พิธีทำลายยาเสพติดของกลาง ครั้งที่ 53 ในวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2565 ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
21 พฤษภาคม 2566