Main Menu
สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความพึงพอใจ
แนะนำ ติดชม narcotic@fda.moph.go.th

View Results

Loading ... Loading ...
สำหรับ admin
T2 M59_3
H59_J bt59_16
arrow-right-xxl คู่มือการสมัคร Open ID เพื่อให้ได้ username password เข้าใช้งานระบบ e-submission อย. **Clip การสมัคร arrow-right-xxl คู่มือการสมัคร Open ID เพื่อให้ได้ username password เข้าใช้งานระบบ e-submission อย. **Clip การสมัคร
arrow-right-xxl คู่มือการแจ้งเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ e-submission อย. arrow-right-xxl คู่มือการแจ้งเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ e-submission อย.
arrow-right-xxl คู่มือการติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นในคอมพิวเตอร์ที่จะทำงาน ระบบ e-submission อย. arrow-right-xxl คู่มือการติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นในคอมพิวเตอร์ที่จะทำงาน ระบบ e-submission อย.
arrow-right-xxl คู่มือการใช้งานระบบ e-submission การยื่นคำขออนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2,3,4 และการยื่นคำขอจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (คำขอใหม่) **Clip การสอน arrow-right-xxl คู่มือการใช้งานระบบ e-submission การอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2,3,4 และการอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (คำขอใหม่) **Clip การสอน
arrow-right-xxl one page ภาพรวมการใช้งาน e-submission สำหรับผู้ประกอบการ arrow-right-xxl one page ภาพรวมการใช้งาน e-submission สำหรับเจ้าหน้าที่
arrow-right-xxl หนังสือขอเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ ของ อย. ในงานวัตถุเสพติด
arrow-right-xxl PowerPoint สำหรับการใช้งานระบบ e-submission สำหรับ สสจ. วันที่ 20 – 21/25-26 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมดิ ไอ เดิล จังหวัดปทุมธานี
ระบบ e-submission ที่เปิดใช้งาน 1 ตุลาคม 2559
arrow-right-xxl e-submission การยื่นขอรับใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิในประเภท 2,3,4
arrow-right-xxl e-submission การยื่นขอรับใบอนุญาตจำหน่าย/ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
bt59_10
arrow-right-xxl หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ที่ สธ 1006.3/ว10764 เรื่อง แจ้งขอสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบ E-submission วัตถุเสพติด
arrow-right-xxl หนังสือเวียนผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ สธ1003.2/8893 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษเพื่อใช้ในปี พ.ศ.2560
arrow-right-xxl หนังสือผู้ประกอบการ ที่ สธ1003.2/8896 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559 เรื่อง การขออนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
arrow-right-xxl หนังสือ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ สธ 1003.2/7157 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เรื่อง การออกใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
arrow-right-xxl หนังสือเวียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ สธ 1003.2/11092 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่อง รูปแบบการออกใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ball3-1_e0 กฎหมายใหม่ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 new171105-2-1
000star2 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
000star2 หนังสือเวียนผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ สธ 1003.5/15685 ลว. 29 ธ.ค. 2559 เรื่อง แจ้งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
000star2 หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ที่ สธ 1003.5/ว 15676 ลว. 29 ธ.ค. 2559 เรื่อง พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
000star2 หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ที่ สธ 1003.5/ว 15710 ลว. 29 ธ.ค. 2559 เรื่อง พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
000star2 หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตผลิต ขาย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือในประเภท 4 ที่ สธ 1003.5/ว 15711 ลว. 29 ธ.ค. 2559 เรื่อง พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
000star2 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครองครอบซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 พ.ศ. 2559 new171105-2-1
000star2 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. 2559 new171105-2-1
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องเมื่อยกระดับการควบคุม Alprazolam เป็นวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท 2
รายชื่อผู้ผลิต/นำเข้าที่ได้รับมอบหมายให้ขายยาสูตรผสม Pseudoephedrine
(พร้อมรายชื่อตำรับยาสูตรผสม Pseudoephedrine ที่ขาย)
แจ้งมาตรการควบคุมยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม (ขอเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อที่มี
ซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม)
ball3-1_e0 ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้รับอนุญาต เรื่อง การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 จะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 31 ธันวาคม 2558 คลิกดูรายละเอียด new171105-2-1
ประชาสัมพันธ์
หนังสือแจ้งเวียนผู้รับอนุญาต ที่ สธ 1003.2/ว182 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560 เรื่อง ขอแจ้งวันสิ้นอายุของทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และทะเบียนวัตถุุตำรับ
หนังสือเวียนผู้ประกอบการ ที่ สธ 1013/9840 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนาประสานความร่วมมือระหว่าง อย. กับภาคธุรกิจ และภาคส่วนต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 “อย.กับเศรษฐกิจดิจิทัล : นำรายได้เข้าประเทศ” new171105-2-1
