แนวทางการเสนอประเภทแบบคำขอรับหนังสือสำคัญแสดงการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ โดยคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษมีมติรับทราบ ในการประชุมครั้งที่ 388-3/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
7 เมษายน 2566


ประเภทคำขอ

แบบฟอร์ม

แนวทางการเสนอประเภทแบบคำขอรับหนังสือสำคัญแสดงการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ โดยคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษมีมติรับทราบ ในการประชุมครั้งที่ 388-3/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

Download

QR-code-H61_GNF_HEMP.jpeg