Main Menu
สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความพึงพอใจ
แนะนำ ติดชม narcotic@fda.moph.go.th

View Results

Loading ... Loading ...
สำหรับ admin

alpha-Phenylacetoacetonitrile (APAAN)

คุณสมบัติ  :  alpha-Phenylacetoacetonitrile (APAAN) เป็นสารสังเคราะห์ที่ใช้เป็น
วัตถุดิบและใช้เป็นสาร reagent ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ในอุตสาหกรรมเคมีและ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เช่น ใช้สังเคราะห์วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสี และใช้สังเคราะห์
สารที่ทำให้คงตัว (stabilizer) ใน photographic emulsions  APAAN เป็นสารตั้งต้น
ในการผลิต 1-phenyl-2-propanone (P-2-P) โดยให้ P-2-P ออกมาในปริมาณสูง P-2-P
เป็นสารเคมีที่ถูกควบคุมตาม Table I ของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบ
ค้ายาเสพติดให้โทษและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. ๑๙๘๘ และถูกควบคุม
เป็นยาเสพติดให้โทษใน ประเภท ๔ ภายใต้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
เนื่องจาก P-2-P เป็นสารตั้งต้นในการผลิตแอมเฟตามีน (amphetamine) และ
เมทแอมเฟตามีน(methamphetamine) ซึ่งถูกควบคุมเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑

pic2_apaan
 –
ลักษณะทางกายภาพ: white – off white or light yellow crystalline powder
IUPAC name : 3-oxo-2-phenylbutanenitrile pic1_apaan
Molecular formula : C10H9NO
Molar mass: 159.18 g/mol
CAS Number : 2759-28-6 
Melting point : 88 – 94 oC
Density : 1.086 g/cm3  
CAS Number : 4468-48-8

Synonyms : 2-phenylacetoacetonitrile, α-acetylbenzylcyanide,
3-oxo-2-phenylbutanenitrile, 2-oxo-1-phenylpropylcyanide,
1-cyano-1-phenylpropane-2-on, 1-cyano-BMK,
3-keto-2-phenylbutyronitrile, α-aceto-α-cyanotoluene  

อันตรายและความเป็นพิษจากกระบวนการผลิต  กระบวนการผลิต P-2-P จาก APAAN เป็นกระบวนการที่อันตราย ต้องใช้ความร้อนและอาศัยกรดจำนวนมากในการทำปฏิกิริยา ทำให้เกิดแก๊สพิษและการเผาไหม้เสี่ยงต่อการเกิดระเบิดและอัคคีภัย

     เนื่องจากมีหมู่ cyanide อยู่ในโครงสร้างของ APAAN เมื่อมีการนำ APAAN มาผลิต
P-2-P หมู่ cyanide จะไม่สลายหรือเปลี่ยนรูปทั้งหมด  สาร cyanide ที่ถูกปลดปล่อย
ออกมานี้เป็นความเสี่ยงที่ร้ายแรงต่อสุขภาพ และอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต

     ในกระบวนการผลิต P-2-P จาก APAAN จะเกิดของเสียหลายชนิด ได้แก่ กรดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน แก๊ส ควัน และกลิ่น ซึ่งหากไม่มีอุปกรณ์ควบคุมที่ดีก็ถูกปลดปล่อยสู่ภายนอกก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ร่างกาย สิ่งมีชีวิต และระบบทางเดินหายใจ เคยมีการตรวจพบแมลงวันจำนวนมากตายในห้องผลิต P-2-P จาก APAAN ด้วย ดังนั้น ผู้ที่อยู่ในกระบวนการผลิตรวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามต้องมีอุปกรณ์ป้องกันความเป็นพิษ เช่น สวมหน้ากากป้องกันไอพิษ และสวมชุดที่ใช้ในห้องปฏิบัติการซึ่งทำจาก PVC หรือ butyl rubber

     การขนส่งอุปกรณ์ สารเคมี หรือของเสียจากกระบวนการผลิต หากใช้รถบรรทุก
ในการขนส่งต้องมีระบบระบายอากาศเพราะหากไม่มีระบบดังกล่าวแล้วจะก่อให้เกิด
ความร้อนสูงจะเป็นเหตุให้เกิดแก๊สหรือกลิ่นจากปฏิกิริยาเคมีทำให้เกิดอันตราย
เมื่อมีผู้เปิดคอนเทนเนอร์ออกมา อุปกรณ์หรือสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการหากสิ้นสภาพ
แล้วต้องมีการเก็บรักษาอย่างเหมาะสมก่อนทำลายอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิดมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม

การติดยา การถอนยา และความเป็นพิษต่อร่างกาย  :  ปัจจุบันไม่ปรากฏการนำ APAAN ไปใช้เสพ APAAN ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ดวงตา ระบบทางเดินหายใจ และระบบย่อยอาหาร ผู้ใช้ต้องระมัดระวังในการใช้และสวมใส่ชุดป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

การประโยชน์ในด้านต่างๆ :
– ใช้เป็นวัตถุดิบและใช้เป็นสาร reagent ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ในอุตสาหกรรมเคมีและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เช่น ใช้สังเคราะห์วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสี และใช้สังเคราะห์สารที่ทำให้คงตัว (stabilizer) ใน photographic emulsions
– สำหรับประเทศไทย ในปัจจุบันยังไม่พบการนำ APAAN มาใช้ประโยชน์ภายในประเทศ (ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธุรกิจเคมี)

การนำไปใช้ในทางที่ผิด/ระบาดวิทยา  : ส่วนมากพบในรูปแบบผง และส่วนน้อยพบในรูปแบบของเหลว

     APAAN เป็นสารที่ถูกค้นพบว่าอยู่ในกระบวนการผลิต amphetamine และ methamphetamine ตั้งแต่ปี ๑๙๘๐ ที่ประเทศออสเตรเลีย และปี ๒๐๐๘ ที่ประเทศจีน และพบมีการใช้ APAAN เป็นสารตั้งต้นสำหรับการผลิต amphetamine และ methamphetamine ในห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ ในเชิงอุตสาหกรรมครั้งแรกที่ประเทศมาเลเซียเมื่อปี ๒๐๐๖

     เมื่อปี ๒๐๐๙ เริ่มตรวจพบการนำเข้า APAAN เข้ามาในยุโรป โดยพบมีการนำเข้ามากถึง ๑๒ ตัน โดยนำเข้ามากที่สุดที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

     เมื่อปี ๒๐๑๐ พบรายงานการนำเข้า APAAN จำนวนมากถึง ๑๐ ตันมายังประเทศ
ในยุโรปอีก ส่วนใหญ่เป็นประเทศเนเธอร์แลนด์ และมีบางส่วนนำเข้าประเทศเบลเยียม
เยอรมนี โปแลนด์ ฮังการี สโลวาเกีย บัลแกเรีย ลิทัวเนีย โรมาเนีย สโลวีเนีย รัสเซีย
มาซิโดเนีย และอิตาลี โดยส่งออกมาจากประเทศจีน และในปี ๒๐๑๐ ค้นพบ
amphetamine หรือ methamphetamine จำนวนหลายตันที่มีต้นทางการผลิตมาจาก APAAN

     เมื่อปี ๒๐๑๑ ประเทศเนเธอร์แลนด์มีการปราบปรามทำลายสาร APAAN ซึ่งในปี ๒๐๑๑-๒๐๑๒ พบการนำเข้า APAAN เข้าประเทศเนเธอร์แลนด์มากกว่า ๘ ตัน โดยมีการจับตรวจยึด APAAN ครั้งใหญ่จำนวน ๑ ตันที่สนามบินอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) และอีก ๑ ตันที่ท่าเรือรอตเทอร์ดัม (Rotterdam)

     เมื่อปี ๒๐๑๒ มีรายงานจากรัฐบาลของประเทศในยุโรปจำนวน ๖ ประเทศว่ามีการตรวจยึด APAAN จำนวนทั้งสิ้น ๑๗.๕ ตัน (เบลเยียม ๗ ตันเนเธอร์แลนด์ ๖.๘ ตัน  ฮังการี ๓ ตัน) และในปีเดียวกันประเทศแคนาดาก็มีรายงานการตรวจยึด APAAN รวม ๖.๗ ตัน ได้เช่นกันโดยเป็น APAAN ที่ส่งมาจากประเทศจีน

     การขนส่ง APAAN ส่วนใหญ่มีจุดเริ่มต้นจากประเทศจีนลำเลียงผ่านหลายประเทศในยุโรปแล้วมาสิ้นสุดที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

     ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตำรวจจับกุมชายสามคนที่กระทำการลักลอบผลิต P-2-P จาก APAAN ซึ่งในครั้งนั้นเกิดปัญหาในกระบวนการผลิตมีควันสีขาวจำนวนมากลอยออกมาจากบ้านที่มีการผลิต แต่ไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายในเหตุการณ์นั้น

     เมื่อปี ๒๐๑๓ มีรายงานจากตำรวจประเทศเยอรมนีว่าพบ APAAN รูปแบบของเหลว โดยเป็น APAAN ผสมอยู่กับเอทานอลและน้ำ

     เดือนมีนาคม ๒๐๑๔ ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ตำรวจจับกุมชายห้าคนในห้องปฏิบัติการที่มีการลักลอบผลิต P-2-P จาก APAAN จากการตรวจค้นห้องปฏิบัติการดังกล่าวเพิ่มเติมพบ amphetamine ซุกซ่อนอยู่ ๖๐๐ กิโลกรัม

     จากฐานข้อมูลในระบบ Precursor Incident Communication System (PICS) ของ
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ (INCB) พบว่า ในปี ๒๐๑๒-๒๐๑๔ มีการตรวจยึด
APAAN เป็นปริมาณ ๓๕.๙ ตัน (๓๘ ราย) ๔๔.๘ ตัน (๒๒ ราย) และ ๕.๕ ตัน (๓ ราย)
ตามลำดับ

การควบคุมอนุสัญญาระหว่างประเทศ  : คณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ
(Commission on Narcotic Drugs ; CND) ในการประชุมสมัยที่ ๕๗ เมื่อเดือนมีนาคม
๒๕๕๗ มีมติเอกฉันท์ให้ควบคุม APAAN เป็นสารใน Table I ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการ
ต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดให้โทษและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. ๑๙๘๘ 

การควบคุมในประเทศต่างๆ  :
ยุโรป : APAAN จัดอยู่ใน the European Commission’s Voluntary Monitoring List ซึ่งเป็นบัญชีรายชื่อสารที่ใช้ในการผลิตสารเสพติด
แคนาดา : APAAN จัดเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติด ผู้นำเข้าต้องได้รับใบอนุญาตและต้องขออนุญาตทุกครั้งที่มีการนำเข้า

การควบคุมในประเทศไทย  :
– ควบคุม APAAN เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งตามมาตรา ๒๖ ระบุห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือ มีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
– การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๑-๑๐ ปี และปรับตั้งแต่  ๒๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท และ
การครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๕ ปีหรือปรับไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

Comments are closed.