หนังสือเวียนเวียนผู้ประกอบการ ที่ สธ 1003.2/ว 8896 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง การขออนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ new171105-2-1
หนังสือเวียนเวียนผู้ประกอบการ ที่ สธ 1003.2/ว 8895 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2560 new171105-2-1
หนังสือเวียนเวียนผู้ประกอบการ ที่ สธ 1003.2/ว 8894 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เพื่อใช้ในปี 2560 (เพื่อผลิต, เพื่อประโยชน์ของ อย., เพื่อใช้ทางวิทยาศาสตร์) new171105-2-1
หนังสือเวียนเวียนผู้ประกอบการ ที่ สธ 1003.2/ว 8894 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เพื่อใช้ในปี 2560 (สำหรับสถานพยาบาลเอกชน, บริษัท) new171105-2-1
หนังสือเวียนผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ สธ 1003.2/ว 8893 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2560 new171105-2-1
หนังสือเวียนผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ที่ สธ 1019.2/ว9976 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เรื่อง แจ้งกำหนดการจำหน่ายยาซูโดอีเฟดรีน (pseudoephedrine) และวิธีการในการขอซื้อและรายงานการจำหน่ายยาซูโดอีเฟดรีน (pseudoephedrine) new171105-2-1
star2 หนังสือเวียนแจ้ง เรื่อง การยื่นคำขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 และประเภท 5 ประจำปี พ.ศ. 2560 (รายเดิมขอต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2559)
1398070079_stock_mail-filte1. ขอครอบครองและนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณี Acetic anhydride รายอุตสาหกรรม ภายใต้ระบบปิด รายเดิมขอต่อเนื่อง)
1398070079_stock_mail-filte2. ขอครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณีรายอุตสาหกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ระบบปิด รายเดิมของต่อเนื่อง)
1398070079_stock_mail-filte3. ขอครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณีรายวิทยาศาสตร์ ภาคราชการ รายเดิมขอต่อเนื่อง)
1398070079_stock_mail-filte4. ขอครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณีรายวิทยาศาสตร์ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานในกำกับของรัฐ รายเดิมขอต่อเนื่อง)
1398070079_stock_mail-filte5. ขอผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กรณีรายเดิม ขอต่อเนื่อง)
star2
หนังสือเวียนผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ สธ 7157 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เรื่อง การออกใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ของวัตถุออกฤทธิ์
star2 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ นร 0303/ว7505 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เรื่องประการคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
star2 คู่มือนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ เรื่อง การบันทึกรายงานข้อมูลในระบบโลจิสติกส์ สำหรับผู้ประกอบการนำเข้า-ผลิต-ขาย/จำหน่าย วัตถุเสพติด
หนังสือเวียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ที่ สธ 1003.2/ว10015 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2559 update 20/10/2558
หนังสือเวียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลของรัฐ ที่ สธ 1003.3/ว83 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การใช้ยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบ update 2/3/2558
หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ที่ สธ 1003.3/ว82 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การใช้ยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบ update 2/3/2558
ภาพกิจกรรม
M_NW59_CH8 กองควบคุมวัตถุเสพติด จัดอบรมให้ความรู้วัตถุเสพติดสำหรับสถานพยาบาล ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ update 1/12/2559
pic_K_Jan8 กองควบคุมวัตถุเสพติด จัดประชุมเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังเกี่ยวกับวัตถุเสพติดและสารตั้งต้น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี อ่านต่อ update 1/02/2559
Hemp_Sep58_p14 กองควบคุมวัตถุเสพติด จัดประชุมสัมมนาการพัฒนาการกำกับดูแลเฮมพ์ ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ update 24/09/2558
pic16_NK58

กองควบคุมวัตถุเสพติด จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังเกี่ยวกับวัตถุเสพติด ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท กรุงเทพฯ อ่านต่อ update 16/2/2558

ดูการประชุมอื่นๆ ที่ผ่านมา

กฎหมายสำคัญ / กฏหมายออกใหม่
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2559
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชนิดและจำนวนยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่จะต้องใช้ในทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ทั่วราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2559
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 20) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 18 ตุลาคม 2559
026 กฎกระทรวง เรื่อง การขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 6 ตุลาคม 2559
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 7 ตุลาคม 2559
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ พ.ศ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 7 ตุลาคม 2559
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 7 ตุลาคม 2559
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 29 กรกฎาคม 2559
026 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธฺิ์ (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 29 กรกฎาคม 2559

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000อ่านต่อ
รับสมัครงาน
-

 

Comments are closed.