Main Menu
สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความพึงพอใจ
แนะนำ ติดชม narcotic@fda.moph.go.th

View Results

Loading ... Loading ...
สำหรับ admin

เลขที่หนังสือ

ลงวันที่

ชื่อเรื่อง

สธ 1003.2/ว8896 03/08/59 การขออนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
สธ 1003.2/ว8895 03/08/59 การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2560
สธ 1003.2/ว8894 03/08/59 การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เพื่อใช้ในปี 2560 (เพื่อผลิต, เพื่อประโยชน์ของ อย., เพื่อใช้ทางวิทยาศาสตร์)
สธ 1003.2/ว8894 03/08/59 การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เพื่อใช้ในปี 2560 (สำหรับสถานพยาบาลเอกชน, บริษัท)
สธ 1003.5/ว5091 03/04/58 แจ้งกฎกระทรวง กำหนดฉลากและเอกสารกำกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 หรือคำเตือนหรือข้อความระวังการใช้ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่ผลิต นำเข้า หรือส่งออก พ.ศ. 2558
สธ 1003.3/4196 18/03/58 การจัดทำบัญชีและรายงานเกี่่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด (ผู้รับอนุญาต)
สธ 1003.3/ว83 23/02/58 การใช้ยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด)
สธ 1003.3/ว82 23/02/58 การใช้ยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลของรัฐ)
สธ 1003.2/ว8891 07/07/57 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตนำเข้าและมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4
สธ 1003.2/ว8892 07/07/57 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหัโทษในประเภท 4 (Anthranilic acid รายอุตสาหกรรม) ประจำปี พ.ศ. 2558
สธ 1003.2/ว8893 07/07/57 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ (รายวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ หรือใช้ในการผลิตยา) ประจำปี พ.ศ. 2558
สธ 1003.2/ว8894 07/07/57 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ประจำปี พ.ศ. 2558
สธ 1019.1/1492 17/04/57 ขอชี้แจงเรื่อง Morphine sulfate IR tablet 10 mg
สธ 1003.4/ว12025  28/08/56 อความร่วมมือในการตรวจสอบคุณสมบัติของสถานพยาบาลก่อนการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
สธ 1004/08/9297 28/06/56 ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดใช้งานระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สธ 1003.3/ว7317 21/05/56 แนวทางปฏิบัติภายหลัง Alprazolam ยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
สธ 1003.4/7114 15/05/56 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแจ้งข้อมูลพิกัดรหัสสถิติศุลกากรผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด
สธ 1003.3/2977 04/03/56 การรายงานข้อมูลการรับ-จ่าย ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดสำเร็จรูปผ่านระบบโลจิสติกส์
สธ 1003.4/ว270 14/01/56 การรายงานข้อมูลการรับ – จ่าย ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดสำเร็จรูป
สธ 1003.5/ว673 16/01/56 แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อยกระดับการควบคุม Alprazolam
สธ 1003.3/ว573 27/08/55 ขอให้สถานพยาบาลของรัฐพิจารณาการใช้ยาซูโดอีเฟดรีนสูตรผสมพาราเซตามอล
สธ1003.3/ว7969 09/07/55 ขอความร่วมมือชะลอการผลิต นำเข้า และจำกัดปริมาณการขาย Alprazolam 
สธ 1003.3/ว5622 18/05/55 แจ้งมาตรการควบคุมยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม
สธ 1003.3/ว263 10/05/55 เน้นย้ำให้จัดทำรายงานและบัญชีรับจ่ายเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด
สธ 1009.2/ว3956 05/04/55 การส่งคืนยาแก้หวัดสูตรผสมที่มีซูโดอีเฟดรีน เป็นส่วนประกอบ
สธ 1003.3/ว208 11/04/55 แจ้งยกเลิกการระงับใช้/ซื้อยาสูตรผสมที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบ
สธ 1003.3/ว132 09/03/55 ขอความร่วมมือโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ระงับการใช้/ซื้อ และให้รายงานยอดคงเหลือของยาสูตรผสมที่มีซูโดอีเฟดรีน เป็นส่วนประกอบ
สธ 1003.3/ว1264 08/02/55 การทำลายวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์
กต 0302/236 06/01/55 รายชื่อยาต้องห้ามนำเข้ารัฐสุลต่านโอมาน
สธ1019.3/ว11822 12/10/53 แจ้งมาตรการ และกำหนดเพดานการขาย Pseudoephedrine HCI powder
สธ 1004.3/ว6094 28/04/51 การจัดทำบัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
สธ 1004.3/ว6425 17/04/51 ขอความร่วมมือจัดทำแบบคำขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (เฉพาะ Pseudoephedrine สูตรตำรับเดี่ยว)
สธ 1004.3/ว19578 02/11/50 การจ่ายยาและวัตถุออกฤทธิ์ปลอม และที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับ
สธ 1004.3/ว1733 08/10/50 แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 สำหรับสถานพยาบาล
สธ 1004.3/ว480 15/01/50 ขอความร่วมมือจัดทำแบบฟอร์มคำรับรองการซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ 4 / ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3
สธ1004.3/ว17198 08/12/49 ขอทราบข้อมูลผู้ซื้อและให้จัดทำใบคำขอซื้อวัตถุเสพติด
สธ1004.4/ว1317  15/03/48 ขอความร่วมมือในการจ่ายยาลดความอ้วนให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี  

 

Comments are closed.