ขอเรียนเชิญผู้รับบริการทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการของกองควบคุมวัตถุเสพติด เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ


comment66-Nar-2.JPG


comment66-Nar-3.JPGcomment66-Nar-4.JPG