Main Menu
สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความพึงพอใจ
แนะนำ ติดชม narcotic@fda.moph.go.th

View Results

Loading ... Loading ...
สำหรับ admin

ข้อมูลทางวิชาการและการนำไปใช้ในทางที่ผิดของ

JWH-018 และ JWH-073

JWH-018 JWH-073
คุณสมบัติ
- JWH-018 เป็น synthetic cannabinoids ที่โครงสร้างเป็น aminoalkylindoles สังเคราะห์ขึ้นเมื่อปี 1998 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัยกลไกการทำงานของสารเคมีในพืชกัญชาที่มีต่อมนุษย์และสัตว์ เนื่องจากสารชนิดนี้ออกฤทธิ์เหมือนสาร Δ9-THC ที่อยู่ในพืชกัญชาแต่มีโครงสร้างแตกต่างกัน
Physical properties : ผงสีขาว
IUPAC name : naphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone
Molecular formula : C24H23NO
Molar mass : 341.45 g/mol
CAS Number : 209414-07-3
- JWH-073 เป็น synthetic cannabinoids ที่โครงสร้างเป็น aminoalkylindoles พบครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๙ ที่ประเทศเยอรมัน
Physical properties : ผงสีขาว
IUPAC name : (1-butyl-1H-indol-3-yl)(naphthalene-1-yl)methanone
Molecular formula : C23H21NO
Molar mass : 327.42 g/mol
CAS Number : 208987-48-8
สูตรโครงสร้าง
delta 9-Tetrahydrocannabinol
(THC)
JWH-018 JWH-073
ฤทธิ์เภสัชวิทยา
- ฤทธิ์ต่อสมอง เช่น ทำให้อารมณ์ดี ผ่อนคลาย การรับรู้เรื่องเวลาเปลี่ยนแปลง ความจำบกพร่อง วิตกกังวล หวาดระแวง ประสาทหลอน เป็นต้น
- การศึกษาเภสัชวิทยาในสัตว์ทดลองพบว่า มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเหมือนกับ delta 9-Tetrahydrocannabinol (THC) เช่น ความกระตือรือร้นลดลง (overall activity) บรรเทาอาการปวด อุณหภูมิของร่างกายลดลง และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือการเคลื่อนไหวลดลง (Catalepsy)
JWH-018 JWH-073
- กลไกการออกฤทธิ์
๑. จับกับ Cannabinoid receptors ชนิด CB1 ในสมอง โดยมีความสามารถในการจับกับ receptor มากกว่า THC ประมาณ๔ เท่า
- กลไกการออกฤทธิ์
๑. จับกับ Cannabinoid receptorsชนิด CB1 ในสมอง โดยมีความสามารถในการจับกับ receptor มากกว่า THC
CB1 เป็น receptor ที่พบน้อยตามร่างกายแต่พบมากที่สมอง ไขสันหลัง และระบบประสาทส่วนปลายซึ่งมีผลกระทบต่อความรู้สึกปวด เป็น cannabinoid receptor ที่ส่งผลมากที่สุดต่ออาการทางจิตประสาท เช่น ทำให้อารมณ์ดี บรรเทาอาการปวด ความจำบกพร่อง เกิดการเปลี่ยนแปลงของการรับรู้เรื่องเวลา
๒. จับกับ Cannabinoid receptors ชนิด CB2 ใน peripheral โดยมีความสามารถในการจับกับ receptor มากกว่า THC ประมาณ ๑๐ เท่า ๒. จับกับ Cannabinoid receptorsชนิด CB2 receptors ใน peripheral
CB2 เป็น receptor ที่พบส่วนมากในเนื้อเยื่อของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและมีบทบาทในการบรรเทาอาการปวด การกระตุ้นที่ receptor นี้ทำให้เกิดการปรับสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันและต่อต้านการอักเสบ CB2 receptor ได้รับความสนใจในเรื่องการศึกษาวิจัยเพราะมีความเป็นไปได้ที่ receptor ดังกล่าวจะช่วยบรรเทาอาการปวดจากการอักเสบโดยปราศจากอาการทางจิตประสาทของ CB1 receptor
- มีรายงานว่า JWH-018 มีความแรง (potent) มากกว่า THC ประมาณ ๓ เท่า -
อาการไม่พึงประสงค์ และ ความเป็นพิษ
