โครงสร้างและอัตรากำลัง กองควบคุมวัตถุเสพติด

structure60

Download โครงสร้างและอัตรากำลัง

คำสั่งกองควบคุมวัตถุเสพติด ที่ 4/2557 เรื่อง กำหนดภารกิจกองควบคุมวัตถุเสพติด และกำหนดข้าราชการและลูกจ้างกองควบคุมวัตถุเสพติด

หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน