Main Menu
สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความพึงพอใจ
แนะนำ ติดชม narcotic@fda.moph.go.th

View Results

Loading ... Loading ...
สำหรับ admin
การอนุมัติ/อนุญาต กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด
กองควบคุมวัตถุเสพติด
1.ผลิตภัณฑ์/ สารเคมี  1.1 ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป          - ทะเบียน ยส. 3 (ยาใหม่/ยาสามัญ)
โทร 025907769
- ทะเบียน วจ. 3 / วจ. 4 (ยาใหม่/ยาสามัญ)
โทร 025907768
 - CPP/CFS ขอผ่านทาง Internet
โทร 025907772
- ขอโฆษณา เฉพาะ วจ. / ยส.
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน และโฆษณา
เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
โทร 025907769
 - ขอนำเข้าผลิตภัณฑ์ ย.ส.2/ย.ส.3
โทร 025907346 
- ขอนำเข้า ผลิตภัณฑ์ ว.จ.2/ว.จ.3 หรือ ว.จ.4
โทร 025907346
- ขอส่งออกผลิตภัณฑ์ ว.จ. 3/4
โทร  025907346
- ขอส่งออกผลิตภัณฑ์ ย.ส. 3
โทร 02590746
1.2 สารเคมี (วัตถุดิบ/สารมาตรฐาน) - ขอนำเข้าวัตถุดิบ/สารมาตรฐาน ย.ส.2/ย.ส.3
โทร 025907346
 – ขอนำเข้าวัตถุดิบ/สารมาตรฐาน ว.จ.3หรือว.จ.4
โทร 025907346
- ขอหนังสือรับรองการนำเข้า สารกาเฟอีน
โทร 025907793
- ขอหนังสือรับรองการนำเข้า ย.ส.4
โทร 025907346
 2. สถานที่  1. ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4   1.1 ขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่ง ยส.4  โทร 025907768, 25907793-4
 1.2 ขอรับใบอนุญาตนำเข้าซึ่ง ยส.4 (Acetic anhydride เฉพาะคราว) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมภายใต้ระบบปิด โทร 025907768, 025907794
 1.3 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 4
 1.4 ขอเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มวิธีวิเคราะห์สุตรการผลิตเกี่ยวกับ ยส.4
2. ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5   2.1 ขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง/ผลิต/จำหน่าย/นำเข้า/ส่งออกซึ่ง ยส.5 (ที่ไม่ใช่ Hemp)
 2.2 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
- ขออนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ (สำหรับสถานพยาบาลเอกชน ต่างจังหวัด ติดต่อ สสจ. ตามสถานพยาบาลตั้งอยู่) โทร 025907345 
- ขออนุญาตจำหน่าย  ยส. 2 สถานพยาบาลเอกชน ทุกจังหวัด สถานพยาบาลของรัฐในเขต กทม. (สำหรับสถานพยาบาลของรัฐต่างจังหวัด ติดต่อ สสจ. ตามสถานพยาบาลตั้งอยู่)
โทร 025907345
  
 

Comments are closed.