16.png

นายฉัตรชัย พานิชศุภภรณ์

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 21 กันยายน 2566 - ปัจจุบัน

Executive13.jpg

นางขนิษฐา  ตันติศิรินทร์ 

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 17 มกราคม 2562 - 20 กันยายน 2566

Executive12.jpg

นายวชิระ อำพนธ์ 

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2558 - 20 กันยายน 2561

Executive14.jpg

นายชาญชัย  เอื้อชัยกุล

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 1 ตุลาคม 2556 - 30 ตุลาคม 2558

Executive11.jpg

นายประพนธ์  อางตระกูล

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 21 มกราคม 2554 - 30 กันยายน 2556

Executive10.jpg

นางจันทนา  ปานปรีชา

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 9 ธันวาคม 2551 - 19 มกราคม 2554

Executive9.jpg

นายไพศาล  ปวงนิยม

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 30 พฤษภาคม 2548 - 22 ตุลาคม 2551

Executive8.jpg

นางสาวนิตยา  แย้มพยัคฆ์

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 27 มกราคม 2546 - 26 พฤษภาคม 2548

Executive7.jpg

นายพงศธร  วิทยพิบูลย์

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 11 กรกฎาคม 2544 - 19 มกราคม 2546

Executive6.jpg

นายวิโรจน์  สุ่มใหญ่

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 30 มีนาคม 2541 - 17 กรกฎาคม 2544

Executive5.jpg

นายมานิตย์  อรุณากูร

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 24 ตุลาคม 2537 - 1 ตุลาคม 2540

Executive4.jpg

นายทวีศักดิ์  จั่นมณี

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 9 พฤศจิกายน 2535 - 19 ตุลาคม 2536

Executive3.jpg

นายประเสริฐ  รักษ์แดงเจริญสุข

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 31 ตุลาคม 2531 - 8 พฤศจิกายน 2535

Executive2.jpg

นายวิวัฒน์  วรรักษ์

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 10 ตุลาคม 2526 - 20 กันยายน 2531

Executive1.jpg

นายปัญญา  วรรณสถิตย์

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 9 กันยายน 2518 - 9 ตุลาคม 2526