กองควบคุมวัตถุเสพติด  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

Narcotics Control Division  Food And Drug Administration
88/24  Tiwanon Road, Nonthaburi 11000
 

กลุ่ม /ฝ่าย

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

ผู้อำนวยการกอง Tel : 0 2590 7332, 0 2590 7765 fax : 0 2591 8471 chanchai@fda.moph.go.th
กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด Tel : 0 2590 7770, 0 2590 7768-9, 0 2590 7345 fax : 0 2590 7767, 0 2590 7762 addchan@fda.moph.go.th
กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด Tel : 0 2590 7337, 0 2590 7754-6 fax : 0 2590 7741-2 jirawat@fda.moph.go.th
กลุ่มกำหนดมาตรฐาน Tel : 0 2590 7314, 0 2590 7761 fax : 0 2590 7338, 0 2591 8471 khat@fda.moph.go.th
กลุ่มพัฒนาระบบ Tel : 0 2590 7771-3, 0 2590 7343 fax : 0 2590 7772 teera@fda.moph.go.th
กลุ่มควบคุมของกลางวัตถุเสพติด Tel : 0 2590 7774-6, 0 2590 7036 fax : 0 2590 7775 sunthorn@fda.moph.go.th
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป Tel : 0 2590 7748-50, 0 2590 7340 fax : 0-2590 7340 pa_tarm@fda.moph.go.th