ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด →

Blog image

แจ้งไม่มีการต่ออายุใบอนุญาตตามประมวลกฎหมายยาเสพติด (ในช่วงปลายปี 2566)

Blog image

Public Hearing No.53 ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 ที่ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง พ.ศ. ....

Blog image

Public Hearing No.52 ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กร ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 17 ตุลาคม 2566) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**

ระบบสืบค้นข้อมูล

ความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการ

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด →
image no event

ร่วมแสดงความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กองควบคุมวัตถุเสพติด

ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้งานหรือไม่

ข้อเสนอแนะ

ขอบคุณ

ที่ร่วมแสดงความคิดเห็น

image-poll image-poll

ร่วมแสดงความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กองควบคุมวัตถุเสพติด

ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้งานหรือไม่

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง