Main Menu
สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความพึงพอใจ
แนะนำ ติดชม narcotic@fda.moph.go.th

View Results

Loading ... Loading ...
สำหรับ admin

เลขที่หนังสือ

ลงวันที่

ชื่อเรื่อง
ที่ สธ 1003.4/13837 15/11/59 ทบทวนสิทธิเจ้าหน้าที่เข้าใช้งานระบบสารสนเทศข้อมูลยาเสพติดให้โทษของกลาง
ที่ สธ 1003.2/11092 21/09/59 รูปแบบการออกใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ที่ สธ 1003.2/ว8893 03/08/59 การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2560
ที่ สธ 1003.6/ว23 04/01/59 การนำส่งยาเสพติดที่เหลือจากตรวจพิสูจน์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ สธ 1003.2/ว10015 16/07/58 การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2559
สธ 1003.3/4197 18/03/58 การจัดทำบัญชีและรายงานเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด (นพ.สสจ.)
สธ 1003.3/ว534 19/09/57 ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบสถานพยาบาลที่มีการสั่งซื้อยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบ
สธ 1003.5/ว11692 10/09/57 แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุม APAAN เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (INCB)
สธ 1003.5/ว11543 08/09/57 แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุม APAAN เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (หน่วยราชการ)
สธ 1003.5/ว11542 08/09/57 แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุม APAAN เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (นพ.สสจ.)
สธ 1003.5/ว11541 08/09/57 แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุม APAAN เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
สธ 1008.2/11071 28/08/57 เรื่อง การดำเนินการแจ้งพิกัดรหัสสถิติ และรายละเอียดก่อนการนำเข้าวัตถุเสพติด
สธ 1003.3/ว366 16/07/57 การจัดทำบัญชีรับจ่ายและรายงานวัตถุออกฤทธิ์
สธ 1003.6/1346 05/06/57 แจ้งกำหนดการตรวจรับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ของกลาง
สธ 1003.3/ว6240 19/05/57 ขอให้ตรวจสอบสถานพยาบาลที่มีการสั่งซื้อยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบ
สธ 1003.4/ว5085 23/04/57 การตรวจสอบการกระจายผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดสำเร็จรูป 
สธ 1003.3/ว2703 27/02/57 การลักลอบขายยา Alprazolam ในร้านขายยา 
สธ 1003.3/ว1239 28/01/57 ขอให้ตรวจสอบสถานพยาบาลของเอกชนที่มีการสั่งซื้อยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบ
สธ 1003.3/ว602 16/01/57 ขอให้ตรวจสอบสถานพยาบาลที่มีการสั่งซื้อยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบ
สธ 1003.3/ว505 14/01/57  การจัดทำบัญชีและรายงานเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ของสถานพยาบาลรัฐ 
สธ 1003.4/ว14044 07/10/56 ข้อมูลรายงานการกระจายผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด
สธ 1003.5/ว10924 02/08/56 แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกำหนดการควบคุมกัญชา (Cannabis) (สสจ.)
สธ1003.5/ว10923 02/08/56 แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกำหนดการควบคุมกัญชา (Cannabis) (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
สธ 1003.3/ว7320 21/05/56 แนวทางปฏิบัติภายหลัง Alprazolam ยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (นายกสมาคม)
สธ 1003.3/ว7319 21/05/56 แนวทางปฏิบัติภายหลัง Alprazolam ยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (ผอ.สถานพยาบาล)
สธ 1003.3/ว7318 21/05/56 แนวทางปฏิบัติภายหลัง Alprazolam ยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (สสจ.)
สธ 1003.4/ว547 09/01/56 การตรวจสอบข้อมูลรายงานการกระจายผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดสำเร็จรูปผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
สธ 1003.5/ว523 14/01/56 แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อยกระดับการควบคุม Alprazolam
สธ 1003.3/ว573 27/08/55 ขอให้สถานพยาบาลของรัฐพิจารณาการใช้ยาซูโดอีเฟดรีนสูตรผสมพาราเซตามอล
สธ 1003.3/5622 18/08/55 แจ้งมาตรการควบคุมยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม
สธ 1003.3/1458 02/05/55 เน้นย้ำให้สถานพยาบาลของรัฐจัดทำรายงานและบัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธิ์
สธ 1003.5/ว3989 05/04/55 แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมซูโดอีเฟดรีน
สธ 1003.3/ว1265 08/02/55 การทำลายวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์
สธ 1003.2/ว2369 02/03/55 การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ของสถานพยาบาลสังกัดหน่วยราชการอื่น
สธ 1003.3/ว931 30/01/55 การครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ฯ ของสถานพยาบาลของรัฐสังกัดหน่วยราชการอื่น
สธ 1003.3/ว108 27/02/55 ขอความร่วมมือในการดำเนินการควบคุมยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบอย่างเข้มงวด
สธ 1003.3/ว931 30/01/55 การครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ฯของสถานพยาบาลของรัฐสังกัดหน่วยราชการอื่น
สธ 1003.2/ว2369 02/03/55 การขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ของสถานพยาบาลสังกัดหน่วยราชการอื่น
สธ 1003.3/ว108 27/02/55 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการควบคุมยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบอย่างเข้มงวด
สธ 1011/ว9299 10/08/53 เรื่อง การดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับยาสูตรผสม (Combired Drug) ที่มี Pseudoephedrine เป็นส่วนผสม
คำสั่ง ปปส. 13/53 06/10/53 คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ 13/2553 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำยาแก้หวัดที่มีส่วนผสมของซูโดอีเฟดรีนไปใช้ในการผลิตยาเสพติด
No.1004.7/13911 23/11/52 อย. แจ้ง INCB ในการควบคุมการนำเข้าตำรับยาที่มี Pseudoephedrineเป็นส่วนผสมมายังประเทศไทย(LettertoINCB)
No.1004.7/13910 23/11/52 อย. ขอความร่วมมือนานาประเทศในการควบคุมการนำเข้าตำรับยาที่มีPseudoephedrineเป็นส่วนผสมมายังประเทศไทย(Letter of Competent Authority)
สธ 1004.2/ว12470 24/08/52 ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ก. (สสจ.)
สธ 1004.2/ว15911 11/09/51
ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ก. (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
สธ 1004.3/ว6424 17/04/51 เรื่อง ขอความร่วมมือในการแจ้งแบบคำขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (เฉพาะ Pseudoephedrine สูตรตำรับเดี่ยว)
สธ 1004.5/ว12587 08/09/49 เรื่อง การควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ n-Butyl Nitrite และ iso-Butyl Nitrite

 

Comments are closed.