้มเหลว และเสียชีวิตได้
     – PMMA มีความเป็นพิษน้อยกว่า PMA เนื่องจากผ่าน blood-brain barrier       ได้น้อยกว่า
     – PMMA มีความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxic) น้อยกว่า MDMA เนื่องจาก PMMA ออกฤทธิ์ต่อ dopaminergic system น้อยกว่า MDMA
     เนื่องจาก PMMA เมตาบอไลต์ผ่าน CYP 2D6 จึงอาจเกิด drug interaction กับยา ที่เมตาบอไลต์ผ่าน CYP 2D6 ด้วย เช่น fluoxetine, tricyclic antidepressants,  beta-adrenoceptor blockers, methoxymorphinans

การติดยาและการถอนยา
     PMMA ทำให้เสพติดได้ แต่มีศักยภาพทำให้เกิดการเสพติดต่ำเมื่อเทียบกับสารอื่นๆ ในกลุ่ม amphetamines เนื่องจาก PMMA ไม่ได้ไปออกฤทธิ์โดยตรงต่อการหลั่ง dopamine ที่ dopaminergic neuron
     การหยุดเสพสารกลุ่มนี้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดอาการถอนยาได้ โดยมีอาการซึมเศร้า ง่วงซึม (drowsiness) อารมณ์ละเหี่ย (dysphoria) อ่อนเพลียไม่มีแรง (fatigue) ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น หัวใจเต้นช้า

ประโยชน์ทางการแพทย์  - ไม่มี –

การนำไปใช้ในทางที่ผิด/ระบาดวิทยา
     – street name : XTC, Mitsubishi, E, Jumbo, Rolex tablets, Four-leaf clover tablets, Mind Candy, Xtacy ULTRA, Doves Red, Doves Red Ultra, Death, Dr.Death
     – พบการขายในรูปสารเดี่ยว และในรูปสารผสมกับสารเสพติดชนิดอื่น เช่น MDMA, PMA, amphetamine, cocaine นอกจากนี้ยังพบมีการทำปลอมและขายในชื่อของ Ecstasy (MDMA) จำนวนมาก
     – รูปแบบที่พบส่วนมากเป็นรูปแบบเม็ด และพบในรูปแบบผงที่มีการผสมกับ MDMA
     – PMMA เป็นสารที่มีการใช้เกินขนาดได้ง่ายเนื่องจากเป็นสารที่มีฤทธิ์กระตุ้นไม่มาก และออกฤทธิ์ช้า ผู้ใช้จึงเข้าใจว่าเสพ PMMA น้อยเกินไปจึงเพิ่มปริมาณการเสพนำไปสู่การใช้ยาเกินขนาดจนเสียชีวิตได้
     – เมื่อปี ๒๐๐๐ เริ่มมีรายงานการพบสาร PMMA ในประเทศออสเตรีย เดนมาร์ก เยอรมนี และสวีเดน โดยพบอยู่ในรูปเม็ดที่มีส่วนประกอบของ PMMA ผสมกับ PMA จากนั้นก็พบรายงานการจับกุมและตรวจยึดของกลาง PMMA จากประเทศอื่นๆ ในยุโรปรวมถึงพบผู้เสียชีวิตจากการใช้ PMMA โดยเฉพาะการใช้ PMMA แบบผสมกับสารเสพติดชนิดอื่น
     – ที่ประเทศเดนมาร์กมีรายงานพบผู้เสียชีวิต ๓ รายจากการใช้ MDMA ภายหลังการชันสูตรศพพบว่าผู้ตายทั้งสามรายตรวจพบ PMMA ในเนื้อเยื่อตับและในกระแสเลือด
     – ที่ไต้หวันมีรายงานว่าในช่วงเดือนเมษายน – กรกฎาคม ปี ๒๐๐๖ มีผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับ PMMA จำนวน ๘ ราย โดยผู้เสียชีวิตทุกรายมีการใช้ PMMA ซึ่งปลอมและขายในชื่อของ Ecstasy (MDMA) นอกจากนี้ยังพบการใช้ PMMA ร่วมกับสารชนิดอื่น เช่น PMA, Ketamine, Methamphetamine, MDA, MDMA และ Heroin
     – ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๐๑๐ พบผู้เสียชีวิต ๔ รายจากการใช้ MDMA ซึ่งมีการผสม PMMA ลงไปในเม็ดเดียวกัน เช่นเดียวกับสก็อตแลนด์เมื่อเดือนเมษายน ๒๐๑๑ พบผู้เสียชีวิต ๔ รายจากการใช้ MDMA ที่มีการผสม PMMA ลงไปในเม็ดเดียวกัน
     – ที่ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา มีรายงานว่าวัยรุ่น ๖ คนเสียชีวิตจากการใช้ PMA และ PMMA ซึ่งปลอมเป็น Ecstasy (MDMA)
     – ที่ประเทศนอร์เวย์มีรายงานว่าในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๐๑๐ – มกราคม ๒๐๑๑ มีผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับ PMMA จำนวน ๘ ราย จากผลวิเคราะห์เลือดของผู้เสียชีวิตตรวจพบ PMMA ในปริมาณสูง และพบว่ามีการเสพ PMMA ร่วมกับสารเสพติดชนิดอื่น
     – ที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อเดือนกันยายน ๒๐๑๒ พบผู้เสียชีวิตจากการใช้ “Louis Vuitton Tablets” ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ MDMA แต่ภายหลังการตรวจสอบพบว่าสารดังกล่าวเป็น PMMA โดยผู้ตายเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาด

การควบคุมตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ  ยังไม่มีการควบคุมตามอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. ๑๙๖๑ (Single Convention on Narcotic Drugs, 1961) และอนุสัญญาว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. ๑๙๗๑ (Convention on Psychotropic Substances, 1971)

การควบคุมในประเทศต่างๆ
สหราชอาณาจักร : ควบคุมเป็น class A ใน The Misuse of Drugs Act 1971
เดนมาร์ก : ควบคุมเป็น class B ใน The Executive Order 698 of 1993 on Euphoric Substances
เนเธอร์แลนด์ : ควบคุมเป็น list I ภายใต้ The Opium Act
ออสเตรเลีย : ถูกควบคุมภายใต้ the Misuse of Drugs Act 1981
สหรัฐอเมริกา : ยังไม่มีการควบคุมเป็นการเฉพาะภายใต้ Controlled Substances Act แต่หากมีการครอบครองโดยเจตนาหรือมีการขายเพื่อใช้บริโภคในมนุษย์จะถูกดำเนินคดีภายใต้ Federal Analog Act
ไต้หวัน : ควบคุมเป็น Schedule II Controlled Drugs ภายใต้ The Statute for Narcotics Hazard Control list

Comments are closed.