ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต / ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนเกี่ยวกับยาเสพติด

ค่าธรรมเนียม (บาท)

ใบอนุญาตให้ผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2

1,000

ใบอนุญาตให้นำเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2

1,000

ใบอนุญาตให้ส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2

1,000

ใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2

1,000

ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2

200

ใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 3

1,000

ใบอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 หรือประเภท 4

6,000

ใบอนุญาตนำเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 หรือประเภท 4

6,000

ใบอนุญาตส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 หรือประเภท 4

200

ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4

200

ใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกแต่ละครั้ง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3

100

ใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เกินปริมาณที่รัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา 60

200

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3

2,000

ใบอนุญาตโฆษณาเพื่อการค้าซึ่งยาเสพติดให้โทษตามมาตรา 48 และมาตรา 48/1

3,000

ใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

100

ใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3

100

การอนุญาตให้แก้ไขรายการทะเบียน ( ยาเสพติด )ตามมาตรา 44

1,000

การต่ออายุใบอนุญาตหรือใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษ

ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม
สำหรับใบอนุญาตหรือใบสำคัญนั้นใบอนุญาต / ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์

ค่าธรรมเนียม (บาท)

ใบอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4

10,000

ใบอนุญาตผลิตเพื่อส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

5,000

ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4

10,000

ใบอนุญาตส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4

1,000

ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4

1,000

ใบอนุญาตนำผ่านวัตถุออกฤทธิ์

500

ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์

500

ใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกเฉพาะคราวซึ่งวัตถุออกฤทธิ์

500

ใบอนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา ๗๐

3,000

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับ

2,000

ใบอนุญาตให้แก้ไขรายการทะเบียนวัตถุตำรับตามมาตรา ๖๔

1,000

ใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับ

100

ใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์

100

การต่ออายุใบอนุญาต หรือใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับ

ครั้งละไม่เกินค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาต
หรือใบสำคัญนั้น