โครงการสร้างเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังเกี่ยวกับวัตถุเสพติดและสารตั้งต้น ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
19 พฤษภาคม 2566


คลังรูปภาพ