Main Menu
สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความพึงพอใจ
แนะนำ ติดชม narcotic@fda.moph.go.th

View Results

Loading ... Loading ...
สำหรับ admin

ร่างกฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตกัญชง  พ.ศ. ….

(แสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖)

หนังสือเวียน ที่ สธ ๑๐๐๓.๕/๑๖๔๓๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตกัญชง พ.ศ. …..
 ร่างกฎกระทรวง
 ร่างแบบรายงานการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง สำหรับผู้รับอนุญาตผลิต/จำหน่าย/มีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (รายเดือน-รายปี) รวมทั้งหมด ๖ ฉบับ
แบบเสนอความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงฯ

Comments are closed.