กองควบคุมวัตถุเสพติด จัดแบ่งกล่มภารกิจงาน เป็น 1 ฝ่าย 6 กลุ่ม ดังนี้