อบรมเพื่อให้ความรู้ด้านวัตถุเสพติดที่่ใช้ในทางการแพทย์ แก่ผู้จบการศึกษาใหม่ และเริ่มเข้าปฏิบัติงานภาครัฐ ในสายวิชาชีพแพทย์
25 เมษายน 2566


คลังรูปภาพ