  - อาการไม่พึงประสงค์ คือ ทำให้เกิดความวิตกกังวล (Anxiety) และมีอาการทางจิต (psychotic symptoms) เกิดภาวะกายใจไม่สงบ (agitation) อัตราหัวใจเต้นเร็ว (tachycardia) โรคจิตหวาดระแวง (paranoia) ประสาทหลอน (hallucinations) กระหายน้ำ (thirst) และเกิดอารมณ์เคลิ้มสุข (euphoria) อาจเกิดความเป็นพิษคือหัวใจเต้นเร็วและเสียจังหวะ (tachyarrhythmia) ชัก และเสียชีวิตได้
- การเสพ synthetic canabinoids ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพหลายอย่าง ได้แก่ ปัญหาโรคหลอดเลือดหัวใจ (cardiovascular problems) โรคทางจิตประสาท
โดยพบรายงานการฆ่าตัวตายของผู้เสพผลิตภัณฑ์ spice และพบว่าสารเมตาบอไลท์ของ synthetic canabinoids อาจเป็นสารก่อมะเร็ง
 การติดยาและการถอนยา
 -พบรายงานอาการทางจิต การถอนยา และการติดยาจากการใช้ synthetic cannabinoids เหมือนกับการใช้ THC
-อาการถอนยา เช่น ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น (elevated blood pressure) กระสับกระส่าย (restlessness) มีอาการอยากยา (drug craving) ฝันร้าย (nightmares) เหงื่อออก คลื่นไส้ มีอาการสั่น และปวดศีรษะ
-ทำให้เกิดการติดยาทั้งทางร่างกายและจิตใจคล้ายกับการเสพกัญชาและ THC
 ประโยชน์ทางการแพทย์
- ไม่พบการนำมาใช้ในการบำบัดรักษาทางการแพทย์
– ใช้ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงสร้างใน cannabinoid system
 Route of administration
- ผู้เสพนิยมเสพโดยการสูบมากที่สุด และมีพบการเสพโดยการรับประทาน โดยนำผงสารผสมลงใน ethanol หรือน้ำผลไม้
- หากเสพโดยการสูบมีระยะเวลาในการออกฤทธิ์ประมาณ ๑-๓ ชั่วโมง หากเสพโดยการรับประทานมีระยะเวลาในการออกฤทธิ์ประมาณ ๒-๕ ชั่วโมง
- เนื่องจากพบในยาสูบสมุนไพรผสม ดังนั้น การสูบ (smoking) จึงเป็นวิธีเสพที่พบมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีการเสพโดยวิธีรับประทานในรูปแบบของ herbal tea
- ช่วงเวลาที่เริ่มต้นออกฤทธิ์ (Onset of clinical effect) คือ ๑๐-๓๐ นาที และหมดฤทธิ์ภายใน ๖ ชั่วโมง
เนื่องจาก Spice เป็นส่วนผสมของพืชสมุนไพร หรือเครื่องเทศหลายชนิด ที่มีกลิ่นหอม การเสพจึงนิยมนำมามวนกับกระดาษแล้วสูบเหมือนสูบบุหรี่ หรือใช้อุปกรณ์เช่นกล้องสูบยาเส้น เป็นต้น หรือบางคนนำมาเสพเหมือนกำยาน โดยนำมาใส่ในภาชนะกระเบื้องหรือโลหะแล้วเผาไฟเพื่อให้กลิ่นควันกระจายไปทั่วห้อง
 การนำไปใช้ในทางที่ผิด/ระบาดวิทยา
- เมื่อธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๘ สหรัฐอเมริกามีรายงานถึง JWH-018 ถูกพบเป็นส่วนประกอบอยู่ในยาสูบสมุนไพรผสม (herbal incense mixtures) ที่ใช้ชื่อว่า “spice” “K2” และอีกหลายชื่อ มีจำหน่ายทางอินเทอร์เน็ต ปั๊มน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยาสูบ และ head shops โดยที่ฉลากผลิตภัณฑ์จะระบุ “not for human consumption” นอกจากนี้ยังพบ JWH-018 ในรูปแบบผงด้วย
- ผู้เสพหวังผลทำให้สงบ (sedation) เกิดการผ่อนคลาย (relaxation) มีความรู้สติหรือจิตสำนึกเปลี่ยนแปลงไป (altered conciousness) และเกิดอารมณ์เคลิ้มสุข (euphoria)
- ตามเอกสาร “World Drug Report 2013” ของ UNODC รายงานว่าจากผลสำรวจด้วย google searches ทางอินเทอร์เน็ตในหมู่ผู้ใช้สารเสพติดทั่วโลกในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๐๘-๒๐๑๒ พบว่า JWH-018 เป็นหนึ่งในสารเสพติดที่ผู้เสพนิยมใช้อย่างแพร่หลาย
