วัตถุออกฤทธิ์


 สรุปการมอบอำนาจและมอบหมายของเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาด้านวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท คลิก


ลำดับ

คำสั่งที่

ชื่อคำสั่ง

สถานะ

1

346/2560

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้อนุญาต

ใช้งาน

2

532/2564

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้อนุญาต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขายวัตถุออกฤทธิ์

ใช้งาน

3

200/2565

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาาหารและยา เรื่อง มอบหมายให้เปรียบเทียบปรับตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 135 มาตรา 136 มาตรา 150 มาตรา 158 มาตรา 159 และมาตรา 175

ใช้งานยาเสพติดให้โทษ


สรุปการมอบอำนาจและมอบหมายของเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาด้านยาเสพติดให้โทษ คลิก


ลำดับ

คำสั่งที่

ชื่อคำสั่ง

สถานะ

1

44/2564

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้อนุญาต

ใช้งาน

2

75/2564

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้อนุญาต (ฉบับที่ 2)

ใช้งาน

3

214/2564

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้อนุญาต (ฉบับที่ 3)

ใช้งาน

4

485/2564

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้อนุญาต (ฉบับที่ 4)

ใช้งาน

5

502/2564

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้อนุญาต (ฉบับที่ 5)

ใช้งาน

6

200/2565

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาาหารและยา เรื่อง มอบหมายให้เปรียบเทียบปรับตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 135 มาตรา 136 มาตรา 150 มาตรา 158 มาตรา 159 และมาตรา 175

ใช้งาน