รายชื่อยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์/สารระเหย

รายชื่อยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์/สารระเหย


รายชื่อยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์/สารระเหย

ตารางแสดงสารเคมี และผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหย

Last updated : March 20, 2012


ชื่อสารเคมี / CAS number

1.      Aliphatic hydrocarbon and Aromatic hydrocarbon

– Toluene ชื่อเคมี methylbenzene สูตรทางเคมี C6H5CH3 CAS number 108-88-3

2.      Ketone

–  Acetone  ชื่อเคมี propan-2-one สูตรทางเคมี CH3COCHCAS number 67-64-1

– Methyl ethyl ketone (MEK) ชื่อเคมี butan-2-one สูตรทางเคมี CH3COCH2CH3 CAS number 78-93-3

–  Methyl isobutyl ketone (MIBK) ชื่อเคมี 4-methylpentan-2-one

3.      Ester

– Ethyl acetate   ชื่อเคมี ethyl acetate สูตรทางเคมี CH3COOC2 H5 CAS number 141-78-6

– Cellosolve acetate  ชื่อเคมี 2-ethoxyethyl acetate สูตรทางเคมี CH3COOCH2CH2OC2HCAS number 111-15-9

– Methyl acetate   ชื่อเคมี methyl acetate สูตรทางเคมี CH3COOCH3 CAS number 79-20-9

– n-Butyl acetate   ชื่อเคมี butyl acetate  สูตรทางเคมี CH3COO(CH2)3CH3 CAS number 123-86-4

–  sec-Butyl acetate  ชื่อเคมี butan-2-yl acetate สูตรทางเคมี CH3COOCH(CH3)CH2CH3 CAS number 105-46-4

4.      Volatile alkyl nitrite

–  Amyl nitrite ชื่อเคมี 3-methylbutyl nitrite สูตรทางเคมี (CH3) 2CH CH2CH2ONO CAS number 110-46-3

–  Cyclohexyl nitrite   ชื่อเคมี Cyclohexyl nitrite สูตรทางเคมี C6H11ONO CAS number 5156-40-1

–   Ethyl nitrite ชื่อเคมี ethyl l nitrite สูตรทางเคมี CH3CH2ONO CAS number 109-95-5

–   Isobutyl nitrite ชื่อเคมี 2-methylpropyl nitrite สูตรทางเคมี (CH3)2CHCH2ONO CAS number 542-56-3 

–   Isopropyl nitrite  ชื่อเคมี propan-2-yl nitrite สูตรทางเคมี (CH3)2CHONO CAS number 541-42-4

–   n-Butyl nitrite  ชื่อเคมี butyl nitrite สูตรทางเคมี CH3CH2CH2CH2ONO CAS number 544-16-1

5.      Ether

–   Butyl cellosolve ชื่อเคมี 2-butoxyethanol  สูตรทางเคมี HOCH2CH2OC4H9 CAS number 111-76-2

–   Cellosolve ชื่อเคมี 2-ethoxyethanol สูตรทางเคมี HOCH2CH2OC2H5 CAS number 110-80-5

–   Methyl cellosolve  ชื่อเคมี 2-methoxyethanol สูตรทางเคมี HOCH2CH2OCH3 CAS number 109-86-4

ชื่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหย

1.  ทินเนอร์ ( Thinners )

2.  แลกเกอร์ ( Lacquers )

3.  กาวอินทรีย์สังเคราะห์ ( Synthetic organic adhesives ) ที่มียางนิโอปรีน (Neoprene based) หรือสารกลุ่มไวนิล (Vinyl resin based ) เป็นตัวประสาน

4.  กาวอินทรีย์ธรรมชาติ ( Natural organic adhesives ) ที่มียางสนหรือซับสน (Rosin) ยางธรรมชาติ (Natural rubber หรือ Isoprene) หรือสารเซลลูโลส (Cellulose compounds) เป็นตัวประสาน

5.  ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ หรือลูกโป่งพลาสติก ( Blowing balloon )

หมายเหตุ อ้างอิงจาก ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องระบุชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหย พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ 26 มกราคม พ.ศ. 2554