- ในทวีปยุโรปเริ่มมีรายงานการตรวจพบ JWH-018 ในผลิตภัณฑ์ spice ในประเทศออสเตรียและเยอรมนี ในเวลาต่อมาก็มีรายงานการตรวจพบ synthetic cannabinoids อื่นๆในรูปสมุนไพรผสมสำหรับสูบ (herbal smoking mixtures) หรือในผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นในครัวเรือน (incense/room odorisers) โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า Spice Gold, Spice Silver และ Yucatan Fire โดยผู้ใช้มักเป็นกลุ่มนักเรียนวัยรุ่น
- ในทวีปเอเชียมีรายงานการแพร่แพร่ระบาดของ synthetic cannabinoids โดยเฉพาะ JWH-018 ในฮ่องกง สิงคโปร์ และโอมาน
- มีรายงานนักศึกษาชาย อายุ ๑๙ ปี ในสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตจากการใช้ JWH-018 ซึ่งซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อ ผู้ตายเสียชีวิตจากพิษจากการใช้ยาทำให้การทำงานของอวัยวะภายในล้มเหลว (organ failure)
- มีรายงานพบชายอายุ ๔๘ ปี ในสหรัฐอเมริกามีอาการชัก หัวใจเต้นเร็วและผิดจังหวะหลังจากดื่มเอทานอลผสมผงสารสีขาวที่ซื้อมาจากอินเทอร์เน็ต ภายหลังมีการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการพบว่าผงสารสีขาวดังกล่าว คือ JWH-018
- ชายอายุ ๒๙ ปี ฆ่าตัวตายขณะที่สูบยาสูบยี่ห้อ K2 และจากผลการชันสูตรพบ JWH-018 ในเลือดที่ความเข้มข้น ๘๓.๓ ng/ml
- ชายอายุ ๕๗ ปี มีอาการไม่ตอบสนอง พบว่าสูบยาสูบ “Spice” และจากผลการชันสูตรพบ JWH-018 ในเลือดที่ความเข้มข้น ๑๙๙ ng/ml และยาอื่นๆ เช่น methadone, morphine เป็นต้น
- ชายอายุ ๕๒ ปี ตายและพบซองยาสูบยี่ห้อ K2 ในที่เกิดเหตุ และจากผลการชันสูตรพบ JWH-018 และ JWH-073 ในเลือดที่ความเข้มข้น ๑๙.๖ ng/ml และ ๖๘.๓ ng/ml ตามลำดับ
- พบ JWH-073 รูปแบบผง หรือรูปแบบยาสูบสมุนไพรผสม (herbal incense mixtures) ที่มีชื่อว่า “Spice” หรือ “K2” ซึ่งนำ synthetic cannabinoid มาละลายในตัวทำละลาย เช่น acetone และพ่นลงพืช เป็น “legal alternatives to marijuana” และพบการขายทางอินเทอร์เน็ต ปั๊มน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยาสูบ และ head shops โดยฉลากระบุว่า “not for human consumption”
- มีศักยภาพในการนำไปใช้ในทางที่ผิดคล้ายกับสาร THC (potential for abuse)
- ในสหรัฐอเมริกา มีรายงานผู้ป่วย ๓ รายเข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินจากการสูบ spice ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบ JWH-018 และ/หรือ JWH-073 ในปัสสาวะ รายที่ ๑ เป็นชายอายุ ๒๕ ปี มีอาการชัก อัตราหัวใจเต้นเร็ว หมดสติ รายที่ ๒ เป็นชายอายุ ๒๑ ปี หมดสติหลังสูบ spice มีอาการความดันโลหิตสูง ผิวหนังอุ่นและแห้ง มีภาวะกายใจไม่สงบ และโคม่า รายที่ ๓ เป็นชายอายุ ๑๙ ปี ถูกนำส่งห้องฉุกเฉินภายหลังจากสูบ spice ๑ ชั่วโมง มีอาการโรคจิตหวาดระแวง (paranoia) และ เกิดอาการหลงผิด (delusion)
- street name ของ synthetic cannabinoids เช่น Spice, K2, Chronic Spice, Spice Gold, Spice Silver, Stinger, Yucatan Fire, Skunk, Pulse, Black Mamba, Mystery, Red X Dawn, Zohai, Mr. Nice Guy, Spicylicious, K3, K3 Legal, Earthquake, Genie เป็นต้น
- “Spice”เป็นที่นิยมเสพในหมู่วัยรุ่น จากข้อมูลปี ค.ศ. ๒๐๑๒ ของ University of Michigan จัดลำดับการใช้สารเสพติดในโรงเรียนมัธยมพบว่ามีการเสพ “synthetic marijuana”มากเป็นลำดับที่ ๒ รองจาก “marijuana”
