องค์กรคุณธรรม.jpg

head-NGP-1.gif
anibul14.gif  คำสั่งกองควบคุมวัตถุเสพติด ที่ 10 / 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองควบคุมวัตถุเสพติด
anibul14.gif  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกองควบคุมวัตถุเสพติด
head-NGP-2.gif
anibul14.gif  ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
anibul14.gif  ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
anibul14.gif  ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
head-NGP-3.gif
anibul14.gif  รายงานการกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย จาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” กองควบคุมวัตถุเสพติด
anibul14.gif  รายงานผลการดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองควบคุมวัตถุเสพติด
     สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน
head-NGP-4.gif
anibul14.gif  ขอแสดงความยินดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 
MD-Nar-67.jpg
head-NGP-5.gif
coming soon.gif