กิจกรรมทำลายยาเสพติดของกลาง ครั้งที่ 55 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
21 พฤษภาคม 2566