วันที่ 6 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดประชุมเตรียมการประชุมทวิภาคีระหว่างไทย-เกาหลี เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือในโครงการจัดทำระบบควบคุมยาเสพติดแบบครบวงจร
6 มีนาคม 2567

วันที่ 6 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดประชุมเตรียมการประชุมทวิภาคีระหว่างไทย-เกาหลีขึ้น โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาวัตถุเสพติด และทีมเจ้าหน้าที่จากกองควบคุมวัตถุเสพติด ให้การต้อนรับผู้แทนจากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime: UNODC) ระดับภูมิภาค คือ Ms.Karen Peters, Mr.Zin Ko Ko Lynn และ Ms.Watjana Arunrangsi นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ จากสำนักงานใหญ่ UNODC ณ กรุงเวียนนา คือ Ms. Elizabeth Saenz จาก Drug Control and Crime Prevention Office โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือในโครงการจัดทำระบบควบคุมยาเสพติดแบบครบวงจร ซึ่งจะมีการหารือหัวข้อนี้ในการประชุมทวิภาคีระหว่างไทย-เกาหลี ที่จะมีขึ้นในระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (CND) สมัยที่ ๖๗ สมัยปกติ (Regular Session) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

คลังรูปภาพ