Main Menu
สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความพึงพอใจ
แนะนำ ติดชม narcotic@fda.moph.go.th

View Results

Loading ... Loading ...
สำหรับ admin

(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดระยะเวลาผ่อนผันการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับคำขอขึ้นทะเบียน คำขอต่ออายุ และคำขอแก้ไขทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ และวัตถุตำรับ

(แสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

หนังสือเวียน ที่ สธ ๑๐๐๙.๓.๑/ว๘๐ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการจ้างผลิตและวิเคราะห์ยาแผนปัจจุบัน 
ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฯ
แบบเสนอความคิดเห็นต่อร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฯ

Comments are closed.