การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าวัตถุเสพติด กองควบคุมวัตถุเสพติด กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 – 15.30 น.
9 เมษายน 2567

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าวัตถุเสพติด กองควบคุมวัตถุเสพติด กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 – 15.30 น.

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ณ  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 17 คน และเข้าร่วมประชุมออนไลน์ (Zoom meeting) จำนวน 799 คน รวม 816 คน

โดยมีหัวข้อการบรรยาย ประกอบด้วย

• ช่องทางการชำระค่าวัตถุเสพติด

• ช่องทางการส่งหลักฐานการชำระเงิน

• รายละเอียดหลักฐานการชำระเงิน

• รายละเอียดผู้ติดต่อประสานงาน

• การรับฟังความคิดเห็นและซักถามปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

คลังรูปภาพ