ภาพกิจกรรม ทำบุญคลังเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ณ คลังเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง
30 เมษายน 2566


คลังรูปภาพ