อบรมให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่่เกี่ยวกับกัญชง (Hemp) วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านทาง Application : Cisco Webex Metting
19 พฤษภาคม 2566