กิจกรรมทำลายยาเสพติดของกลาง ครั้งที่ 56 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
28 มิถุนายน 2566