Main Menu
สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความพึงพอใจ
แนะนำ ติดชม narcotic@fda.moph.go.th

View Results

Loading ... Loading ...
สำหรับ admin
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการส่งของกลางให้ อย.
032 กำหนดการตรวจรับของกลาง ดาวโหล
032 ข้อปฏิบัติในการส่งเอกสาร ดาวโหลด
032 หนังสือนำส่งของกลาง ดาวโหลด
032 หนังสือขอเลื่อน – ยกเลิกการส่งของกลาง ดาวโหลด
032 คู่มือการกรอก Template ของกลาง ฉบับใช้กรณีส่งก่อน ต.ค. 58 ดาวโหลด
032 Excel Template สำหรับใช้กับ Excel เวอร์ชั่น 2007  update 23/09/59 ดาวโหล
032 Excel Template สำหรับใช้กับ Excel เวอร์ชั่น 2010 ขึ้นไป update 23/09/59 ดาวโหล
032 การจัดทำข้อมูลของกลาง เพื่อนำส่ง อย. โดยใช้ข้อมูลจากระบบ F-Net ดาวโหล
032 ฉลากแสดงรายละเอียดเปิดซองของกลาง ดาวโหลด
032 ซองส่งเอกสาร ดาวโหลด
032 การนำส่งยาเสพติดที่เหลือจากตรวจพิสูจน์ตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัย
เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
ดาวโหลด
 วิธีการแปลงข้อมูลจาก F-Net ส่ง อย.
1398070240_arrow-right คู่มือการจัดทำข้อมูลของกลางเพื่อนำส่ง อย.
1398070240_arrow-right สอนบรรยายการทำบัญชี อ.ย.
1398070240_arrow-right วิธีกรองงานทำ drug หรือ อย.
1398070240_arrow-right drug profiling

ดาวโหลด
ดาวโหลด
ดาวโหลด
ดาวโหลด
 11
** หนังสือมอบอำนาจการใช้งานระบบ
** หนังสือเวียน ที่ สธ 1003.4/13837 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ทบทวนสิทธิเจ้าหน้าที่เข้าใช้งานระบบสารสนเทศข้อมูลยาเสพติดให้โทษของกลาง   New_icons_19
** หนังสือเวียน ที่ สธ 1003.6/ว3164 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558 เรื่อง แจ้งกำหนดการตรวจรับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ของกลาง

Comments are closed.