- ตามเอกสาร “The challenge of new psychoactive substances 2013” ของ UNODC รายงานว่า JWH-018 เป็น synthetic cannabinoid ที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุด ตามมาด้วย JWH-073 JWH-250 และ JWH-081 ซึ่งล้วนเป็นสารในกลุ่ม aminoalkylindoles ทั้งสิ้น
- จากรายงานของ UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) ปี ๒๐๑๒ ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก พบว่าสารในกลุ่ม synthetic cannabinoids ที่มีการนำมาใช้ในทางที่ผิดมากที่สุดคือ สาร JWH-018 รองลงมาคือ JWH-073
- มีรายงานสรุปจาก European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) ว่าในปี ๒๐๑๒ พบสารเสพติดชนิดใหม่ (new psychoactive substances) จำนวน ๗๓ ชนิด โดยจำแนกเป็น synthetic cannabinoids ถึง ๓๐ ชนิด
- ในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ สหราชอาณาจักรมีรายงานวัยรุ่นที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพราะพิษจากผลิตภัณฑ์ “Annihilation” จากการตรวจสอบพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนประกอบเป็น synthetics cannabinoids หลายตัวผสมกัน
- รายงานปี ค.ศ. ๒๐๑๐ มีชายวัยรุ่นขับรถบรรทุกชนเด็กและบ้านเรือนข้างทาง จากการสืบสวนพบว่าชายวัยรุ่นดังกล่าวสูบ “Wicked X”ซึ่งเป็นยาสูบที่มีส่วนผสมของ synthetic cannabinoids และรายงานขั้นต้นไม่พบแอลกฮอล์และสารที่ผิดกฎหมายตัวอื่นในร่างกาย
 การควบคุมตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ
 ยังไม่มีการควบคุมตามอนุสัญญาว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. ๑๙๗๑ (Convention on Psychotropic Substances, 1971) และอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. ๑๙๖๑ (Single Convention on Narcotic Drugs, 1961)
 การควบคุมในประเทศต่างๆ
 สหรัฐอเมริกา : ควบคุม synthetic canabinoids จำนวน ๕ รายการ ได้แก่ JWH-018 JWH-073 JWH-200 CP-47,497 และ CP-47,497 C8 homologue เป็น schedule 1 ภายใต้ the Controlled Substances Act
สหราชอาณาจักร : ควบคุม synthetic canabinoids เป็น class B ภายใต้ the Misuse of Drugs Act 1971
ประเทศอื่นๆ ในยุโรป : ควบคุมในหลายประเทศ เช่น ออสเตรีย เดนมาร์ก เอสโทเนีย เยอรมัน อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนียโรมาเนีย สวีเดน รัสเซียสวิสเซอร์แลนด์
เอเชีย : ควบคุมใน ญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
นิวซีแลนด์ : ควบคุม synthetic cannabinoids เป็น Temporary class C drug
ออสเตรเลีย : synthetic cannabinoids เป็นสิ่งผิดกฎหมายในบางรัฐ

References
–  http://www.deadiversion.usdoj.gov/drug_chem_info/spice/spice_jwh018.pdf
–  http://www.deadiversion.usdoj.gov/drug_chem_info/spice/spice_jwh073.pdf       
–  http://www.unodc.org/documents/scientific/NPS_2013_SMART.pdf   
–  http://www.unodc.org/unodc/secured/wdr/wdr2013/World_Drug_Report_2013.pdf
–  http://www.calpoison.org/hcp/2013/callusvol11no1.htm
–  http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-03-01/html/2012-4878.htm
–  http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/synthetic-cannabinoids

กองควบคุมวัตถุเสพติด
ตุลาคม 2556

Comments are closed.