e-submission สำหรับเจ้าหน้าที่/สสจ


  1. คู่มือการสมัคร Open ID เพื่อให้ได้ username password เข้าใช้งานระบบ e-submission อย. ​
  2. คู่มือการติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นในคอมพิวเตอร์ที่จะทำงานระบบ e-submission อย.


ลำดับ

ชื่อเอกสาร

Download

1

การแจ้งเปิดสิทธิเข้าใช้งานระบบ e-submission อย. (สสจ.) ​

download.png

2

คู่มือการใช้งานระบบ e-submission การยื่นคำขออนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2,3,4 และการยื่นคำขออนุญาตจำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (คำขอใหม่)

คู่มือ

One Page

Clip Videodownload.png

download.png

vdo-01.svg

3

คู่มือการใช้งานระบบวัตถุเสพติด (คำขอต่ออายุใบอนุญาต)

download.png

4

คู่มือการใช้งานระบบวัตถุเสพติด (การขอใบแทนใบอนุญาต)

download.png

5

คู่มือการใช้งานระบบวัตถุเสพติด (คำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต)

คู่มือ

Clip Video


download.png

vdo-01.svg

6

คู่มือการใช้งานระบบวัตถุเสพติด (คำขอยกเลิก)

คู่มือ

Clip Video


download.png

vdo-01.svg

7

คำชี้แจงเพิ่มเติมการใช้งานระบบแก้ไขรายการในใบอนุญาตและการยกเลิกใบอนุญาต

download.png

8

คู่มือการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 กรณีสถานพยาบาล สำหรับ สสจ.

download.png


  1. PowerPoint สำหรับการใช้งานระบบ e-submission สำหรับ สสจ. วันที่ 20-21,25-26 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมดิ ไอเดิล จังหวัดปทุมธานี