ขอรับหนังสือสำคัญแสดงการอนุญาต จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์
6 เมษายน 2566


แบบคำขอ

แบบฟอร์ม Word

แบบฟอร์ม PDF

คำขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง

Download

Download

คำขอรับใบอนุญาตผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง

Download

Download

คำขอรับใบอนุญาตนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง

Download

Download

คำขอรับใบอนุญาตส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง

Download

Download

คำขอรับใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง

Download

Download

คำขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง

Download

Download

คำขอรับใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกซึ่งกัญชงในแต่ละครั้ง

Download

Download

คำขอรับใบอนุญาตนำเข้ากัญชง กรณีผู้ป่วยนำติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้รักษาโรคเฉพาะตัว

Download

Download

คำขอรับใบอนุญาตส่งออกกัญชง กรณีผู้ป่วยนำติดตัวออกนอกราชอาณาจักรเพื่อใช้รักษาโรคเฉพาะตัว

Download

Download

ขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง

Download

Download

แผนการผลิต (ปลูก) และแผนการใช้ประโยชน์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง

Download

Download

แผนการผลิต (ที่มิใช่การปลูก) และแผนการใช้ประโยชน์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง

Download

Download

แผนการนำเข้าและแผนการใช้ประโยชน์ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง

Download

Download

แผนการส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง

Download

Download

แผนการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง

Download

Download

แผนการใช้ประโยชน์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง

Download

Download

หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ให้เช่าหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน

Download

Download

หนังสือแจ้งกรณีไม่สามารถดำเนินการตามแผนการผลิต การนำเข้า การส่งออก การจำหน่าย หรือการใช้ประโยชน์ซึ่งกัญชง

Download

Download

แบบฟอร์มอื่นๆ เกี่ยวกับการขออนุญาตกัญชง

Download

Download

แบบสำหรับแสดงภาพถ่ายสถานที่นำเข้ากัญชง

Download

Download

มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่นำเข้า สถานที่เก็บ และการควบคุมการใช้ กรณีนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง

Download

Download

หนังสือขอตรวจประวัติอาชญากรรม (กรณี อย.ส่งตรวจ แต่หากยื่นคำขอที่ต่างจังหวัด กรุณาติดต่อแบบหนังสือส่งตรวจประวัติฯ ที่ สสจ.จังหวัดนั้นๆ)


Download

ตัวอย่าง – มาตรการรักษาความปลอดภัยการเก็บรักษาและการควบคุมการใช้กัญชง

Download

Download