แบบฟอร์มรายงานกัญชา

แบบฟอร์ม
PDF
WORD
ตัวอย่างการกรอก
รายงานการผลิต (สกัด) 
(แบบ บ.ย.ส.5 – มป (กัญชา)/เดือน, แบบ ร.ย.ส.5 – มป (กัญชา)/เดือน, แบบ ร.ย.ส.5 – มป (กัญชา)/ปี)
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD
รายงานนำเข้า
(แบบ บ.ย.ส.5 – น (กัญชา)/เดือน, แบบ ร.ย.ส.5 – น (กัญชา)/เดือน, แบบ ร.ย.ส.5 – น (กัญชา)/ปี)
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD
รายงานการส่งออก
(แบบ บ.ย.ส.5 – สอ (กัญชา)/เดือน, แบบ ร.ย.ส.5 – สอ (กัญชา)/เดือน, แบบ ร.ย.ส.5 – สอ (กัญชา)/ปี)
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD
รายงานการจำหน่าย
(แบบ บ.ย.ส.5 – จผ (กัญชา)/เดือน,  แบบ ร.ย.ส.5 – จผ (กัญชา)/เดือน,  แบบ ร.ย.ส.5 – จผ (กัญชา)/ปี)
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD
รายงานการมีไว้ในครอบครอง
(แบบ บ.ย.ส.5 – คค (กัญชา)/เดือน, แบบ ร.ย.ส.5 – คค (กัญชา)/เดือน, แบบ ร.ย.ส.5 – คค (กัญชา)/ปี)
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD
รายงานเพื่อการศึกษา/วิจัย/ใช้สำหรับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
     Whack-Google-Earth-icon.png แบบรายงานผลิต (สกัด)
     Whack-Google-Earth-icon.png แบบรายงานนำเข้า
     Whack-Google-Earth-icon.png แบบรายงานส่งออก
     Whack-Google-Earth-icon.png แบบรายงานจำหน่าย
     Whack-Google-Earth-icon.png แบบรายงานมีไว้ในครอบครอง 

DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD

DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD

DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD

 

แบบฟอร์มรายงานกัญชง

แบบฟอร์ม PDF

ผู้รับอนุญาตผลิต

Whack-Google-Earth-icon.png  แบบ บ.ย.ส. 5 มป (กัญชา/กัญชง)/เดือน บัญชีรับ-จ่าย ผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
เฉพาะกัญชา/กัญชง (โดยการแปรรูป/สกัด/ผลิตผลิตภัณฑ์)
Whack-Google-Earth-icon.png แบบ ร.ย.ส. 5 มป (กัญชา/กัญชง)/เดือน รายงานผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
เฉพาะกัญชา/กัญชง (โดยการแปรรูป/สกัด/ผลิตผลิตภัณฑ์)
Whack-Google-Earth-icon.png แบบ ร.ย.ส. 5 มป (กัญชา/กัญชง)/ปี รายงานผลิต (ที่มิใช่ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา/กัญชง (โดยการแปรรูป/สกัด/ผลิตผลิตภัณฑ์)


DOWNLOAD

DOWNLOAD

DOWNLOAD

ผู้รับอนุญาตจำหน่าย

Whack-Google-Earth-icon.png แบบ บ.ย.ส. 5 จผ (กัญชา/กัญชง)/เดือน บัญชีรับ-จ่าย จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา/กัญชง
(กรณีแปรรูป/สารสกัด/ผลิตภัณฑ์)
Whack-Google-Earth-icon.png แบบ ร.ย.ส. 5 จผ (กัญชา/กัญชง)/เดือน รายงานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา/กัญชง
(กรณีแปรรูป/สารสกัด/ผลิตภัณฑ์)
Whack-Google-Earth-icon.png แบบ ร.ย.ส. 5 จผ (กัญชา/กัญชง)/ปี รายงานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา/กัญชง
(กรณีแปรรูป/สารสกัด/ผลิตภัณฑ์)

DOWNLOAD

DOWNLOAD

DOWNLOAD

ผู้รับอนุญาตนำเข้า

Whack-Google-Earth-icon.png แบบ บ.ย.ส. 5 น (กัญชา/กัญชง)/เดือน บัญชีรับ-จ่าย นำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา/กัญชง 
Whack-Google-Earth-icon.png แบบ ร.ย.ส. 5 น (กัญชา/กัญชง)/เดือน รายงานนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา/กัญชง
Whack-Google-Earth-icon.png แบบ ร.ย.ส. 5 น (กัญชา/กัญชง)/ปี รายงานนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา/กัญชง

 

DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD

ผู้รับอนุญาตส่งออก

Whack-Google-Earth-icon.png แบบ บ.ย.ส. 5 ส (กัญชา/กัญชง)/เดือน บัญชีรับ-จ่าย ส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา/กัญชง 
Whack-Google-Earth-icon.png แบบ ร.ย.ส. 5 ส (กัญชา/กัญชง)/เดือน รายงานส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา/กัญชง 
Whack-Google-Earth-icon.png แบบ ร.ย.ส. 5 ส (กัญชา/กัญชง)/ปี รายงานส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา/กัญชง 

 

DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD

ผู้รับอนุญาตครอบครอง

Whack-Google-Earth-icon.png แบบ บ.ย.ส. 5 คค (กัญชา/กัญชง)/เดือน บัญชีรับ-จ่าย มีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา/กัญชง
Whack-Google-Earth-icon.png แบบ ร.ย.ส. 5 คค (กัญชา/กัญชง)/เดือน รายงานมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา/กัญชง 
Whack-Google-Earth-icon.png  แบบ ร.ย.ส. 5 คค (กัญชา/กัญชง)/ปี รายงานมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา/กัญชง 


DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD