การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการขายยาเสพติด พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567
9 เมษายน 2567

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการขายยาเสพติด พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567  

รอบที่ 1 ภาครัฐ เวลา 09.00 – 12.00 น. และรอบที่ 2 ภาคเอกชน เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสีงาช้าง ชั้น 3 อาคาร 7 และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คลังรูปภาพ