กิจกรรมเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 51 ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
19 พฤษภาคม 2566