ประกาศ (2).gif


"ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป กองควบคุมวัตถุเสพติด ยกเลิกการขอรับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล” เฉพาะกรณีเป็นผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตด้วยตนเองเท่านั้น กรณีนิติบุคคล ให้แจ้งเลขที่นิติบุคคล"


กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต/มอบอำนาจ มาด้วยตนเองให้ยื่นบัตรประชาชน หรือแสดงตนผ่าน Application ThaiID/แจ้งเลขรหัสประจำบ้าน/ เลขนิติบุคคล


*** เนื่องจากคู่มือนี้ได้จัดทำก่อนที่จะมีนโยบาย "ยกเลิกการขอรับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล" ทำให้ยังมีเนื้อหาการขอข้อมูลดังกล่าวอยู่ในคู่มือ ***